1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után, de még azelőtt, hogy a bűncselekményt bejelenteném?

A rendőrséggel való első kapcsolatfelvételtől kezdve a következő információknak kell rendelkezésre állniuk az Ön számára:

 1. az elérhető támogatás fajtája és nyújtója;
 2. a bűncselekmény bejelentésére szolgáló eljárás és a sértett szerepe a kapcsolódó eljárások során;
 3. annak módja és feltételei, hogy Ön hogyan részesülhet védelemben;
 4. annak módja és feltételei, hogy miként vehet igénybe jogi tanácsadást, ingyenes jogi segítségnyújtást vagy bármilyen más típusú tanácsadást;
 5. kártérítés igénylésének módja és feltételei;
 6. miként és milyen feltételek szerint jogosult tolmácsolásra és fordításra;
 7. ha a bűncselekmény nem az Ön lakóhelye szerinti tagállamban történt, bármely olyan intézkedés, eljárás vagy különleges szabályozás, amely rendelkezésre áll az Ön érdekeinek védelmére Máltán;
 8. panasz benyújtására rendelkezésre álló eljárások, amennyiben az Ön sértetti jogait a rendőrség részéről sérelem érte;
 9. az üggyel kapcsolatos tájékozódáshoz szükséges elérhetőségek;
 10. a rendelkezésre álló igazságügyi jogorvoslati lehetőségek.

a büntetőeljárásban való részvétele következtében felmerült költségei megtérítésének módja és feltételei

Nem abban az uniós tagállamban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön az Európai Unió más tagállamában elkövetett bűncselekmény áldozatává vált, és Máltán él, jogosult arra, hogy a bűncselekményt a máltai rendőrségen jelentse be. A bejelentést követően a máltai rendőrség köteles haladéktalanul jelentést küldeni azon tagállam illetékes hatósága számára, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, kivéve, ha a máltai rendőrség saját maga indít eljárást.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A bűncselekmény bejelentését követően a rendőrség erről írásos igazolást ad Önnek, amelyben szerepelnek a szóban forgó bűncselekmény fő elemei. Kérésre jogosult továbbá tájékoztatásra az alábbiak tekintetében:

 1. minden olyan határozat, amelynek értelmében nem indul vizsgálat, a vizsgálatot nem folytatják tovább, vagy nem kerül sor intézkedésre az elkövetővel szemben
 2. a büntetőeljárás időpontja és helye, valamint az elkövetővel szemben emelt vádak jellege
 3. az eljárást lezáró határozat
 4. a büntetőeljárás állására vonatkozó információk
 5. az elkövető szabadon bocsátása vagy fogva tartásból való szökése, valamint az elkövető szabadon bocsátása vagy fogva tartásból való szökése esetén az Ön védelme érdekében hozott intézkedések

Az a) és c) esetben tájékoztatni kell Önt a szóban forgó határozatok indokairól vagy ezen indokok összefoglalásáról.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, illetve a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

A rendőrségnek biztosítania kell, hogy Ön érti, amiről szó van, és meg tudja értetni magát. Amennyiben nem érti vagy nem beszéli a máltai vagy az angol nyelvet, jogosult az Ön által értett nyelvre való tolmácsolást és fordítást kérni.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben kiskorú vagyok; amennyiben fogyatékossággal élő vagyok)?

A kommunikációnak egyszerű és érthető nyelven kell történnie, tiszteletben tartva az Ön személyes sajátosságait, ideértve bármely olyan fogyatékosságot, amely befolyásolhatja a megértési képességet vagy azt a képességet, hogy Ön megértesse magát. Ezen túlmenően jogában áll, hogy Önt a rendőrséggel való első kapcsolatfelvétel során az Ön által választott személy kísérje, ha a bűncselekmény hatása következtében segítségre van szüksége a megértéshez vagy ahhoz, hogy megértsék Önt. Ha a sértett fogyatékossággal élő személy vagy kiskorú, a rendőrség minden esetben felkéri az Appoġġ Ügynökség (Aġenzija Appoġġ) szociális munkásait az együttműködésre, és szükség esetén a területen dolgozó más szakemberek segítségét is kérheti.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak? A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz fog irányítani?

A rendőrséggel való első kapcsolatfelvétel során a rendőrség tájékoztatja Önt arról, hogy kitől és milyen típusú támogatásban részesülhet, ideértve az egészségügyi ellátást, a pszichológiai támogatást, valamint az alternatív lakhatási lehetőségeket is. Emellett a rendőrség Önt haladéktalanul az áldozatsegítő szolgálatokhoz fogja irányítani.

Hogyan védik a magánéletemet?

Az áldozatsegítő szolgálat működése bizalmas

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetem az áldozatsegítő szolgálatokat?

Az áldozatsegítő szolgálatokat már azelőtt igénybe veheti, mielőtt hivatalosan bejelentené a bűncselekményt.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A rendőrségnek haladéktalanul gondoskodnia kell az Ön biztonságáról, ha az első helyzetértékelés alapján Ön veszélyben van. Ha a rendőrség megállapítja, hogy az elkövető veszélyes személy, letartóztathatja, az ügyet sürgősséggel bíróság elé viheti, és kérheti a bíróságot, hogy rendelje el az elkövető őrizetbe vételét.

Ön kérheti az ügyében eljáró rendőrtől azt is, hogy helyezzék tanúvédelmi program hatálya alá. Önnek nyilatkozatot kell majd tennie arról, hogy tanúskodni fog az elkövető ellen a bírósági tárgyaláson. Ha a rendőr meggyőződött arról, hogy az Ön vallomása vagy az Ön által szolgáltatott más bizonyíték fontos az ügy szempontjából, indítványozza, hogy az ügyészség helyezze Önt tanúvédelmi program hatálya alá. A program kiterjedhet az Ön családtagjaira és más hozzátartozóira is. A program általában az Ön személyes biztonságát szavatoló és/vagy a vagyontárgyait védő intézkedéseket foglal magában.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A rendőrség

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy az elkövető miatt továbbra is veszélyben vagyok-e?

Igen, a rendőrség vizsgálja ezt.

Fogják-e vizsgálni az ügyemben, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszer keretében ki vagyok-e téve más veszélynek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Ha az eljárás során az derül ki, hogy a veszély továbbra is fennáll, a rendőrség kérheti a bíróságot, hogy Ön és családja számára bocsásson ki védelmi határozatot.

Milyen típusú védelem illeti meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Kapcsolati erőszak esetén a sértetteket menedékotthonokban helyezik el.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Kiskorúak esetében a szülő vagy a gyám tehet feljelentést a rendőrségen.

Ha a kiskorú ügyében összeférhetetlenség miatt a szülő vagy a gyám nem tud eljárni, vagy ha a kiskorúnak nincs kísérője, illetve elszakadt a családjától, a bíróság hivatalból eseti gyámot vagy jogi képviselőt jelöl ki számára érdekeinek képviseletére.

Családtagom bűncselekmény következményeként életét vesztette – milyen jogok illetnek meg?

Ön sértettnek minősül, és megilletik a sértetti jogállásból fakadó jogok.

A családtagom bűncselekmény áldozata lett – milyen jogok illetnek meg?

A sértett helyett Ön is bejelentheti a bűncselekményt, ha Ön a sértett házastársa, szülője, gyermeke, testvére vagy gondviselője.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? Biztonságban leszek-e a közvetítés során?

A büntetőeljárás során a sértett és az elkövető között közvetítés vehető igénybe, amennyiben az elkövető elismeri a bűncselekmény elkövetését, vagy abban őt a bíróság bűnösnek mondja ki. Amennyiben az elkövető elismeri a bűncselekmény elkövetését, vagy a bíróság megállapítja a bűnösségét, a bírósági közvetítés (Qrati tal-Ġustizzja) igénybevételének több módja van. A közvetítői szolgáltatások igénybevételét az ügyész és/vagy a védő és/vagy a pártfogó felügyelő által a bírósághoz benyújtott hivatalos kérelem útján lehet kezdeményezni, amelyben az ügy közvetítői eljárással történő folytatását kérik.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az ügy a végrehajtás felfüggesztésével és a feltételes szabadságra bocsátással foglalkozó osztályon belül működő, a sértett és az elkövető közötti közvetítéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé kerül. Az említett bizottság a releváns információk vizsgálatát követően dönt arról, hogy indokolt-e a közvetítés. Ha a bizottság a közvetítés mellett dönt, az ügyben közvetítőt jelölnek ki. A közvetítő felveszi a kapcsolatot mind a sértettel, mind pedig az elkövetővel, és külön-külön találkozik velük, hogy megszervezze a harmadik találkozót, amelyen mindkét fél jelen van. A közvetítői eljárás eredményes folytatása érdekében a közvetítőnek biztosítania kell, hogy az eljárás mindkét fél javát szolgálja, valamint, hogy nem áll fenn a másodlagos viktimizáció kockázata.

Hol találom meg a jogaimat meghatározó jogszabályokat?

Az Ön jogait megállapító törvény a bűncselekmények áldozatairól szóló törvény (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – A link új ablakot nyit mega máltai törvénytár 539. fejezete

A közvetítés tekintetében az alkalmazandó jog a helyreállító igazságszolgáltatásról szóló törvény (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – A link új ablakot nyit mega máltai törvénytár  516. fejezete

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, bejelentést tehet a rendőrségen. A bűncselekményt Ön helyett házastársa, szülője, testvére vagy gyámja is bejelentheti. Ha bűncselekményről szerzett tudomást, akkor is értesítheti a rendőrséget, ha nem sértettje az adott bűncselekménynek.

Feljelentést vagy szóban a legközelebbi rendőrőrsöt felkeresve, azonnali segítségnyújtást szükségessé tevő esetekben a 112-es segélyhívó számot tárcsázva, vagy pedig írásban, a feljelentést a rendőrőrsön személyesen benyújtva, továbbá levélben tehet. Ha az írásbeli feljelentés mellett dönt, azt megírhatja Ön, vagy ehhez igénybe veheti ügyvéd segítségét is. Nincs kötelezően követendő forma. A feljelentés nyelve rendszerint a máltai vagy az angol, de ha Ön nem ért e két nyelv valamelyikén, vagy egyiket sem beszéli, jogában áll, hogy az Ön által értett nyelven tegyen feljelentést, vagy tolmács segítségét vegye igénybe. A feljelentésnek tartalmaznia kell az Ön személyes adatait. Elvileg lehetőség van névtelen feljelentésre is, de ilyen feljelentés alapján a rendőrség csak akkor kezd nyomozást, ha a bűncselekmény nagyon súlyos.

A bűncselekmény bejelentésének nincs határideje. A jogszabályok szerint azonban abban az esetben, ha a bűncselekmény elkövetése óta eltelt egy bizonyos időtartam, az elkövető már nem vonható eljárás alá. Ez az időtartam a bűncselekménytől függően változik, és a legkevésbé súlyos büntetendő cselekményekre (pl. szóbeli becsületsértésre) vonatkozó három hónaptól a különösen súlyos bűncselekményekre (pl. emberölés) érvényes húsz évig terjed. Ezen időszak elteltével Ön továbbra is benyújthat feljelentést, de a rendőrség nem folytat nyomozást a bűncselekmény ügyében. Ha a rendőrség mégis folytatna nyomozást, a bíróság felmenti az elkövetőt.

Egyes kisebb súlyú bűncselekmények esetében – amikor a rendőrség panasz benyújtása nélkül valószínűleg nem indít nyomozást – Önnek különleges panaszt kell benyújtania a rendőrséghez. A panaszokat rendszerint, de nem szükségszerűen írásban kell benyújtani. Ön igénybe veheti ügyvéd segítségét, aki Ön helyett megszövegezi a panaszt. Panaszában a következő információknak kell szerepelniük: az Ön személyes adatai (neve, lakcíme, személyi igazolványának száma), az elkövetőre vonatkozó információk, az eset leírása, valamint azon tanúk listája a lakcímükkel együtt, akiknek a kihallgatását a rendőrségtől kéri. Ajánlatos, de nem kötelező hivatkoznia arra a jogszabályi előírásra is, amelyet Ön szerint az elkövető megsértett.

Hogyan követhetem, hogy mi történik az ügyben?

A bűncselekmény bejelentésekor hivatkozási számot adnak Önnek. Ezt a számot használhatja arra, hogy ellenőrizze az ügye előrehaladását. A gyakorlatban ezt ellenőrizheti a feljelentés benyújtásának dátuma alapján is. A nyomozásról információkat kaphat, ha személyesen elmegy a rendőrőrsre, vagy telefonon.

Jogosult vagyok-e ingyenes jogi segítségnyújtásra (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Ha igen, milyen feltételekkel?

A bűncselekmények sértettjei jogosultak ingyenes jogi segítségnyújtásra.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (amelyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, kérheti a felmerült költségei megtérítését.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet úgy zárják le, hogy az nem került bíróság elé?

Ha a rendőrség nyomozást folytat a bűncselekmény ügyében és úgy dönt, hogy anélkül zárja le az ügyet, hogy azt bíróság elé vinné, Ön sértettként a magisztrátusi bírósághoz (Qorti tal-Maġistrati) fellebbezhet ez ellen a határozat ellen. A magisztrátusi bíróság felkéri Önt, hogy eskü alatt erősítse meg a feljelentésében közölt információkat, és jelentse ki, hogy kész tanúskodni a bíróság előtt. Önnek meg kell fizetnie egy bizonyos, a bíróság által meghatározott összeget is, garanciaként arra, hogy az elkövető eljárás alá vonására irányuló szándéka komoly. A magisztrátusi bíróság megvizsgálja a bizonyítékokat, és ha elegendőnek találja azokat, akkor elrendeli, hogy a rendőrség folytassa a büntetőeljárást.

Részt vehetek-e a tárgyaláson?

Ön magánfélként részt vehet a tárgyaláson. Ahhoz, hogy Ön a tárgyaláson magánfélként részt vehessen, kérelmet kell benyújtatnia a bírósághoz. A bíróság megvizsgálja a kérelmét és eldönti, hogy engedélyezi-e Önnek, hogy magánféllé váljon. Magánfélként Ön jelen lehet minden bírósági tárgyaláson, ideértve a zárt tárgyalásokat, még abban az esetben is, ha Ön tanúvallomást tesz az eljárásban.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A fentiekben kifejtetteknek megfelelően Ön felléphet tanúként vagy magánfélként.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A tárgyalás során Önt megillető jogok attól függően különbözőek, hogy melyik bíróság tárgyalja az ügyét:

 • Ha az ügyében rendőrtiszt képviseli a vádat a magisztrátusi bíróság előtt, majdnem ugyanazok a jogok illetik meg Önt, mint a vádlottat: Ön vagy az ügyvédje benyújthat bizonyítékokat, kérdéseket tehet fel a tanúknak (a vádat képviselő rendőrtiszt útján) stb.
 • Ha az ügyében a főügyész, a főügyész helyettese vagy egy ügyész képviseli a vádat a büntetőbíróság előtt, Ön csak abban az esetben lehet jelen a tárgyaláson és adhat elő a bűnösség kimondásához kapcsolódó érveket, ha az esküdtszék bűnösnek találta az elkövetőt.

Tehetek-e nyilatkozatot vagy vallomást a tárgyaláson? Ha igen, milyen feltételekkel?

A büntetőeljárás során Önt valószínűleg felkérik, hogy tegyen tanúvallomást, mivel a bíróság meg akarja ismerni Ön mint a bűncselekmény sértettje tanúvallomását.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Ön jogosult arra, hogy az eljárás menetéről és az eljárást lezáró határozatról tájékoztatást kapjon.

Hozzáférhetek-e az eljárás irataihoz?

Magánfélként hozzáféréssel rendelkezik a bírósági iratokhoz és dokumentumokhoz.

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek-e az ítélet ellen?

A bírósági tárgyalás bírósági határozattal ér véget, amely megállapítja a vádlott büntetőjogi felelősségét, vagy felmenti őt. Ha a vádlottat a bíróság bűnösnek mondja ki, a bíró büntetést szab ki rá. A máltai jog szerint csak a vádlottnak és a főügyésznek van joga fellebbezni a büntetőjogi felelősség megállapítása vagy a felmentés és/vagy a büntetés ellen a fellebbviteli büntetőbírósághoz.

Ha azonban fellebbezést nyújtottak be, és Ön magánfél volt az első tárgyalás során, az ügyvédje lehetőséget kap arra, hogy megtekintse a fellebbezési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi releváns iratot.

Milyen jogaim vannak a bírósági ítélet kihirdetését követően?

A bíróság ítéletének jogerőre emelkedését követően Ön megkapja a bírósági határozat másolatát. Amennyiben a bíróság szabadságvesztésre ítéli az elkövetőt, Önt megilleti az a jog, hogy tájékoztassák arról, hogy az elkövetőt mikor engedik szabadon, illetve az elkövető szökéséről.

Jogosult vagyok-e segítségre vagy védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Önt a büntetőeljárás lezárultáig, a tárgyalás alatt és megfelelő időtartamra megilleti a támogatás és a védelem joga.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Ön megkapja az eljárást lezáró határozat másolatát.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy ha megszökött a börtönből?

Önt tájékoztatják arról, ha az elkövető megszökik vagy szabadon bocsátják.

Részt veszek-e majd a szabadon bocsátással vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Önt nem vonják be e döntések meghozatalába, de tájékoztatást kap róluk.

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, kártérítési kereset)?

Az elkövetővel szembeni kártérítési keresethez szükséges jogi eljárás során polgári jogi kártérítési keresetet kell benyújtani az elkövetővel szemben, kivéve, ha a büntetőbíróság már határozatban kötelezte az elkövetőt, hogy a sértettnek kártérítést fizessen.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Ha létezik ilyen határozat, Önnek jogában áll végrehajtatni azt, ugyanúgy, mintha a polgári törvényszék az Ön javára döntött volna: ennek következtében Ön kérelmezheti lefoglalás vagy zárolás elrendelését.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételekkel?

Ha az elkövető nem fizet, van arra lehetőség, hogy az állam a sértettnek előleget fizessen bizonyos, az ügyész mérlegelési jogkörébe tartozó feltételek mellett.

Jogosult vagyok-e az állam által fizetett kártérítésre?

Igen, a büntetőjogi kártérítési program keretében Ön jogosult kártérítést igényelni az államtól.

A link új ablakot nyit meghttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronikus formanyomtatvány: A link új ablakot nyit meghttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Ön abban az esetben is jogosult kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélik el.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítés iránti keresetemet elbíráló határozatra várok?

Kivételes esetekben a kártérítés iránti kereset végleges elbírálásáig is sor kerülhet sürgősségi kifizetésre.

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata lettem, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

A rendőrség
weboldala: A link új ablakot nyit meghttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Apogg – Rászoruló Gyermekek és Családok Országos Szociális Jóléti Szervezete
A link új ablakot nyit meghttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Igazságügyi Minisztérium – bűncselekménnyel okozott sérülés miatti kártérítéssel kapcsolatos segítségnyújtás
Kapcsolat:
E-mail-cím: A link új ablakot nyit meginfo.justicedepartment@gov.mt
Telefonszám: +356 25674330
Cím: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Legal Aid Malta Agency (a jogi segítségnyújtásért felelős máltai ügynökség)
Weboldal: A link új ablakot nyit meghttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Áldozatsegítő segélyhívó vonal

Segélyhívó szám: 179

Ingyenes-e az áldozatoknak nyújtott segítség?

Igen, a segítségnyújtás ingyenes.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Ön a következők támogató szolgáltatásokra jogosult:

 1. a sértettek jogaival kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás, támogatás, ideértve büntetőjogi kártérítési programokhoz való hozzáférést, tájékoztatás az Ön szerepéről a büntetőeljárás során, ideértve a büntetőeljárásban történő részvételre való felkészülést;
 2. tájékoztatás az elérhető releváns segítő szakszolgálatokról, vagy közvetlenül azokhoz történő irányítás;
 3. érzelmi, és ha elérhető, pszichológiai támogatás;
 4. tanácsadás pénzügyi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban;
 5. tanácsadás a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás megelőzésével kapcsolatban.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

A „Victim Support Malta” nevű szervezet érzelmi támogatást biztosít Önnek a bűncselekmény által okozott trauma feldolgozásához, a büntetőeljárásokra vonatkozó jogi tájékoztatást ad a bűncselekmények sértettjei számára, valamint gyakorlati segítséget nyújt, például a rendőrséggel való kommunikáció során.
Weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://victimsupport.org.mt/
A link új ablakot nyit megSt Jeanne Antide Foundation

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.