1 – Získání právní pomoci

Získání nezávislého právního poradenství je velmi důležité, pokud jste nějakým způsobem zapojeni do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte právo na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sami zaplatit.

Jak vyhledám advokáta?

Pokud jste osoba podezřelá z trestného činu, máte vždy právo na advokáta. Policie vám může položit otázku, zda vyžadujete advokáta, třebaže jej podle zákona nepotřebujete, ledaže jste byli zadrženi, zatčeni nebo uvězněni. V zásadě máte právo, aby vás obhájce, kterého si zvolíte, doprovázel při výslechu. Policie vám může rovněž zajistit obhájce, pokud se domníváte, že jej potřebujete, ale nevíte, kde jej vyhledat.

Jelikož ve Finsku neexistuje v oblasti obhajoby monopol, může být advokátem jakákoli osoba s ukončeným právnickým vzděláním (právní předpis, který tuto oblast upravuje, je nyní revidován). Obhájce v trestních věcech naleznete na internetových sránkách Odkaz se otevře v novém okně.finské advokátní komory. Kromě toho vám mohou být nápomocny úřady pro právní pomoc (kontaktní údaje úřadů pro právní pomoc naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde).

Náklady na advokáta

Základním pravidlem je, že náklady na obhájce hradíte vy. Pokud je váš příjem nízký, můžete získat právní pomoc. V takovém případě uhradí náklady na obhajobu stát, buď v plném rozsahu, nebo částečně. Jste-li osoba podezřelá ze spáchání trestného činu, za který se uděluje nejnižší trest odnětí svobody v délce čtyř měsíců, bude vám přidělen obhájce, jestliže o něj požádáte. Náklady na obhájce hradí stát. Pokud však budete odsouzeni za spáchání trestného činu, budete muset tyto náklady státu splatit, ledaže je váš příjem tak nízký, že máte nárok na právní pomoc. Částky, které musíte zaplatit se stanoví stejným způsobem jako v případě právní pomoci.

Obhájcem může být veřejný právní zástupce, advokát nebo jiný právník. Požádáte-li o konkrétního obhájce, obvykle vám bude přidělen.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Finská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Finská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Finlands Advokatförbund

Odkaz se otevře v novém okně.Oikeusaputoimistojen yhteystiedot

Odkaz se otevře v novém okně.Kontaktní údaje úřadů pro právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Odkaz se otevře v novém okně.Příjmové limity pro získání právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

La version originale de cette page finnois a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

Co je účelem trestního vyšetřování?

Policie má povinnost zahájit trestní vyšetřování, pokud existuje důvod se domnívat, že byl spáchán trestný čin. O podezření se policie může dozvědět od oběti trestného činu. K podezření, že došlo k trestným činům, může dospět i jinými způsoby a poté musí zahájit vyšetřování (například sama policie může zjistit, že byl spáchán trestný čin).

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Cílem trestního vyšetřování je zjistit informace o spáchaném trestném činu a osobách, které jsou do něho zapojeny, a shromáždit důkazy, jež jsou potřeba při posuzování obvinění a později během soudního procesu. Trestní vyšetřování provádí policie nebo v některých případech finská pohraniční stráž, armáda či finský celní úřad. Všechny orgány, které smí vést vyšetřování, jsou v těchto informačních přehledech nazývány „policií“.

Výslech

Policie vás může vyzvat, abyste se dostavil na policejní stanici k výslechu. Policie vám může rovněž zatelefonovat a vyslýchat vás po telefonu. Účelem výslechu je zjistit, zda existuje důvod se domnívat, že došlo k trestnému činu a že jste ho spáchal.

Zatčení

Jste-li vyzván, abyste se dostavil/a k výslechu, musíte uposlechnout, a pokud tak neučiníte, může si policie pro vás kvůli výslechu přijet. Kromě toho vás policie může v takovém případě zatknout.

První jednání u soudu

Jestliže policie podá návrh na vaše vzetí do vazby, musí do čtyř dnů od vašeho zadržení proběhnout jednání o vzetí do vazby. Jednání o vzetí do vazby uspořádá soud, který rozhodne, zda na vás musí být uvalena vazba, nebo zda budete propuštěn. V případě vzetí do vazby soud rovněž nařizuje nejzazší datum, ke kterému musí být vznesena obžaloba.

Pokud policie nepožádá o uvalení vazby, může první soudní jednání ve vašem případě představovat faktický hlavní soudní proces.

Před hlavním líčením, kdy státní zástupce zvažuje obžalobu

Před hlavním líčením policie provede trestní vyšetřování a shromáždí veškerý materiál, ze kterého připraví spis trestního vyšetřování. Spis jde ke státnímu zástupci. Státní zástupce rozhodne, zda existují důvody se domnívat, že došlo k trestnému činu a že jste ho spáchal.

Policie vás a vašeho obhájce musí informovat o postupu trestního vyšetřování a o důkazech svědčících o vaší vině, které zjistila. Důkazy můžete rovněž shromažďovat sám nebo s pomocí svého obhájce, jenž bude vyvracet vaší vinu, a můžete požadovat, aby tyto důkazy byly zahrnuty do spisového materiálu.

Před faktickým hlavním líčením se může uskutečnit několik výslechů. Rovněž se může konat několik jednání o vzetí do vazby.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace o svých právech během jednotlivých fází vyšetřování.

Výslech (1)

Proč mě může chtít policie vyslýchat?

Pokud se policie domnívá, že něco o údajném trestném činu víte, může vás vyslýchat. Účelem výslechu je zjistit informace o údajném trestném činu a osobě, která ho spáchala. Vyslýchán můžete být rovněž proto, že policie chce zjistit, jaký prospěch trestný čin představoval, a to i když z něho nejste podezřelý.

Co mi bude sděleno ohledně mých práv?

Policie vás musí co možná nejdříve a nejpozději před zahájením výslechu informovat o vaší pozici při výslechu (oběť/podezřelý/á/svědek). V zásadě, jste-li buď oběť, nebo podezřelý, máte právo mít při výslechu s sebou právního zástupce (obhájce). Pokud jste vyslýchán jako podezřelý, policie vám rovněž musí sdělit, z čeho vás podezírá.

Pokud vás policie zadržela, protože vás podezírá z trestného činu, nebo jste byl zatčen či vzat do vazby, musí vás neprodleně informovat o vašem právu mít obhájce. Zpravidla nemusíte odpovídat na žádnou otázku, dokud nebude váš obhájce přítomen, pokud jej požadujete. Vyšetřovateli však musíte vždy sdělit své správné osobní údaje, i když nebude váš obhájce přítomen.

Policie je povinna s vámi během výslechu jednat klidným a rozumným způsobem. Policie nesmí uvádět žádná vědomě nepravdivá prohlášení, sliby nebo lži týkající se jakýchkoli zvláštních výhod, vyslýchanou osobu nesmí vyčerpávat, zastrašovat či donucovat a rovněž nesmí používat jakékoli nepřiměřené prostředky nebo metody s cílem ovlivnit vůli dotyčné osoby, její paměť, úsudek či svobodu úsudku a donutit ji tak k přiznání či dosáhnout určitého jejího prohlášení.

Co se stane, když nemluvím místním jazykem?

Pokud nemluvíte finsky nebo švédsky, policie vám zajistí tlumočníka, aby vám asistoval během výslechu. Více informací o jazykových právech naleznete v přehledu Jazyková práva (6). Někteří policisté jsou schopni během výslechu hovořit anglicky. Za tlumočníka nemusíte platit. Tlumočník musí překládat otázky policie a vaše odpovědi.

Na konci výslechu si spolu s tlumočníkem rovněž projdete protokol z výslechu a poté můžete policii upozornit, pokud zaznamenala něco nesprávně. Je důležité, abyste protokol prošel pečlivě s tlumočníkem, protože jeho obsah může být při procesu použit proti vám.

Mohu mít u sebe obhájce?

V zásadě máte vždy právo mít u sebe během výslechu obhájce, ať jste byl zatčen, či nikoliv. Obyčejně nemusíte odpovídat na žádnou otázku, dokud nebude váš obhájce přítomen. Pokud potřebujete tlumočníka, můžete jej rovněž použít při komunikaci se svým obhájcem.

Pokud znáte právníka, jehož služeb chcete využít, můžete požádat policii, aby ho kontaktovala. Pokud neznáte žádného právníka, policie vám jej může nalézt. Policie vám rovněž může dát seznam právníků, kteří vyřizují trestní případy, nebo vám může dát seznam právníků, kteří jsou členy finské advokátní komory. Obhájce si tak můžete vybrat sám a policie ho bude kontaktovat.

Musím odpovídat na otázky policie?

Policii vždy musíte sdělit své správné osobní údaje. Na žádné další otázky odpovídat nemusíte. Pokud znáte něco, co by mohlo pomoci vyřešit trestný čin a očistit se od podezření, může být rozumné na otázky odpovídat. O tom, zda byste měl na otázky odpovídat, či nikoliv, byste si měl promluvit svým obhájcem.

Policie se rovněž musí řídit právními předpisy, pokud jde o dobu, kdy jsou výslechy povoleny. Výslechy se zpravidla nesmí konat mezi 22. a 7. hodinou. Více informací o tom, kdy je výslech přípustný, naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Může policie provést tělesnou prohlídku a sejmout mi otisky prstů?

Pokud jste podezřelý z trestného činu, policie má právo vám sejmout otisky prstů. Police má právo provádět osobní prohlídku – to je zkontrolovat, co máte v oděvu či jinak na sobě –jste-li podezřelý z trestného činu, u kterého je horní hranice trestní sazby odnětí svobody na nejméně šest měsíců, nebo kdy údajný trestný čin je činem, jenž je uvedený v kapitole 5, oddílu 10 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestních opatřeních.

Police má právo provádět tělesnou prohlídku včetně odebrání vzorku krve či jiného vyšetření vašeho těla, pokud jste podezřelý z trestného činu, u kterého horní hranice trestní sazby je odnětí svobody na více než šest měsíců, nebo pokud trestný čin je činem, který je uvedený v kapitole 5, oddílu 11 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestních opatřeních. Trestné činy, u kterých lze provádět tělesnou prohlídku, jsou v praxi běžné trestné činy, jako je krádež, úmyslná újma na zdraví, nedovolený obchod s omamnými látkami, a v takovém případě se může odebrat i vzorek DNA.

Zatčení (2)

Proč mě může policie zatknout?

Účelem zatčení je zajištění trestního vyšetřování. Policie vás může zatknout, pokud vás podezírá ze závažného trestného činu, u kterého je dolní hranice trestní sazby odnětí svobody na dva roky. V takovém případě policie nepotřebuje k zatčení kromě dostatečně závažného podezření, že jste spáchal trestný čin, žádné další zdůvodnění.

Pokud vás policie podezírá, že jste spáchal méně závažný trestný čin, jako je úmyslné způsobení zranění nebo krádež, může vás zatknout, jestliže má kromě podezření ze spáchání trestného činu důvod vás podezírat, že můžete:

 • utéct nebo se jinak vyhýbat vyšetřování,
 • ztěžovat vyšetřování v dané věci, nebo
 • pokračovat v páchání trestné činnosti.

Vedle toho vás policie může zatknout, pokud nezná vaši totožnost a vy jí odmítáte sdělit své jméno nebo adresu, nebo jí sdělíte evidentně nepravdivé jméno nebo adresu. Jestliže nemáte ve Finsku trvalé bydliště a je pravděpodobné, že byste mohl opustit zemi, abyste se vyhnul vyšetřování, soudnímu procesu nebo výkonu trestu, může vás policie rovněž zatknout.

Státní úředník, který má právo rozhodovat o zatčeních, rozhodne o vašem zatčení a soudní příkaz pak není potřebný. Státními úředníky, kteří mohou rozhodovat o zatčeních, jsou policisté s vyšší hodností, státní zástupce a příslušníci celní a pohraniční stráže s vyšší hodností. Právní ustanovení o státních úřednících oprávněných k zatýkání jsou obsažena v kapitole 1, oddílu 6 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestních opatřeních.

Co mi bude sděleno ohledně mého zatčení?

Při zadržení nebo zatčení na základě zatykače vám policie musí sdělit důvod zatčení. O vašem zatčení musí na vaši žádost rovněž informovat rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, pokud to nijak neztíží vyšetřování.

Nemluvím místním jazykem. Mám právo na tlumočníka?

Pokud nemluvíte finsky nebo švédsky, policie vám zajistí tlumočníka. Více informací o jazykových právech naleznete v přehledu Jazyková práva (6). V některých případech jsou policisté schopni vést výslech rovněž v angličtině, jestliže se budou obě strany domnívat, že jej v angličtině zvládnou. Dokud nebude přítomen tlumočník, nemusíte odpovídat na žádné otázky.

Mohu se setkat se svým obhájcem?

Jestliže jste byl zatčen, máte vždy právo se setkat se svým obhájcem. Na vaši žádost bude obhájce rovněž jmenován. Odměny pro takto ustanoveného obhájce hradí stát. Svého obhájce si můžete zvolit sám, musí však mít právnické vzdělání.

Se svým obhájcem máte právo hovořit bez přítomnosti policie a váš rozhovor nesmí být odposloucháván ani zaznamenáván. Pokud potřebujete tlumočníka, může být rovněž přítomen rozhovoru s vaším obhájcem.

Musím odpovídat na otázky policie?

S výjimkou osobních údajů nemusíte na otázky policie odpovídat. Někdy může být ve vašem zájmu, když budete na otázky odpovídat, protože tak můžete pomoci objasnit, co se stalo, a podezření vůči vám se mohou zmenšit. Až bude soud zvažovat vaši vinu, může přihlédnout k tomu, že jste na otázky nereagoval. Nicméně nevypovídání samo o sobě není nikdy dostatečným důvodem k odsouzení.

Co když sdělím skutečnosti, které mě mohou poškodit?

Vaším základním právem je, že nemusíte pomáhat při stanovování své vlastní viny. To znamená, že nemáte žádnou povinnost sdělovat skutečnosti podporující vaši vinu.

Pokud se však rozhodnete o skutečnostech hovořit pouze před soudem, musíte být připraven vysvětlit, proč jste dříve nic nevypověděl. Soud má právo mít na paměti, že jste skutečnost, že jste v době trestného činu byl někde jinde, sdělila pouze při soudním procesu. To může poškodit věrohodnost vaší výpovědi.

Pokud během výslechu uvedete skutečnosti, které vašemu případu později uškodí, může být vaše výpověď použita proti vám. Pokud při procesu uvedete jinou výpověď, než jakou jste sdělil během výslechu, musíte být schopen vysvětlit, proč tomu tak je, jinak se soud nemusí domnívat, že je vaše výpověď věrohodná.

Mohu kontaktovat rodinné příslušníky?

Máte právo být v kontaktu se svými blízkými příbuznými, jako jsou příslušníci nejbližší rodiny, ledaže by policie měla vážný důvod vaše kontakty omezit. Policie rovněž musí o vašem zatčení neprodleně informovat vašeho nejbližšího příbuzného, pokud to neztíží vyšetřování.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu kontaktovat své velvyslanectví?

Máte právo kontaktovat své velvyslanectví, ledaže by policie měla vážný důvod vaše kontakty omezit. Velvyslanectví je obyčejně informováno nejpozději do doby, kdy policie podá návrh na vaše vzetí do vazby.

Smí mi policie sejmout otisky prstů? Smí být evidován můj vzorek DNA?

Pokud jste byl zatčen, může vám policie obecně sejmout otisky prstů a evidovat vaše DNA.

Může mi policie provést osobní prohlídku?

Policie může nařídit, abyste byl podroben prohlídce. Může se jednat o osobní prohlídku, aby se zjistilo, co máte v šatech nebo jinak na sobě, nebo o tělesnou prohlídku, která zahrnuje prohlídku vašeho těla, odběr vzorku krve či jiné vyšetření vašeho těla.

Pokud tělesná prohlídka vyžaduje lékařskou odbornost, smí ji provést pouze lékař. V ostatních případech ji provede policie nebo zdravotní pracovník.

V právních předpisech je stanoveno, za jakých podmínek je tělesná prohlídka přípustná, např. závažnost podezření. V praxi smí policie provádět tělesnou prohlídku v souvislosti se všemi běžnými trestnými činy (krádež, úmyslná újma na zdraví a nedovolený obchod s omamnými látkami).

Co se stane, když budu zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud na vás jiný členský stát vydal evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčen a vzat do vazby za účelem vydání do státu, jenž zatýkací rozkaz vydal. Během řízení o vzetí do vazby máte právo mít obhájce a tlumočníka. Stát uhradí jejich odměny a vy je nemusíte státu splácet. Svého právního zástupce si můžete vybrat sám stejným způsobem jako v případě jiného podezření z trestného činu.

První jednání u soudu (3)

Proč se koná první soudní jednání?

Pokud policie podá návrh na vaše vzetí do vazby, musí o uvalení vazby rozhodnout soud. Pokud jste nebyl zatčen a policie nepodá návrh na vzetí do vazby, bude první soudní jednání obyčejně představovat faktický Odkaz se otevře v novém okně.hlavní proces ve věci.

Pokud jste byl zatčen, musí policie co nejdříve podat návrh na vzetí do vazby, nejpozději však do dvanácti hodin třetího dne po vašem zadržení. Pokud tak neučiní, musíte být propuštěn. Soud musí projednat návrh na vzetí do vazby bez prodlení.

Pokud jste zatčen, musí být návrh na vzetí do vazby projednán nejpozději do čtyř dnů ode dne, ke kterému jste byl zadržen. Soud uspořádá jednání o vzetí do vazby a rozhodne, zda na vás bude uvalena vazba, nebo budete propuštěn. Místo uvalení vazby vám soud smí rovněž uložit zákaz vycestování.

Spolu s uvalením vazby může soud rovněž nařídit omezení vašich kontaktů. To znamená, že během začátku pobytu ve vazbě nesmíte kontaktovat nikoho jiného než svého obhájce.

Ve Finsku neexistuje systém kaucí, jinými slovy u soudu nemůžete složit určitou peněžní částku, která by vám umožnila čekat na hlavní proces na svobodě.

Mám právo na obhájce?

Pří řízení o vzetí do vazby máte právo na obhájce. Na vaši žádost může být váš obhájce ustanoveným obhájcem, což znamená, že jeho odměny zaplatí nejdříve přímo stát. Rovněž máte právo hájit se sám, pokud však policie podá návrh na vzetí do vazby, doporučuje se, abyste využil služeb obhájce. Svého obhájce si můžete vybrat sám.

Mám právo na tlumočníka, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Pokud nerozumíte finsky nebo švédsky, soud vám nalezne tlumočníka. Odměny pro tlumočníka zaplatí stát. Více informací o jazykových právech naleznete v přehledu Jazyková práva (6). Během jednání vám bude přeložen návrh na vzetí do vazby, pokud jste si jej před projednáváním se svým obhájcem a tlumočníkem neprošel . Během jednání se budou všechny projevy v případě potřeby překládat.

Musím u soudu mluvit?

U soudu nemusíte mluvit. Pokud budete mít obhájce, může na návrh na vzetí do vazby reagovat ve vašem zájmu on. Nicméně máte právo být osobně vyslechnuta, budete-li si to přát.

Musím u soudu sdělit další informace?

U soudu – stejně jako během trestního vyšetřování – nemusíte sdělovat žádné informace o údajném trestném činu. Nicméně tyto informace mohou být často prospěšné. Váš obhájce vám pomůže se rozhodnout, zda bude lepší hovořit a poskytnout informace.

Budu po skončení jednání vzat do vazby, nebo propuštěn?

Pokud soud rozhodne, že existuje důvod na vás uvalit vazbu a že zákaz vycestování není dostatečný, budete vzat do vazby. Pokud nemáte ve Finsku trvalé bydliště, není zákaz vycestování prakticky možný.

Pokud soud rozhodne, že důvody k uvalení vazby neexistují, nařídí, že musíte být okamžitě propuštěn. Ve Finsku není možné složit určitou peněžní částku jako záruku. Na konci jednání o vzetí do vazby na vás bude buď uvalena vazba, nebo vám bude uložen zákaz vycestování, nebo budete propuštěn. Do vazby nesmíte být vzat, i kdyby tak soud rozhodl, pokud by to bylo nepřiměřené vzhledem např. k vašemu zdravotnímu stavu.

Jestliže budete vzat do vazby, soud stanoví datum, do kterého musí státní zástupce vznést obžalobu. Toto datum se může posunout, pokud to bude státní zástupce požadovat. Pro vznesení obžaloby není stanovena maximální lhůta, nemůže však být delší, než je nezbytná pro dokončení trestního vyšetřování a přípravu obžaloby.

Pokud se ukáže, že lhůta stanovená pro vznesení obžaloby je příliš krátká, může ji soud na žádost státního zástupce prodloužit. Soud vám a vašemu obhájci musí kvůli této žádosti poskytnout příležitost ke slyšení.

Je jednání o vzetí do vazby veřejné?

Soudní jednání jsou zpravidla veřejná a to platí rovněž pro jednání o vzetí do vazby. Obecně však policie může požádat z důvodů vyšetřování, aby se jednání o vzetí do vazby konalo s vyloučením veřejnosti a aby materiál případu zůstal utajen do té doby, než budou posouzena obvinění. Konečný výsledek jednání je vždy veřejný.

Mohu se odvolat, pokud soud rozhodne o mém vzetí do vazby?

Proti rozhodnutí o vzetí do vazby můžete podat stížnost k odvolacímu soudu bez stanovené lhůty pro podání stížnosti. Odvolací soud posoudí vaši stížnost jako naléhavou záležitost. Řízení u odvolacího soudu zpravidla probíhají písemně.

Soud musí rovněž na vaši žádost znovu přezkoumat vaše vzetí do vazby, a to i když proti rozhodnutí o vazbě nepodáte stížnost. Nicméně přezkoumání rozhodnutí o vzetí do vazby se může uskutečnit až dva týdny po prvním jednání. Více informací o podmínkách, za jakých pro vás může být vhodné požadovat přezkoumání, vám sdělí váš obhájce. Až se bude rozhodnutí o vašem vzetí do vazby přezkoumávat, může se uskutečnit prostřednictvím audiovizuálního spojení. Vy budete buď sám, nebo se svým obhájcem ve vězení a soudce bude buď sám, nebo v přítomnosti vašeho obhájce sedět u soudu a komunikovat budete prostřednictvím audiovizuálního spojení.

Mohu před soudním procesem opustit zemi?

Pokud v rámci jednání o vzetí do vazby soud rozhodne, že musíte být propuštěn, můžete svobodně opustit zemi. Pokud vám soud uloží zákaz vycestování, bude v soudním rozhodnutí stanoven rozsah zákazu. Jestliže bude vyšetřování v souvislosti s vámi pokračovat a vy mezitím opustíte zemi, můžete být v případě nutnosti zadržen v nepřítomnosti, a nebudete-li k dostižení, bude na vás vydán evropský zatýkací rozkaz.

Před hlavním řízením, kdy státní zástupce zvažuje obžalobu (4)

Co se děje před hlavním líčením?

Policie povede trestní vyšetřování a po jeho skončení zašle spis státnímu zástupci. Jestliže budete mít ustanoveného obhájce, zašle záznam rovněž jemu.

Vy a váš obhájce máte právo požadovat provedení dalších vyšetřovacích úkonů, pokud se budete domnívat, že vyšetřování není v určitém ohledu úplné. Máte právo obdržet kopii vyšetřovacího spisu. Jestliže nebudete mít ustanoveného obhájce, nebude vám a vašemu zvolenému obhájci vyšetřovací spis zaslán automaticky.

Poté státní zástupce rozhodne o vznesení obžaloby. Pokud bude obžaloba vznesena, obdržíte kopii návrhu na předvolání a rovněž budete předvolán k hlavnímu líčení. V návrhu na předvolání budou uvedeny body obžaloby, jakož i důkazy a svědci, které státní zástupce přizve, aby mimo jakoukoli rozumnou pochybnost prokázal vaši vinu.

Vy máte právo uvést své vlastní svědky nebo důkazy. Obvykle je lepší, jestliže policie vyslechne osoby před soudním řízením během trestního vyšetřování. Měl byste se zeptat svého obhájce, jak postupovat, jestliže chcete jako svědka předvolat osobu, kterou neuvedl státní zástupce.

Bude se hlavní líčení konat v každém případě?

Pokud státní zástupce zjistí, že skutečnosti svědčící o vaší vině nejsou průkazné, rozhodne o zastavení trestního stíhání (nevznesení obžaloby), a záležitost se zde obyčejně zastaví. Pokud k tomuto dojde a vy budete ve vazbě, budete okamžitě propuštěn.

Státní zástupce může rovněž rozhodnout o zastavení trestního stíhání, přestože má za to, že jste vinný. V takovém případě se státní zástupce domnívá, že soudní proces není nezbytný. Důvodem může být menší závažnost trestného činu nebo váš nízký věk. Pokud se domníváte, že nejste vinen z trestného činu, přestože si státní zástupce myslí, že ano, máte právo záležitost předložit soudu k rozhodnutí.

Oběť má rovněž právo podat samostatnou žalobu, jestliže státní zástupce rozhodl o zastavení vašeho trestního stíhání.

Některé méně závažné trestné činy lze rovněž projednat v Odkaz se otevře v novém okně.písemném řízení, což znamená, že se neuskuteční žádné faktické hlavní líčení. Písemné řízení se může uskutečnit, jestliže jste například přiznal svoji vinu a s daným postupem souhlasíte.

Mohu přiznat svoji vinu před soudním procesem?

Policii můžete přiznat, že jste vinen z trestného činu. Váš případ může být stále postoupen do hlavního líčení, pokud státní zástupce vznese obžalobu a písemné řízení nebude možné. V některých případech může vaše přiznání a nápomoc při vyšetřování trestného činu přispět ke snížení vašeho trestu, to ale záleží na úvaze soudu.

Přiznání nemá vliv na vaše právo na odvolání a své přiznání rovněž můžete kdykoli odvolat. Nicméně i když své přiznání odvoláte, soud k němu může při posuzování vaší viny přihlédnout.

Mohou se body obžaloby před soudním procesem změnit?

V závislosti na průběhu vyšetřování se body obžaloby mohou během trestního vyšetřování změnit. Státní zástupce vás rovněž může obžalovat z jiného trestného činu, než ze kterého jste podezírán, pokud hlavní elementy trestného činu byly stanoveny během trestního vyšetřování (např. policie vás podezírala z vraždy, ale státní zástupce vás obžaluje ze zabití). Státní zástupce může k obžalobě připojit více podrobností, a to i poté, co byla vznesena.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Z trestného činu, ze kterého jste již byl obžalován v jiném členském státě, zpravidla nemůžete být obžalován. Podmínkou však je, že rozhodnutí vydané v jiném členském státě je pravomocné a platí jedna z následujících skutečností:

 • obžaloba byla zamítnuta,
 • byl jste shledán vinným, ale nebyl jste odsouzen k trestu,
 • trest byl vykonán nebo je vykonáván, nebo
 • trest je promlčený podle právních předpisů země, ve které byl vynesen.

Pokud se domníváte, že jste obžalován z trestného činu, ze kterého jste již byl obžalován v jiném členském státě, měl byste si o tom rozhodně promluvit se svým obhájcem.

Podání stížnosti na postupy policie (5)

Mám pocit, že policie postupovala ve vztahu ke mně nesprávně. Komu si mohu stěžovat?

Pokud se domníváte, že policista při výkonu svých povinnosti postupoval ve vztahu k vám nesprávně, můžete podat správní stížnost. Jeho postup bude následně prošetřen.

Správní stížnost se podává policistovi s vyšší hodnosti nebo nejvyššímu ochránci práv. Nejvyššími ochránci práv jsou Odkaz se otevře v novém okně.ochránce veřejných práv a Odkaz se otevře v novém okně.parlamentní ombudsman. Stížnost se musí učinit písemně, jinak je její forma libovolná.

Pokud máte podezření, že se policista dopustil trestného činu, můžete na něj podat trestní oznámení. Policie má vždy povinnost takovéto oznámení na základě vašich informací zaznamenat. Pokud je z trestného činu podezírán policista, vede vyšetřování vždy státní zástupce. V takovém případě je pouze státní zástupce oprávněn rozhodnout, zda je důvodné předpokládat, že došlo k trestnému činu, a zda se bude muset vést trestní vyšetřování. Policie musí neprodleně zaslat kopii trestního oznámení příslušnému státnímu zástupci, aby mohl být jmenován vyšetřovatel pověřený daným případem. Máte rovněž právo vědět, zda bylo zahájeno trestní vyšetřování a jak vyšetřování postupuje.

Pokud s vámi policie bude jednat nepřiměřeně, měl byste se vždy poradit se svým obhájcem, co byste měl učinit.

Jazyková práva (6)

Jste-li podezřelý z trestného činu, máte právo mluvit finsky nebo švédsky ve všech fázích trestního řízení. Pokud finsky ani švédsky nemluvíte, bude vám zajištěn tlumočník jak pro výslech, tak i soudní proces. Na tlumočníka máte rovněž právo při komunikaci se svým obhájcem v souvislosti s výslechy. Za tlumočníka nemusíte platit.

Někteří policisté jsou schopni během výslechu mluvit anglicky, ve výjimečných případech mohou ovládat i jiné jazyky. Pokud budete mít pocit, že si s policistou vzájemně nerozumíte kvůli jazykové bariéře, máte právo požadovat tlumočníka. Je velmi důležité, abyste rozuměl obsahu výslechu a mohl tak svým jménem podepsat protokol o výslechu.

Orgány nemusejí překládat všechen materiál, který během trestního vyšetřování shromáždí, do jazyka, jemuž rozumíte. Obyčejně se materiál vzešlý z trestního vyšetřování nepřekládá. Proto je důležité, abyste měl obhájce, který ovládá jazyk používaný při trestním vyšetřování. Návrh na předvolání vám bude buď přeložen, nebo ústně přetlumočen.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní systém

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním vyšetřování ve švédštině

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestních opatřeních ve švédštině

Odkaz se otevře v novém okně.PolicieOdkaz se otevře v novém okně.https://www.poliisi.fi/en

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o vyšetřovací vazbě ve švédštině

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o vydání na základě trestného činu mezi Finskem a členskými státy Evropské unie

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o vydání ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací o trestních opatřeních

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací o trestních opatřeních ve švédštině

Odkaz se otevře v novém okně.Podání stížnosti na postupy policie

Odkaz se otevře v novém okně.Podání stížnosti na postupy policie (ve švédštině)

Odkaz se otevře v novém okně.Brožura o jazykovém zákoně ve švédštině

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

La version originale de cette page finnois a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

3 – Moje práva během soudního procesu

Kde se soudní proces koná?

Trestní procesy se obvykle konají u obecného soudu první instance. Nazývají se Odkaz se otevře v novém okně.okresními soudy. Případ zpravidla projednává soud, v jehož okrese byl údajný trestný čin spáchán. Hlavní líčení jsou obyčejně Odkaz se otevře v novém okně.veřejná. To znamená, že vašemu hlavnímu líčení může být kdokoli přítomen. Nicméně soud může nařídit, aby určité případy, např. ve věci týkající se sexuálních trestných činů, byly celé nebo zčásti projednávány s vyloučením veřejnosti. To samé platí, pokud vám v době projednávání věci nebylo osmnáct let.

Složení soudu závisí na povaze věci. Váš případ může projednávat samosoudce nebo jeden soudce a tři Odkaz se otevře v novém okně.laičtí soudci nebo dva soudci a tři či čtyři laičtí soudci nebo tři soudci. Složení zpravidla závisí na závažnosti trestného činu.

Může se obžaloba během soudního procesu změnit?

Obžaloba se obyčejně nemůže změnit poté, co byla vznesena. Nicméně státní zástupce může obžalobu rozšířit, aby jí pokryl další čin, pokud to bude soud vzhledem k předloženým důkazům považovat za účelné.

Obžaloba se nepovažuje za změněnou: jestliže státní zástupce žalobu omezí, nebo oznámí nový oddíl právních předpisů, jenž nebyl uveden v návrhu na předvolání, nebo jestliže na podporu obžaloby uvede nové skutečnosti.

Pokud během procesu přiznáte u všech nebo některých bodů obžaloby vinu, soud nemusí projednávat tolik důkazů. U jednoduchých trestních věcí je pachatelovo přiznání obyčejně dostatečné pro vynesení rozsudku. Čím je však trestní čin závažnější, tím více důkazů je kromě přiznání potřeba.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Máte vždy právo být přítomen u procesu, ledaže by se váš případ rozhodoval v senátech v Odkaz se otevře v novém okně.písemném řízení. V takovém případě můžete být odsouzena nejvýše k trestu odnětí svobody na devět měsíců. Nicméně pokud je trest vyšší než odnětí svobody na šest měsíců, musí vám soud umožnit učinit ústní prohlášení.

U některých méně závažných trestných činů můžete být odsouzen i v nepřítomnosti. V takovém případě může trest představovat pokutu nebo odnětí svobody na nejvýše tři měsíce a propadnutí nejvýše 10 000 EUR.

Pokud budete předvolán, abyste se osobně dostavil k hlavnímu líčení, musíte být přítomen po celou jeho dobu, ledaže by vám soud dovolil jej opustit. Pokud budete potřebovat tlumočníka, bude vám zajištěn. Více informací o jazykových právech naleznete v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu 2.

Máte právo se hájit sám. Máte rovněž právo využít služeb obhájce. Pokud se k soudu dostavíte bez obhájce a soud shledá, že nejste schopen se sám hájit, může vám ustanovit obhájce, a to i proti vaší vůli. V zásadě máte právo si svého obhájce kdykoli změnit.

Máte právo, nikoliv však povinnost, při procesu vypovídat. Jako pachatel nemusíte soudu pomáhat stanovit vaši vinu. Pokud chcete být v případu vyslechnut, nemusíte vyjma svých osobních údajů a svého příjmu říkat pravdu. Soud porovná vaši výpověď s výpověďmi ostatních osob vyslechnutých v případu a s důkazy a poté zváží, nakolik je vaše výpověď věrohodná.

Jaká jsou moje práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Máte právo si důkazy prostudovat, pokud to neuškodí trestnímu vyšetřování. U soudu se v zásadě může použít jakýkoli důkaz ve váš neprospěch. Nicméně soud má právo omezit předkládání důkazů nebo vyslýchání svědků, pokud tyto důkazy zjevně nemohou ovlivnit rozhodnutí.

Máte rovněž právo předložit své důkazy nebo vyslechnout své vlastní svědky. Takové důkazy nebo svědky byste měl předložit co možná nejdříve, předložit je však můžete poprvé i během hlavního líčení nebo dokonce během odvolání. Nicméně pokud předvedete nové svědky nebo důkazy ve velmi pozdním stádiu, může mít soud při zvažování vaší viny určité pochybnosti o jejich důležitosti.

Spolu s vaším obhájcem máte právo vyslechnout všechny svědky ve věci. Pokud budete mít obhájce, bude otázky u soudu obyčejně pokládat vaším jménem on.

Finské soudy mohou k důkazům přistupovat na základě volného uvážení. To znamená, že o důležitosti každého jednotlivého důkazu nebo svědka rozhoduje soud.

Budou zohledněny informace v mém trestním rejstříku?

Pokud máte záznam ve finském Odkaz se otevře v novém okně.trestním rejstříku, bude při rozhodování o trestu zohledněn. Trestní rejstřík může ovlivnit, zda budete odsouzen/a k nepodmíněnému nebo podmíněnému odnětí svobody. Kromě toho může být váš trest tvrdší, pokud se soud bude domnívat, že vaše předchozí trestná činnost ukazuje, že nerespektujete právní předpisy.

Dřívější trest ve Finsku může váš trest rovněž zmírnit, pokud by se právě projednávaná obžaloba mohla projednat společně s dřívější obžalobou. Soud rovněž může při stanovování trestu zohlednit nepodmíněný trest odnětí svobody a odsouzení k veřejně prospěšným pracím v jiném členském státě.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Soudní proces končí rozsudkem, který je vynesen buď téhož dne, nebo později v senátech. V rozhodnutí můžete být shledán vinným ze všech nebo některých trestných činů uvedených v obžalobě, nebo obžaloba může být zamítnuta.

Pokud vás soud shledá vinným, jsou možné tyto tresty:

Nepodmíněný trest odnětí svobody

Nepodmíněné odnětí svobody může být na dobu v rozmezí od čtrnácti dní až po doživotí. Pokud je trest vyšší než odnětí svobody na dva roky, jde vždy o nepodmíněný trest.

Podmíněný trest odnětí svobody

Trest odnětí svobody na měně než dva roky lze odložit, pokud soud rozhodne, že je to přiměřené. Můžete být odsouzen k peněžitému trestu, jakož i k podmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pokud je podmíněný trest odnětí svobody delší než jeden rok, k 20–90 hodinám veřejných prací.

Podmíněný trest odnětí svobody je spojený se zkušební dobou nejméně jednoho roku a nejvýše tří let. Pokud během tohoto období nespácháte další trestné činy, nebude trest odnětí svobody vykonán. Pokud během tohoto období spácháte nový trestný čin, za který budete odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, může soud nařídit, aby byl váš podmíněný trest rovněž vykonán.

Veřejně prospěšné práce

Nepodmíněný trest odnětí svobody na méně než osm měsíců lze změnit na Odkaz se otevře v novém okně.veřejně prospěšné práce. To zpravidla vyžaduje, abyste měl ve Finsku bydliště. Veřejně prospěšné práce nejsou možné, pokud jste byl dříve odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody nebo veřejně prospěšným pracím.

Tresty pro mladistvé

Pokud jste mladší osmnácti let a spácháte trestný čin, můžete být odsouzen k Odkaz se otevře v novém okně.trestu pro mladistvé. Jde o zvláštní trest pro mladé pachatele. Je tvrdší než peněžitý trest, avšak mírnější než nepodmíněné odnětí svobody.

Peněžitý trest

Za méně závažné trestné činy můžete být odsouzen k peněžitému trestu. Peněžité tresty se ukládají formou Odkaz se otevře v novém okně.denních pokut. Minimální počet denních pokut je jedna a maximální 120. Pokud jste odsouzen k peněžitému trestu za několik trestných činů současně, může být maximální počet vyšší.

Výše jedné denní pokuty závisí na vašem příjmu v době soudního procesu. Nejnižší denní pokuta v současné době činí šest euro.

Pokud soudem uložený peněžitý trest nezaplatíte, změní se tento trest na trest odnětí svobody. Tři nezaplacené denní pokuty odpovídají jednomu dni odnětí svobody.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Úloha oběti nebo poškozené osoby během soudního procesu je ve Finsku poměrně silná. Poškozená osoba se může připojit k obžalobě vznesené státním zástupcem nebo předložit jinou obžalobu. Oběť má rovněž právo podat samostatnou žalobu, jestliže státní zástupce rozhodne o zastavení trestního stíhání. Kromě toho může poškozená osoba požadovat od osoby podezřelé z trestného činu náhradu škody.

Poškozená strana je během trestního vyšetřování obvykle dotázána, zda požaduje trest pro podezřelou osobu a/nebo náhradu škody způsobené trestným činem. Své požadavky může rovněž uvést při hlavním líčení.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o zásadě veřejnosti soudních řízení u obecných soudů (v angličtině) a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení (v angličtině) a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník (v angličtině) a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Brožura ministerstva spravedlnosti o trestních řízeních u okresních soudů (ve švédštině)

Odkaz se otevře v novém okně.Brožura ministerstva spravedlnosti pro oběti trestných činů

Odkaz se otevře v novém okně.Občanský soudní řád a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Ústředí trestního rejstříku

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

La version originale de cette page finnois a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí okresního soudu máte právo se odvolat k odvolacímu soudu. Pokud se obecně chcete odvolat proti rozhodnutím okresního soudu, která učinil během hlavního líčení (nikoliv při výslechu svědka), můžete tak pouze učinit, když se odvoláte proti rozsudku.

Jestliže se odvoláte k odvolacímu soudu proti rozhodnutí okresního soudu, je lhůta pro odvolání 30 dní. 7 dní máte na to, abyste informoval okresní soud, že s rozhodnutím nejste spokojený a že se hodláte odvolat. Odvolání musí být učiněno písemně. Musí být adresováno Odkaz se otevře v novém okně.odvolacímu soudu a podáno u Odkaz se otevře v novém okně.okresního soudu.

Proti rozhodnutí se můžete odvolat, protože se domníváte, že soud nevyhodnotil správně důkazy a/nebo protože si myslíte, že soud nesprávně vyložil právo. Protistrany, tedy státní zástupce a poškozená osoba (pokud existuje), mají stejné právo na odvolání jako vy.

Co se stane, když se odvolám?

Pokud se odvoláte, nebude váš rozsudek vykonán, ledaže by soud nařídil, že musí být vykonán. Pokud soud rozhodne, že musíte být vzat do vazby, nebo ve vazbě zůstat, můžete proti tomuto rozhodnutí podat mimořádný opravný prostředek. Odvolací soud posoudí otázku uvalení vazby odděleně od hlavní věci jako naléhavý případ.

Pokud budete v době odvolání ve vězení a budete požadovat, abyste byl propuštěn, může odvolací soud rozhodnout, že budete propuštěn a na rozhodnutí odvolacího soudu v hlavní věci čekat na svobodě.

Doba, za jakou odvolací soud zpracuje vaše odvolání, je různá. Pokud jste ve vazbě, bude vaše odvolání obyčejně zpracováno rychleji. Pokud nesouhlasíte s vyhodnocením důkazů, musí odvolací soud zpravidla uspořádat jednání, při kterém se důkazy znovu projednají. To obvykle proces zpomalí. Odvolací řízení v každém případě trvá u odvolacího soudu několik měsíců.

Jestliže protistrany neoznámily, že jsou s rozhodnutím okresního soudu nespokojené, a vy se rozhodnete odvolat, nemusejí svoji nespokojenost oznamovat, ale mohou do čtrnácti dní ode dne, ke kterému končí lhůta pro původní odvolání, stále učinit tak zvané protiodvolání. V protiodvolání mohou například požadovat, aby se trest nebo náhrada škody zvýšily. Pokud své odvolání vezmete zpět, jakákoli protiodvolání automaticky ztrácí platnost.

Na podporu svého odvolání můžete předložit nové důkazy nebo jmenovat nové svědky. Nové důkazy se smí předkládat během trestního procesu i během jednání u odvolacího soudu.

Co se děje během odvolacího řízení?

Pokud jste podal odvolání, bude pro informaci zasláno protistranám – tj. státnímu zástupci a poškozenému. Protistrany jsou požádány, aby na odvolání reagovaly do stanoveného data. Pokud se protistrany odvolají, bude jejich odvolání (tzv. protiodvolání) rovněž pro informaci zasláno vám.

Po písemné fázi odvolacího řízení odvolací soud rozhodne, zda nařídí jednání. Jednání se musí uskutečnit, pokud to jedna ze stran požaduje a pokud rozhodnutí odvolacího soudu závisí na tom, zda okresní soud vyhodnotil věrohodnost ústních svědectví správně.

Vaše odvolání může rovněž prověřit soud, jestliže není potřeba nařízení jednání a jestliže tři členové odvolacího soudu budou přesvědčeni, že rozhodnutí okresního soudu bylo správné. V takovém případě se vaše odvolání nebude dál přezkoumávat a rozhodnutí okresního soudu bude pravomocné.

Co se stane, jestliže je mému odvolání vyhověno, nebo není vyhověno?

Odvolací soud přezkoumá správnost rozhodnutí okresního soudu tak, jak bylo požadováno. Pokud máte pocit, že rozhodnutí okresního soudu bylo zcela chybné, může vaše odvolání dopadnout tak, že odvolací soud zamítne celou obžalobu i všechny požadavky na náhradu škody. Odvolací soud může rovněž vašemu odvolání vyhovět zčásti. Odvolací soud vás například rovněž může považovat za vinného, ale může vám snížit trest.

Jestliže bude vaše odvolání zamítnuto, budete muset zpravidla zaplatit veškeré náklady na předložení důkazů, které musel zaplatit stát, jakož i jakékoli náklady řízení poškozeného. Pokud vašemu odvolání bude vyhověno zčásti, je možné, že nebudete muset platit tyto náklady všechny. Pokud bude vašemu odvolání zcela vyhověno, můžete rovněž obdržet náhradu svých vlastních nákladů řízení, pokud je nezaplatil stát.

Jestliže bude žaloba zamítnuta v důsledku vašeho odvolání a rozhodnutí odvolacího soudu zůstane pravomocné, bude jakýkoli příslušný záznam z vašeho rejstříku trestů vymazán.

Všechny strany soudního případu mají právo se odvolat proti rozhodnutí odvolacího soudu formou žádosti k nejvyššímu soudu o Odkaz se otevře v novém okně.přípustnost dovolání. Dovolání se v trestních případech připouští velmi zřídka. Jde o to, že jestliže má být dovolání přípustné, musí mít váš případ určitý precedentní význam. Jinými slovy musí mít obecnější obsah. Dovolání je velmi zřídka přípustné pouze na základě vaší domněnky, že odvolací soud vyhodnotil nesprávně důkazy.

Pokud je dovolání připuštěno, nejvyšší soud znovu posoudí váš případ, a to buď v plném rozsahu, nebo v rozsahu, v jakém je dovolání připuštěno (např. stanovení výše trestu). Řízení nejvyššího soudu jsou zpravidla písemná. Rozsudek se stane pravomocným, jestliže nejvyšší soud rozhodne nepřipustit dovolání, nebo když dovolání připustí a vynese rozsudek. Pokud se proti rozhodnutí okresního soudu nebo odvolacího soudu nikdo neodvolá, stane se rozhodnutí pravomocné nejpozději k poslednímu dni odvolacího období. Jakmile se rozhodnutí stane pravomocným, nastane ten nejzazší okamžik, do kterého bude vykonáno.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu vrácen?

Jestliže budete odsouzen, může vám být odepřen vstup do Finska, nebo můžete být vyhoštěn do jiného členského státu. To se může stát, jestliže se orgány budou domnívat, že představujete nebezpečí narušení veřejného pořádku nebo bezpečnosti. V praxi to znamená, že ze země nebudete vyhoštěn, pokud jste nebyl odsouzen za skutečně závažný trestný čin. Samotný fakt, že jste vinen z trestného činu, nemůže být použit jako důvod k vašemu vyhoštění.

O tom, zda budete ze země vyhoštěn, rozhodne Odkaz se otevře v novém okně.finský imigrační úřad. Současně vám může být až na 15 let zakázán vstup do země. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ke Odkaz se otevře v novém okně.správnímu soudu.

Obžaloba se nezaznamenává do Odkaz se otevře v novém okně.trestního rejstříku. Pokud budete odsouzen, zaznamenají se do vašeho trestního rejstříku tyto tresty:

 • nepodmíněné nebo podmíněné odnětí svobody,
 • podmíněné odnětí svobody spolu s peněžitým trestem, veřejně prospěšnými pracemi nebo dohledem,
 • veřejně prospěšné práce namísto nepodmíněného odnětí svobody,
 • trest pro mladistvé nebo místo trestu pro mladistvé peněžitý trest,
 • zbavení statutu státního úředníka, nebo
 • neuložení trestu z důvodu trestní nesvéprávnosti.

 

Trestní záznamy spravuje Odkaz se otevře v novém okně.ústředí trestního rejstříku. Informace nejsou veřejné, ale orgány do nich mohou za zákonem stanovených podmínek nahlížet. Kromě toho lze tyto informace na základě Odkaz se otevře v novém okně.Úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních rovněž zaslat mimo oblast EU/EHP.

Záznam v trestním rejstříku se smažou po uplynutí stanovené doby od původního data pravomocného rozhodnutí. Záznamy, které se netýkají nepodmíněného odnětí svobody, jsou smazány po pěti letech. Záznamy, které se týkají nepodmíněného odnětí svobody na méně než dva roky a veřejně prospěšných prací, jsou smazány po deseti letech. Záznamy, které se týkají nepodmíněného odnětí svobody na dva až deset let, jsou smazány po dvaceti letech. Záznamy, které se týkají odnětí svobody na více než pět let, jsou smazány po smrti nebo poté, kdy dotyčná osoba dosáhne věku 90 let.

Proti vedení informací v trestním rejstříku nemůžete protestovat. Nicméně s jistými omezeními máte právo si Odkaz se otevře v novém okně.ověřit, jaké informace jsou ve vašem rejstříku trestů zaznamenány.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní rejstřík a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině (neoficiální překlad)

Odkaz se otevře v novém okně.Agentura pro trestněprávní sankce a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině

Odkaz se otevře v novém okně.Posuzování věcí u odvolacího soudu a Odkaz se otevře v novém okně.ve švédštině

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

La version originale de cette page finnois a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

5 – Dopravní přestupky

Jak se projednávají dopravní přestupky?

Nejběžnější sankcí za dopravní přestupky je pevně stanovená pokuta. Může být uložena za přestupky, u kterých nejpřísnější sankce představuje pokutu nebo odnětí svobody až na šest měsíců. Výše pevně stanovené pokuty může být v rozmezí 10–115 euro. Pevně stanovenou pokutu může uložit policista a příslušník pohraniční nebo celní stráže.

Pokud s uložením pevně stanovené pokuty nesouhlasíte, máte právo se v dané věci obrátit na okresní soud. V takovém případě musíte informovat podatelnu okresního soudu v místě, ve kterém k přestupku došlo. Učinit tak musíte do jednoho týdne od data, ke kterému jste obdržel oznámení o pevně stanovené pokutě. Proti rozhodnutí okresního soudu o pevně stanovené pokutě se nemůžete odvolat.

Pokud uložení pevně stanovené pokuty za předmětný dopravní přestupek není možné, může policie rovněž vydat trestní příkaz a poslat jej státnímu zástupci ke schválení. V takovém případě nebude výše pokuty pevně stanovena. Výše sankce se vypočítává na základě Odkaz se otevře v novém okně.denních pokut. Proti trestnímu příkazu máte právo podat odpor. To učiníte tak, že svůj odpor oznámíte státnímu zástupci.

Pokud proti trestnímu příkazu podáte odpor a státní zástupce rozhodne o vznesení obžaloby, bude danou věc projednávat okresní soud jako běžnou trestní záležitost. V takovém případě máte právo se odvolat, jako je tomu u běžné trestní věci (viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled 4).

Pevně stanovené pokuty a trestní rozsudky ve zkráceném řízení vynesené za dopravní přestupky lze Odkaz se otevře v novém okně.vymáhat i v jiném členském státě.

Pokud porušíte předpisy ohledně parkování vozidla, budete muset zaplatit blokovou pokutu za nesprávné parkování. Blokovou pokutu může udělit policie nebo městská dopravní hlídka. Výše blokové pokuty se pohybuje v rozmezí od 10 do 50 euro v závislosti na lokalitě. V Odkaz se otevře v novém okně.Helsinkách se například platí 50 euro v centru města a 40 euro v ostatních částech.

Proti blokové pokutě za nesprávné parkování máte právo vznést námitku. V takovém případě musíte námitku podat v kanceláři dopravní hlídky do dvou týdnů od data žádosti o platbu. Pokud kancelář dopravní hlídky vaší námitce vyhoví, bude žádost o platbu stažena. Pokud námitce nebude vyhověno, máte právo napadnout udělení pokuty u Odkaz se otevře v novém okně.správního soudu. Učinit tak musíte do 30 dnů od data, ke kterému jste obdržel oznámení o zamítavém rozhodnutí ve věci námitky. Proti rozhodnutí správního soudu se nelze odvolat.

Blokovou pokutu za nesprávné parkování nelze vymáhat v jiném členském státě, protože se považuje za správní sankci.

Zaznamenávají se takové přestupky do trestního rejstříku?

Pokuty se do trestního rejstříku nezaznamenávají. Pokud vám tedy bude uložena pevně stanovená pokuta nebo obdržíte trestní rozsudek ve zkráceném řízení, do vašeho trestního rejstříku zaznamenány nebudou. Bloková pokuta není pokuta v pravém slova smyslu, je to administrativní sankce a do trestního rejstříku tudíž rovněž nebude zaznamenána.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Automatické sledování rychlosti

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.