Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kazus 1 – prawo rodzinne – rozwód - Hiszpania

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – rozwodu, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie osobom występującym z wnioskiem rozwodowym informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Następnie rozstają się i uzgadniają rozwód.

Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Dwoje obywateli tego samego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A) zawiera związek małżeński. Zostaje on zawarty w państwie członkowskim A. Po ślubie małżeństwo przenosi się do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego B), w którym pracuje i zamieszkuje. Krótko po tym małżeństwo rozpada się i żona wraca do państwa członkowskiego A, podczas gdy mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Para uzgadnia rozwód. Po powrocie do państwa członkowskiego A żona niezwłocznie składa wniosek rozwodowy do sądu państwa członkowskiego B.

Koszty w Hiszpanii

Koszty sądowe, środki odwoławcze i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Studium przypadku

Sąd pierwszej instancji

Środki odwoławcze

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Czy istnieje taka możliwość w tego rodzaju przypadku?

Koszty

Przypadek A

Koszty wstępne – Zaliczki wypłacane adwokatowi (abogado) i zastępcy procesowemu (procurador), chyba że stronie przysługuje pomoc prawna na podstawie ustaw nr 1/1996 o pomocy prawnej.

Rozwód za porozumieniem stron to jeden z przypadków, w których strony są zwolnione w wymogu uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku spornego postępowanie rozwodowego konieczne jest uiszczenie opłaty, chyba że zgłoszone żądania dotyczą wyłącznie nieletnich.

Są to ogólne koszty procesu. Ponosi je strona, której wszystkie żądania zostały odrzucone (zgodnie z zasadą, że strona przegrywająca ponosi koszty), chyba że w sprawie wystąpiły poważne zagadnienia faktyczne lub prawne, które wymagają wyjaśnienia (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku częściowej wygranej każda ze stron musi ponieść swoje własne koszty oraz połowę kosztów wspólnych.

Zasada „przegrywający płaci” (art. 394 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego) ma zastosowanie do spornych postępowań rozwodowych.

Wynagrodzenie biegłych oraz wydatki poniesione w celu uzyskania kopii, zaświadczeń, dokumentów poświadczonych notarialnie oraz aktów notarialnych lub odpisów z rejestrów publicznych.

Tak samo, jak w pierwszej instancji.

Zastosowanie ma ta sama zasada, co w pierwszej instancji.

Zastosowanie ma ta sama zasada, co w pierwszej instancji.

W Hiszpanii istnieją przepisy dotyczące mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, ale wspólnoty autonomiczne posiadają jurysdykcję w tym obszarze.

Wspólnoty autonomiczne co do zasady ustanowiły przepisy, zgodnie z którymi usługi mediacji są świadczone bezpłatnie.

Przypadek B

Koszty wstępne – Zaliczki wypłacane adwokatowi i zastępcy procesowemu, chyba że jednej ze stron przysługuje pomoc prawna na podstawie ustaw nr 1/1996 o pomocy prawnej.

Rozwód za porozumieniem stron to jeden z przypadków, w których strony są zwolnione w wymogu uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku spornego postępowanie rozwodowego konieczne jest uiszczenie opłaty, chyba że zgłoszone żądania dotyczą wyłącznie nieletnich.

Są to ogólne koszty procesu. W przypadku spornego postępowania rozwodowego są wypłacane przez stronę, której wszystkie żądania zostały odrzucone (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Koszty postępowania dowodowego i sporządzenia ugody dotyczącej rozwiązania małżeństwa.

Strony wnoszące apelację muszą dokonać wcześniejszej wpłaty depozytu, chyba że są uprawnione do uzyskania pomocy prawnej.

Zastosowanie ma ta sama zasada, co w pierwszej instancji.

Zastosowanie ma ta sama zasada, co w pierwszej instancji.

W Hiszpanii istnieją przepisy dotyczące mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, ale wspólnoty autonomiczne posiadają jurysdykcję w tym obszarze.

Wypłacane wykwalifikowanym specjalistom, którzy uczestniczą w postępowaniu.

Koszty prawnika, zarządcy i biegłego

Studium przypadku

Prawnicy

Zarządcy

Biegli

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty poniesione przed wydaniem orzeczenia

Koszty poniesione przed wydaniem orzeczenia

Czy korzystanie z pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Przypadek A

Zgodnie z art. 750 kodeksu postępowania cywilnego strony muszą skorzystać z pomocy adwokata i zastępcy procesowego.

Na poczet wynagrodzenia adwokata i zastępcy procesowego należy wpłacić zaliczkę. W przypadku spornego postępowania rozwodowego koszty ponoszone po wydaniu orzeczenia przez stronę przegrywającą.

Nie reprezentuje stron.

Brak

Brak

Ze względu na charakter tego postępowania z reguły nie korzysta się z ich usług.

Brak

Przypadek B

Zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania cywilnego strony muszą skorzystać z pomocy prawnika i zastępcy procesowego.

Na poczet wynagrodzenia prawnika i zastępcy procesowego należy wpłacić zaliczkę. W przypadku spornego postępowania rozwodowego koszty ponoszone po wydaniu orzeczenia przez stronę przegrywającą.

Nie reprezentuje stron.

Brak

Brak

Ze względu na charakter tego postępowania z reguły nie korzysta się z ich usług.

Brak

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty depozytów lub gwarancji i inne właściwe koszty.

Studium przypadku

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Depozyt

Inne koszty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieje taka możliwość? W jakich przypadkach i w jaki sposób jest stosowana?

Koszty

Opis

Koszty

Przypadek A

Świadkowie mają prawo żądać od strony, która ich wskazała, rekompensaty za straty lub szkodę poniesioną w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Część tych kosztów wchodzi w skład kosztów postępowania.

Wcześniejsza wpłata depozytu nie jest wymagana.

Brak

Odpisy aktów stanu cywilnego, akty małżeństwa lub akty urodzenia dzieci, o ile mają znaczenie dla zgłoszonych żądań (art. 777 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

W stosownych przypadkach

Przypadek B

Świadkowie mają prawo żądać od strony, która ich wskazała, rekompensaty za straty poniesione w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Część tych kosztów wchodzi w skład kosztów postępowania.

Wcześniejsza wpłata depozytu nie jest wymagana.

Brak

Odpisy aktów stanu cywilnego, akty małżeństwa lub akty urodzenia dzieci, o ile mają znaczenie dla zgłoszonych żądań (art. 777 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

W stosownych przypadkach

Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów

Studium przypadku

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Kiedy przyznaje się pomoc prawną w pełnej wysokości?

Warunki:

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Przypadek A

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe, aby wszcząć postępowanie (co obejmuje honorarium zastępcy procesowego).

Uważa się, że strony posiadają niewystarczające środki, jeżeli są w stanie wykazać, że wartość wszystkich posiadanych zasobów i dochodów obliczonych w skali roku, przypadających na gospodarstwo domowe, nie przekracza dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Zależy to od umowy zawartej z prawnikiem, jeżeli taka umowa istnieje.

Przypadek B

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe, aby wszcząć postępowanie (co obejmuje honorarium zastępcy procesowego).

Uważa się, że strony posiadają niewystarczające środki, jeżeli są w stanie wykazać, że wartość wszystkich posiadanych zasobów i dochodów obliczonych w skali roku, przypadających na gospodarstwo domowe, nie przekracza dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Zależy to od umowy zawartej z prawnikiem, jeżeli taka umowa istnieje.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Studium przypadku

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i na jakich warunkach korzysta się z tłumaczenia pisemnego?

Jaki jest szacunkowy koszt?

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie ustne jest konieczne?

Jaki jest szacunkowy koszt?

Przypadek A

Przypadek B

Wszystkie zagraniczne dokumenty o charakterze publicznym lub prywatnym, które są konieczne w danych okolicznościach prawnych

(przetłumaczone przez oficjalnie umocowanego tłumacza przysięgłego).

Tłumacze pisemni ustalają własne stawki.

Tłumaczenie ustne w przypadku postępowań, w których jest ono niezbędne.

Tłumacze ustni ustalają własne stawki.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kazus 2 – prawo rodzinne – opieka nad dziećmi - Hiszpania

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – opieki nad dziećmi, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Matka wnosi pozew o ograniczenie prawa do osobistej styczności przyznanego ojcu.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby mieszkające w państwie członkowskim (państwie członkowskim B) przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. Mają wspólne dziecko, jednak niezwłocznie po jego urodzeniu rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Po uzyskaniu zgody sądu matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A), podczas gdy ojciec pozostaje w państwie członkowskim B. Kilka lat później matka wnosi pozew w państwie członkowskim A o ograniczenie prawa do osobistej styczności przysługującego ojcu.

Koszty w Hiszpanii

Koszty sądowe, środki odwoławcze i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Studium przypadku

Sąd pierwszej instancji

Środki odwoławcze

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Koszty wstępne

Czy istnieje taka możliwość w tego rodzaju przypadku?

Przypadek A

Koszty wstępne: Zaliczki wypłacane adwokatowi (abogado) i zastępcy procesowemu (procurador), chyba że jednej ze stron przysługuje pomoc prawna na podstawie ustawy nr 1/1996 o pomocy prawnej.

Jeżeli postępowanie dotyczy jedynie opieki i pieczy nad małoletnim, nie obowiązują w nim żadne opłaty (art. 4 ust. 1 ustawy nr 10/2012).

Istnieją ogólne koszty postępowania ponoszone przez stronę, której wszystkie żądania zostały odrzucone (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego), po oszacowaniu kosztów.

Strona, która wnosi odwołanie, musi uprzednio wpłacić depozyt, chyba że przysługuje jej pomoc prawna (piętnasty przepis dodatkowy ustawy organicznej w sprawie wymiaru sprawiedliwości).

Jeżeli postępowanie dotyczy jedynie opieki i pieczy nad małoletnim, nie obowiązują w nim żadne opłaty (art. 4 ust. 1 ustawy nr 10/2012).

Strony mogą poczynić inne ustalenia dotyczące kontaktów z dzieckiem. Powinno to nastąpić na podstawie ugody, o zawarciu której powiadamia prokurator. Ugoda musi zostać zatwierdzona przez sąd.

Strony mogą w drodze wzajemnego porozumienia złożyć do sądu wniosek o zawieszenie postępowania, aby skorzystać z usług mediacji na podstawie ustawy nr 5/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.

Informacje na temat usług mediacji są dostępne na stronie internetowej poświęconej wymiarowi sprawiedliwości. Sądy świadczą bezpłatne usługi mediacji sądowej.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty prawnika, komornika i biegłego

Studium przypadku

Prawnicy

Komornicy

Biegli

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty poniesione przed wydaniem orzeczenia

Koszty poniesione po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z pomocy jest obowiązkowe?

Przypadek A

Zgodnie z art. 750 kodeksu postępowania cywilnego strony muszą skorzystać z pomocy adwokata (abogado) i zastępcy procesowego (procurador).

W przypadku osiągnięcia porozumienia strony mogą korzystać z usług jednego adwokata i jednego zastępcy procesowego.

Na poczet wynagrodzenia adwokata i zastępcy procesowego należy wpłacić zaliczkę. W postępowaniu sądowym strona przegrywająca może ostatecznie zostać zobowiązana do pokrycia kosztów.

Strony nie korzystają z zastępstwa.

Brak

Brak

Konieczne może okazać się skorzystanie z usług niektórych specjalistów (psychologów).

Strona proponująca skorzystanie z usług specjalisty ponosi związane z tym koszty, chyba że usługi te na rzecz sądu świadczą sądowi biegli w zakresie zagadnień psychospołecznych.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty

Studium przypadku

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Inne koszty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieje taka możliwość? W jakich przypadkach i w jaki sposób jest stosowana?

Koszty

Opis

Przypadek A

Świadkowie mają prawo żądać od strony, która ich wskazała, rekompensaty za straty poniesione w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Część tych kosztów wlicza się w skład kosztów postępowania.

Nie wymaga się ustanowienia wcześniejszych gwarancji lub zabezpieczeń.

Brak

Odpisy aktów stanu cywilnego, takie jak świadectwa urodzenia dzieci (obecnie wydawane bezpłatnie) lub inne dokumenty dotyczące przedstawionych żądań,

Przypadek B

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów

Studium przypadku

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Warunki:

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Czy istnieją sytuacje, w których zwrot kosztów pomocy prawnej przysługuje organizacjom świadczących pomoc prawną?

Przypadek A

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe, aby wszcząć postępowanie (na przykład na opłacenie honorarium adwokata lub zastępcy procesowego).

Uważa się, że brak środków finansowych zachodzi wówczas, gdy dana osoba jest w stanie wykazać, że posiadane zasoby oraz dochody pochodzące ze wszystkich źródeł obliczone w skali roku i przypadające na gospodarstwo domowe, nie przekraczają dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Będzie to zależało od ewentualnego porozumienia zawartego z adwokatem. Jeżeli nie osiągnięto takiego porozumienia, koszty ponosi strona, której wszystkie żądania zostały odrzucone (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego), z pewnymi wyjątkami.

Do kosztów, które podlegają zwrotowi zalicza się wynagrodzenie adwokata, o ile kwota ta nie przekracza jednej trzeciej wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie zastępcy procesowego oraz inne opłaty, które mogą podlegać zwrotowi po oszacowaniu kosztów.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Studium przypadku

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie pisemne jest konieczne?

Jaki jest szacunkowy koszt?

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie pisemne jest konieczne?

Jaki jest szacunkowy koszt?

Przypadek B

W przypadku wszystkich urzędowych i prywatnych dokumentów, których przedstawienie może być wymagane przez prawo (tłumaczenie sporządza oficjalnie umocowany tłumacz przysięgły).

Wynagrodzenie tłumaczy ustnych jest zmienne.

Tłumaczenie ustne w przypadku postępowań, w których okaże się ono niezbędne. Z usług tłumacza ustnego korzysta się wówczas, gdy osoba, która nie posługuje się językiem postępowania, musi zostać przesłuchana, musi złożyć oświadczenie lub konieczne jest jej poinformowanie o orzeczeniu sądu. Strona nie uiszcza żadnych opłat, jeżeli tłumacza ustnego powołał sąd. Jako tłumacz ustny może zostać powołany każdy, kto włada danym językiem i kto złożył przysięgę lub zobowiązał się zapewnić wierne tłumaczenie.

W innych przypadkach wynagrodzenie tłumaczy ustnych jest zmienne.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kazus 3 – prawo rodzinne – alimenty - Hiszpania

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – świadczeń alimentacyjnych, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku.  W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwota świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby pozostają ze sobą w  nieformalnym związku w państwie członkowskim (państwie członkowskim B). Mają trzyletnie dziecko. Rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce. Za zgodą ojca dziecka, matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A).

Nierozstrzygnięta pozostaje jedna kwestia.  Dotyczy ona kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie w państwie członkowskim A.

Koszty w Hiszpanii

Koszty sądowe, środki odwoławcze i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Studium przypadku

Sąd pierwszej instancji

Środki odwoławcze

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Czy istnieje taka możliwość w tego rodzaju przypadku?

Koszty

Przypadek A

Koszty wstępne: Zaliczki wypłacane adwokatowi (abogado) i zastępcy procesowemu strony (procurador), chyba że jednej ze stron przysługuje pomoc prawna na podstawie ustawy nr 1/1996 o pomocy prawnej.

Są to ogólne koszty procesu. W spornych sprawach rozwodowych koszty ogólne ponosi strona, której wszystkie żądania zostały odrzucone (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego zazwyczaj nie zasądza się zwrotu kosztów postępowania na rzecz jednej ze stron. Są one dzielone pomiędzy strony w ten sposób, że każda z nich ponosi swoje własne koszty. Jednak w niektórych sprawach można obciążyć kosztami stronę, której żądania zostały odrzucone.

W przypadku zaspokojenia tylko niektórych żądań, każda ze stron ponosi swoje własne koszty.

Jeżeli sprawa dotyczy wyłącznie wypłaty alimentów na dziecko, nie nalicza się żadnych kosztów (art. 4 ust. 1 ustawy nr 10/2012).

Koszty postępowania dowodowego, sporządzanie ugody rozwodowej. Za sporządzenie opinii, o którą wnioskowała strona, biegły otrzymuje wynagrodzenie. W przypadku osiągnięcia porozumienia opłata za sporządzenie ugody stanowi zwykle część wynagrodzenia adwokata.

Strona, która wnosi odwołanie, musi uprzednio wpłacić depozyt, chyba że przysługuje jej pomoc prawna.

Zastosowanie ma ta sama zasada, co w pierwszej instancji.

Zastosowanie ma ta sama zasada, co w pierwszej instancji.

Strony mogą ustalić, że zawrą ugodę rozwodową, w ramach której dobrowolnie ustalą wysokość alimentów. O zawarciu ugody powiadamia prokurator. Ugoda musi zostać zatwierdzona przez sąd.

Koszty wypłacane zawodowemu personelowi uczestniczącemu w procesie negocjacji.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty prawnika, komornika i biegłego

Studium przypadku

Prawnicy

Komornicy

Biegli

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty ponoszone przed rozprawą

Koszty ponoszone po rozprawie

Czy korzystanie z pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Przypadek A

Zgodnie z art. 750 kodeksu postępowania cywilnego strony muszą skorzystać z pomocy adwokata (abogado) i zastępcy procesowego (procurador).

W przypadku osiągnięcia porozumienia strony mogą korzystać z usług jednego adwokata oraz jednego zastępcy procesowego w celu przedstawienia zawartej ugody.

Na poczet wynagrodzenia adwokata i zastępcy procesowego należy wpłacić zaliczkę. W postępowaniu procesowym strona przegrywająca może ostatecznie zostać zobowiązana do pokrycia kosztów.

Strony nie korzystają z zastępstwa.

Nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Brak

Brak

Ze względu na charakter tego postępowania biegli zwykle nie odgrywają w nim żadnej roli.

Brak

Za sporządzenie opinii, o którą wnioskowała strona, biegły otrzymuje wynagrodzenie, chyba że jest to biegły zatrudniony przez ośrodek psychospołeczny działający przy danym sądzie.

Przypadek B

Zgodnie z art. 750 kodeksu postępowania cywilnego strony muszą skorzystać z pomocy adwokata i zastępcy procesowego.

W przypadku osiągnięcia porozumienia strony mogą korzystać z usług jednego adwokata oraz jednego zastępcy procesowego w celu przedstawienia zawartej ugody.

Na poczet wynagrodzenia adwokata i zastępcy procesowego należy wpłacić zaliczkę. W postępowaniu procesowym strona przegrywająca może ostatecznie zostać zobowiązana do pokrycia kosztów.

Strony nie korzystają z zastępstwa.

Nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Brak

Brak

Ze względu na charakter tego postępowania biegli zwykle nie odgrywają w nim żadnej roli.

Brak

Za sporządzenie opinii, o którą wnioskowała strona, biegły otrzymuje wynagrodzenie, chyba że jest to biegły zatrudniony przez ośrodek psychospołeczny działający przy danym sądzie.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty

Studium przypadku

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Inne koszty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieje taka możliwość? W jakich przypadkach i w jaki sposób jest stosowana?

Koszty

Opis

Koszty

Przypadek A

Świadkowie mają prawo otrzymać od strony, która ich wskazała, rekompensatę za straty poniesione w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Część tych kosztów wlicza się w skład kosztów postępowania.

Nie trzeba ustanawiać wcześniejszych gwarancji lub zabezpieczeń.

Brak

Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego, akty małżeństwa lub akty urodzenia dzieci, dokumenty, z których strony wywodzą swoje prawa (art. 777 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

W stosownych przypadkach

Przypadek B

Świadkowie mają prawo otrzymać od strony, która ich wskazała, rekompensatę za straty poniesione w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Część kosztów wchodzi w skład kosztów postępowania.

Nie trzeba ustanawiać wcześniejszych gwarancji lub zabezpieczeń.

Brak

Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego, akty małżeństwa lub akty urodzenia dzieci, dokumenty, z których strony wywodzą swoje prawa (art. 777 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

W stosownych przypadkach

Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów

Studium przypadku

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Kiedy przyznaje się pomoc prawną w pełnej wysokości?

Na jakich warunkach?

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Przypadek A

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe, aby wszcząć postępowanie (na przykład na opłacenie honorarium adwokata lub zastępcy procesowego).

Uważa się, że brak środków finansowych zachodzi wówczas, gdy dana osoba jest w stanie wykazać, że posiadane zasoby oraz dochody pochodzące ze wszystkich źródeł obliczone w skali roku i przypadające na gospodarstwo domowe, nie przekraczają dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Publiczny wskaźnik dochodów (IPREM) to wskaźnik referencyjny stosowany w Hiszpanii między innymi na potrzeby przyznawania zasiłków, stypendiów, dotacji oraz ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Wartość wskaźnika można uzyskać na stronie internetowej:Link otworzy się w nowym okniehttp://www.iprem.com.es

Strona wygrywająca może otrzymać zwrot kosztów procesu, jeżeli sąd orzeknie, że koszty te mają zostać poniesione przez stronę przeciwną.

Przypadek B

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe, aby wszcząć postępowanie (na przykład na opłacenie honorarium adwokata lub zastępcy procesowego).

Uważa się, że brak środków finansowych zachodzi wówczas, gdy dana osoba jest w stanie wykazać, że posiadane zasoby oraz dochody pochodzące ze wszystkich źródeł obliczone w skali roku i przypadające na gospodarstwo domowe, nie przekraczają dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Publiczny wskaźnik dochodów (IPREM) to wskaźnik referencyjny stosowany w Hiszpanii między innymi na potrzeby przyznawania zasiłków, stypendiów, dotacji oraz ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Wartość wskaźnika można uzyskać na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.iprem.com.es/

Strona wygrywająca może otrzymać zwrot kosztów procesu, jeżeli sąd orzeknie, że koszty te mają zostać poniesione przez stronę przeciwną.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Studium przypadku

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie pisemne jest konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie ustne jest konieczne?

Szacunkowy koszt

Przypadek A

Przypadek B

W przypadku wszystkich urzędowych i prywatnych dokumentów, których przedstawienie może być wymagane przez prawo (tłumaczenie sporządza oficjalnie umocowany tłumacz przysięgły)

Tłumacze pisemni ustalają własne stawki.

Tłumaczenie ustne w przypadku postępowań, w których okaże się ono niezbędne.

Tłumacze ustni ustalają własne stawki.

Jeżeli o świadczenie usług tłumaczenia zwróci się sąd, strony nie uiszczają żadnych opłat.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kazus 4 – prawo handlowe – umowy - Hiszpania

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego (umowy), zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie sprzedawcom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: przedsiębiorstwo dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca uznał, że towary nie odpowiadają warunkom umowy.

Sprzedawca decyduje się pozwać nabywcę o zapłatę całej ceny.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna: przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim B dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR nabywcy w państwie członkowskim A. Umowa podlega prawu państwa członkowskiego B i jest sporządzona w języku tego państwa. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim A uznał, że towary nie odpowiadają warunkom umowy. Sprzedawca decyduje się złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się zapłaty pełnej ceny przewidzianej w umowie z nabywcą.

Koszty w Hiszpanii

Koszty sądowe, środki odwoławcze i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Studium przypadku

Sąd pierwszej instancji

Środki odwoławcze

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Czy istnieje taka możliwość w tego rodzaju przypadku?

Koszty

Przypadek A

Co do zasady w postępowaniu nakazowym, o którym mowa w art. 812 i następnych kodeksu postępowania cywilnego, nie istnieje konieczność korzystania z usług adwokata w celu wniesienia pozwu, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

W przypadku postępowania w trybie zwykłym korzystanie z pomocy adwokata i zastępcy procesowego jest wymagane wówczas, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 EUR.

W przypadku gdy dłużnik wniósł zarzuty w postępowaniu nakazowym, korzystanie z usług adwokata i zastępcy procesowego jest wymagane, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę, o której mowa w kodeksie postępowania cywilnego (obecnie jest to 2 000 EUR).

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 EUR, należy również uiścić opłatę, której wysokość jest różna w zależności od rodzaju postępowania i kwoty roszczenia, chyba że powód jest uprawniony do uzyskania pomocy prawnej na podstawie ustawy nr 1/1996 o pomocy prawnej.

Są to ogólne koszty procesu. Ponosi je strona, której wszystkie żądania zostały odrzucone (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Koszty postępowania dowodowego.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków.

Honoraria biegłych.

Jeżeli dłużnik nie wniósł zarzutów, postępowanie to nie wiąże się z praktycznie żadnymi kosztami. Jeżeli dłużnik wniósł zarzuty, zastosowanie mają zasady ogólne, tj. strona wnosząca zarzuty jest zobowiązana uiścić opłatę oraz wpłacić wstępny depozyt, chyba że przysługuje jej pomoc prawna.

Ta sama zasada ma zastosowanie w pierwszej instancji.

Ta sama zasada ma zastosowanie w pierwszej instancji.

Strony mogą porozumieć się co do zapłaty należnej kwoty bez pomocy osoby trzeciej, przy czym takie porozumienie musi zostać zatwierdzone przez sąd. Strony mogą zawrzeć ugodę, korzystając z usług mediacji, nawet jeśli postępowanie zostało już wszczęte. Ustawa nr 5/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych wprowadza do hiszpańskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. Ustawa ta określa minimalne ramy mediacji, nie naruszając przepisów zatwierdzonych przez wspólnoty autonomiczne.
Na jej podstawie podczas posiedzenia wstępnego strony mogą zostać poinformowane o możliwości skorzystania z usług mediacji w celu rozstrzygnięcia sporu. W zależności od charakteru sprawy sąd może zwrócić się do stron o podjęcie próby polubownego zakończenia postępowania. Strony mogą również złożyć wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 19 ust. 4, tak aby mogły skorzystać z usług mediacji lub arbitrażu.

W przypadku osiągnięcia porozumienia 60 % opłaty sądowej podlega zwrotowi.
Usługi mediacji sądowej są zwykle bezpłatne.
Jeżeli usługi mediacji nie są zapewniane przez sąd, strony mogą swobodnie wybrać mediatora i wypłacić mu dowolnie uzgodnione wynagrodzenie. Zgodnie z ustawą nr 5/2012 koszty mediacji dzieli się po równo pomiędzy strony niezależnie od tego, czy zakończyła się ona ugodą, o ile strony nie postanowią inaczej.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty prawnika, komornika i biegłego

Przypadek

Prawnicy

Komornicy

Biegli

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty poniesione przed wydanie orzeczenia

Koszty poniesione po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Przypadek A

Nie stosuje się w przypadku postępowania nakazowego, chyba że dłużnik wniósł zarzuty.
W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 EUR istnieje konieczność korzystania z usług zastępcy procesowego w przypadku postępowania w trybie zwykłym, natomiast w przypadku postępowania nakazowego – jeżeli dłużnik wniósł zarzuty. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 EUR strony muszą skorzystać z pomocy adwokata i zastępcy procesowego (art. 31 kodeksu postępowania cywilnego).

Różne, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju postępowania.

Brak zastępstwa procesowego.

Nie, ale korzystanie z usług biegłych jest zalecane w niektórych przypadkach. Koszty ponosi strona wnioskująca o sporządzenie opinii.

Różne, w zależności od zakresu oraz tematyki opinii biegłego.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty depozytów lub gwarancji i inne właściwe koszty.

Przypadek

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieje taka możliwość? W jakich przypadkach i w jaki sposób jest stosowana?

Koszty

Przypadek A

Świadkowie mają prawo żądać od strony, która ich wskazała, rekompensaty za straty poniesione w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Koszty ustala sekretarz sądu zgodnie z roszczeniem złożonym przez świadka (obejmującym koszty przejazdu, utrzymania, itp.), które musi być odpowiednio udokumentowane.

Nie trzeba ustanawiać wcześniejszych gwarancji lub zabezpieczeń. Zabezpieczenie jest wymagane tylko w przypadku odwołań od niektórych orzeczeń.

Ich wysokość jest różna w zależności od orzeczenia, którego dotyczy odwołanie. Mogą mieścić się w przedziale od 25 do 50 EUR.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów

Przypadek

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Kiedy przyznaje się pomoc prawną w pełnej wysokości?

Warunki:

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Kiedy przyznaje się pomoc prawną w pełnej wysokości?

Warunki:

Przypadek A

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe aby wszcząć postępowanie (co obejmuje honorarium adwokata, zastępcy procesowego i biegłego).

Komisja ds. Pomocy Prawnej określa usługi, w odniesieniu do których można przyznać pomoc prawną. O przyznanie pomocy prawnej można wnioskować w odniesieniu do tylko jednej z usług przewidzianych przez prawo (np. na pokrycie opłaty sądowej).

Uważa się, że brak środków finansowych zachodzi wówczas, gdy dana osoba jest w stanie wykazać, że posiadane zasoby oraz dochody pochodzące ze wszystkich źródeł obliczone w skali roku i przypadające na gospodarstwo domowe nie przekraczają dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Co do zasady zwrot obejmuje znaczną część lub całość honorarium adwokata, o ile kwota ta nie przekroczy jednej trzeciej wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie zastępcy procesowego oraz zaliczki z tytułu tych opłat, a także, w odpowiednich przypadkach, wynagrodzenie biegłych.

W przypadku gdy orzeczono zwrot kosztów na rzecz powoda (art. 394 kodeksu postępowania cywilnego), na podstawie określenia kosztów przez sekretarza sądu.

Postanowienie w sprawie zwrotu kosztów stronie przeciwnej.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Przypadek

-

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie pisemne jest konieczne?

Jaki jest szacunkowy koszt?

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie pisemne jest konieczne?

Jaki jest szacunkowy koszt?

Przypadek A

Do przedkładanych dokumentów sporządzonych w innym języku niż język hiszpański (lub, w stosownych przypadkach, języku wspólnoty autonomicznej, na terytorium której sprawa jest rozpatrywana) należy dołączyć ich tłumaczenie. Dokument można przetłumaczyć prywatnie. Jeżeli jedna ze stron podważy takie tłumaczenie twierdząc, że jest ono niepoprawne i podając uzasadnienie dla tego twierdzenia, wówczas sekretarz sądu zleci sporządzenie oficjalnego tłumaczenia spornej części dokumentu na koszt strony, która go przedłożyła. Jeżeli oficjalne tłumaczenie jest zasadniczo tożsame z tłumaczeniem zleconym prywatnie, koszty jego sporządzenia ponosi strona, która podważyła tłumaczenie prywatne.

Zmienne, w zależności tematyki‑ tłumaczenia.

Jeżeli osoba, która nie posługuje się językiem hiszpańskim lub, w stosownych przypadkach, innym językiem urzędowym wspólnoty autonomicznej, na terytorium której sprawa jest rozpatrywana, musi uczestniczyć w postępowaniu w ramach przesłuchania, złożyć oświadczenie lub też musi zostać poinformowania o podjętej decyzji, wówczas jako tłumacz ustny może zostać powołany każdy, kto włada danym językiem i kto złożył przysięgę lub zobowiązał się zapewnić wierne tłumaczenie.

Koszty zależą od tego, czy skorzystano z usług zawodowego tłumacza ustnego.

Przypadek B

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kazus 5 – prawo handlowe – odpowiedzialność - Hiszpania

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – odpowiedzialności, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie klientom informacji na temat kosztów postępowania, na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Producent urządzeń grzewczych dostarcza grzejnik instalatorowi. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi.

Ten ostatni decyduje się zatem złożyć pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowych.

Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Producent urządzeń grzewczych w państwie członkowskim B dostarcza grzejnik instalatorowi w państwie członkowskim B. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi w państwie członkowskim C i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni przez agencję ubezpieczeniową w swoim państwie członkowskim. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi.

Ten ostatni decyduje się zatem złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowej w państwie członkowskim A.

Koszty w Hiszpanii

Koszty sądowe, środki odwoławcze i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Przypadek

Sąd pierwszej instancji

Środki odwoławcze

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Koszty wstępne

Koszty ogólne

Inne koszty

Czy istnieje taka możliwość w tego rodzaju przypadku?

Przypadek A

Koszty wstępne: Zaliczki wypłacane adwokatowi (abogado) lub pełnomocnikowi strony (procurador) oraz ogólnie pojęte opłaty, w zależności od rodzaju postępowania oraz wartości przedmiotu sporu, jeżeli przekracza ona kwotę 2000 EUR, chyba że jednej ze stron przysługuje pomoc prawna na podstawie ustawy nr 1/1996 o pomocy prawnej.

Są to ogólne koszty procesu. Ponosi je strona, której wszystkie żądania zostały odrzucone (art. 394 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Koszty postępowania dowodowego:

- Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

- Honoraria biegłych

Strona, która zamierza wnieść odwołanie musi uprzednio wpłacić depozyt, chyba że przysługuje jej pomoc prawna.

Ta sama zasada ma zastosowanie w pierwszej instancji.

Ta sama zasada ma zastosowanie w pierwszej instancji.

Strony mogą porozumieć się co do zapłaty należnej kwoty bez pomocy osoby trzeciej, przy czym takie porozumienie musi zostać zatwierdzone przez sąd. Strony mogą zawrzeć ugodę w drodze mediacji, nawet jeśli postępowanie zostało już wszczęte.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Koszty prawnika, komornika i biegłego

Przypadek

Prawnicy

Komornicy

Biegli

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Czy korzystanie z pomocy jest obowiązkowe?

Przypadek A

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 2000 EUR strony muszą korzystać z pomocy adwokata i zastępstwa procesowego (art. 31 kodeksu postępowania cywilnego).

Różne w zależności od wartości przedmiotu sporu oraz rodzaju postępowania.

Strony nie korzystają z zastępstwa.

Zaleca się korzystanie z usług biegłych (w celu oszacowania strat). Koszty opinii biegłego obciążają stronę, która zleciła jej sporządzenie.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

j.w.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty

Przypadek

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieje taka możliwość? W jakich przypadkach i w jaki sposób jest stosowana?

Przypadek A

Świadkowie mają prawo otrzymać od strony, która ich wskazała, rekompensatę za straty poniesione w związku ze stawiennictwem w sądzie (art. 375 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Nie trzeba ustanawiać uprzednich gwarancji lub zabezpieczeń.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów

Przypadek

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Kiedy przyznaje się pomoc prawną w pełnej wysokości?

Warunki

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Przypadek A

Udziela się jej osobom, które mogą dowieść, że posiadają niewystarczające środki finansowe aby wszcząć postępowanie (na przykład na opłacenie adwokata lub zastępcy procesowego).

Uważa się, że brak środków finansowych zachodzi wówczas, gdy dana osoba jest w stanie wykazać, że posiadane zasoby oraz dochody pochodzące ze wszystkich źródeł obliczone w skali roku i przypadające na gospodarstwo domowe, nie przekraczają dwukrotności wskaźnika dochodów IPREM w wysokości obowiązującej w momencie składania wniosku.

Będzie to zależało od ewentualnego porozumienia zawartego z adwokatem. Co do zasady zwrot obejmie znaczną część lub całość honorarium adwokackiego, o ile kwota ta nie przekroczy jednej trzeciej wartości przedmiotu sporu. Opłaty i zaliczki uiszczone na rzecz zastępcy procesowego strony oraz wynagrodzenie biegłych (w stosownych przypadkach) mogą podlegać zwrotowi po oszacowaniu kosztów.

Przypadek B

Jak w przypadku powyżej.

j.w.

j.w.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Przypadek

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i w jakich okolicznościach tłumaczenie pisemne jest konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i w jakich okolicznościach tłumaczenie ustne jest konieczne?

Szacunkowy koszt?

Przypadek A

Do przedkładanych dokumentów sporządzonych w innym języku niż język hiszpański (lub, w stosownych przypadkach, języku wspólnoty autonomicznej, na terytorium której sprawa jest rozpatrywana) należy dołączyć ich tłumaczenie. Dokument można przetłumaczyć prywatnie. Jeżeli jedna ze stron podważy takie tłumaczenie twierdząc, że jest ono niepoprawne i podając uzasadnienie dla tego twierdzenia, wówczas sekretarz sądu zleci sporządzenie oficjalnego tłumaczenia spornej części dokumentu na koszt strony, która go przedłożyła. Jeżeli oficjalne tłumaczenie jest zasadniczo tożsame z tłumaczeniem zleconym prywatnie, koszty jego sporządzenia ponosi strona, która podważyła tłumaczenie prywatne.

Zmienny

Jeżeli dana osoba musi uczestniczyć w postępowaniu w ramach przesłuchania, złożenia oświadczenia lub też musi zostać osobiście poinformowana o podjętej decyzji, a nie włada językiem hiszpańskim lub, w stosownych przypadkach, innym urzędowym językiem wspólnoty autonomicznej, na terytorium której sprawa jest rozpatrywana, wówczas jako tłumacz ustny może zostać powołany każdy, kto włada danym językiem i kto złożył przysięgę lub zobowiązał się zapewnić wierne tłumaczenie.

Przypadek B

j.w.

j.w.

Trudno określić z góry.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.