Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tapausesimerkki 1 – perheoikeus – avioero - Espanja

Tässä perheoikeutta – avioeroa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa:

Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa.

Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Häiden jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kulut.

Tapaus-tutkimus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut kulut

Vireille-panovaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut kulut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Ennakkomaksut asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle, ellei ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun (maksuttomasta oikeusavusta annettu laki 1/1996).

Kummankin puolison suostumuksella tapahtuva avioero on oikeusasia, josta ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Riitautetun avioeron yhteydessä maksetaan oikeudenkäyntimaksu, paitsi jos toimenpiteet koskevat ainoastaan alaikäisiä.

Nämä ovat menettelyn yleisiä maksuja. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (periaate, jonka mukaan hävinnyt osapuoli vastaa kuluista), ellei tapaukseen liity tosiasioista ja lainsäädännöstä johtuvia vakavia epäilyksiä (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti). Jos vaatimusten hyväksyminen tai hylkääminen on osittainen, osapuolet maksavat omat kulunsa ja puolet yhteisistä kuluista.

Sovelletaan periaatetta, jonka mukaan hävinnyt osapuoli vastaa kuluista (siviiliprosessilain 394 §:n 2 momentti) riitautetun avioeron tapauksessa.

Asian-tuntijoiden käyttöön, jäljennöksiin, todistajan-lausuntoihin, notaarin asiakirjoihin tai julkisen rekisterin asiakirjoihin liittyvät maksut.

Samat kuin ensim-mäisessä oikeus-asteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensim-mäisessä oikeus-asteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Espanjassa on määrätty sovittelusta perheasioissa, mutta toimivalta on autonomisilla alueilla.

Periaatteessa autonomiset alueet ovat määränneet maksutto-masta sovittelusta.

Tapaus B

Ennakkomaksut asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle, ellei ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun (maksuttomasta oikeusavusta annettu laki 1/1996).

Kummankin puolison suostumuksella tapahtuva avioero on oikeusasia, josta ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Riitautetun avioeron yhteydessä maksetaan oikeudenkäyntimaksu, paitsi jos toimenpiteet koskevat ainoastaan alaikäisiä.

Nämä ovat menettelyn yleiset maksut. Ne määrätään siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentin nojalla osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty riitautetussa avioerossa.

Todisteiden esittäminen, eroa koskevan sopimuksen laatiminen (ʼConvenio reguladorʼ).

Muutosta hakevan osapuolen on suoritettava ennakko-maksu, jos hänellä ei ole oikeutta oikeusapuun.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensim-mäisessä oikeus-asteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Espanjassa on määrätty sovittelusta perheasioissa, mutta toimivalta on autonomisilla alueilla.

Oikeuden-käyntiin osallistuvien asian-tuntijoiden käyttöön liittyvät kulut.

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Tapaus-tutkimus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut

Onko haastemiehen käyttäminen pakollista?

Kulut ennen oikeuden-käyntiä

Kulut oikeuden-käynnin jälkeen

Onko asiantuntijan käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista (siviiliprosessilain 750 §).

On maksettava ennakkoa asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle ja jälkikäteen on ehkä maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut (riita-asian oikeudenkäynnissä).

Haastemiehet eivät edusta osapuolia.

Ei kuluja.

Ei kuluja.

Asiantuntijat eivät yleensä osallistu menettelyn luonteen vuoksi.

Ei ole.

Tapaus B

Asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista (siviiliprosessilain 75 §).

On maksettava ennakkoa asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle ja jälkikäteen on ehkä maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut (riita-asian oikeudenkäynnissä).

Haastemiehet eivät edusta osapuolia.

Ei kuluja.

Ei kuluja.

Asiantuntijat eivät yleensä osallistu menettelyn luonteen vuoksi.

Ei ole.

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät kulut ja muut asiaan liittyvät kulut

Tapaustutkimus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Onko niitä? Millaisissa tapauksissa niitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Osa sisältyy kulujen maksuun.

Ei esitetä ennakkomaksua.

Ei ole.

Väestörekisteritodistukset, vihki- ja syntymätodistukset, asiakirjat, joihin oikeudet perustuvat (siviiliprosessilain 777 §:n 2 momentti).

Tapauksesta riippuen.

Tapaus B

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Osa sisältyy kulujen maksuun.

Ei esitetä ennakkomaksua.

Ei ole.

Väestörekisteritodistukset, vihki- ja syntymätodistukset, asiakirjat, joihin oikeudet perustuvat (siviiliprosessilain 777 §:n 2 momentti).

Tapauksesta riippuen.

Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Tapaustutkimus

Oikeusapu

Korvattavat kulut

Millä edellytyksillä sovelletaan?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Korvataanko riita-asian voittaneen osapuolen kulut?

Tapaus A

Sovelletaan henkilöihin, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (muiden muassa asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön).

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan, kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

On noudatettava asianajajan kanssa mahdollisesti tehtyä sopimusta.

Tapaus B

Sovelletaan henkilöihin, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (muiden muassa asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön).

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan, kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

On noudatettava asianajajan kanssa mahdollisesti tehtyä sopimusta.

Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaustutkimus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Tapaus B

Kaikki ulkomaiset julkiset ja yksityiset asiakirjat, joita tarvitaan lainsäädännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

(virallisesti tunnustetun valantehneen kielenkääntäjän käännös).

Kääntäjät vahvistavat omat palkkionsa.

Oikeudenkäynnissä, silloin kun tulkkausta tarvitaan.

Tulkit vahvistavat omat palkkionsa.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tapausesimerkki 2 – perheoikeus – lasten huoltajuus - Espanja

Tässä perheoikeutta – lasten huoltoa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan huoltajuuskanteen vireillepanneelle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa:

Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia menemättä naimisiin. Erilleen muuttaessaan heillä on kolmivuotias lapsi.  Tuomioistuimen päätöksellä äidille määrätään lapsen huoltajuus ja isälle myönnetään tapaamisoikeus.  Äiti nostaa kanteen rajoittaakseen isän tapaamisoikeutta.

Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa olet jäsenvaltiossa A toimiva lakimies: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia jäsenvaltiossa (jäsenvaltio B) menemättä naimisiin. Heillä on yhteinen lapsi, mutta he muuttavat erilleen heti lapsen syntymän jälkeen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä äidille määrätään lapsen huoltajuus ja isälle myönnetään tapaamisoikeus. Äiti muuttaa lapsen kanssa asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A) tuomioistuimen päätökseen sisältyvän luvan mukaisesti, ja isä jää jäsenvaltioon B. Muutaman vuoden kuluttua äiti nostaa kanteen jäsenvaltiossa A muuttaakseen isän tapaamisoikeuden ehtoja.

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kulut.

Tapaustutkimus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Vireillepanovaiheen maksut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Tapaus A

Ennakkomaksut asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle, ellei ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun (maksuttomasta oikeusavusta annettu laki 1/1996).

Jos menettely koskee yksinomaan alaikäisen huoltajuutta, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksua (lain 10/2012 4 §:n 1 momentti).

Nämä ovat menettelyn yleisiä maksuja. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti) oikeudenkäyntikulujen määrittämisen jälkeen.

Muutosta hakevan osapuolen on suoritettava ennakkomaksu, ellei hänellä ole oikeutta oikeusapuun. (oikeuslaitoslain lisäsäännös).

Jos menettely koskee yksinomaan alaikäisen huoltajuutta, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksua (lain 10/2012 4 § 1 momentti).

Osapuolet voivat myös sopia toisenlaisista tapaamisjärjestelyistä. Tämä tehdään syyttäjäviranomaisen kanssa sopimuksella, jonka tuomioistuin vahvistaa.

Sopimuksen osapuolet voivat pyytää sopimuksen keskeyttämistä ja aloittaa sovittelun 6. heinäkuuta 2012 annetun lain 5/2012 nojalla.

Tietoa sovittelua koskevista palveluista löytyy oikeusportaalista. Sovittelu tuomioistuimessa on maksutonta.

Tapaus B

Sama kuin edellä olevassa tapauksessa.

Sama.

Sama.

Sama.

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Tapaus-tutkimus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kustannukset

Onko haaste-miehen käyttäminen pakollista?

Kulut ennen oikeuden-käyntiä

Kulut oikeuden-käynnin jälkeen

Onko asiantuntijan käyttäminen pakollista?

Tapaus A

Asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista (siviiliprosessilain 75 §)

Yhteisestä sopimuksesta asianosaiset voivat käyttää myös samaa asianajajaa tai oikeudenkäyntiavustajaa.

On maksettava ennakkoa asianajajalle ja oikeudenkäynti-avustajalle ja jälkikäteen on ehkä maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut (riita-asian oikeudenkäynnissä).

Haastemiehet eivät edusta osapuolia.

Ei kuluja

Ei kuluja

Tiettyjen asiantuntijoiden (psykologien) asiaan puuttuminen saattaa olla tarpeen.

Asiantuntijan paikalle kutsuva osapuoli vastaa kuluista, ellei kyseessä ole tuomioistuimen yhteydessä toimiva psykososiaalinen asiantuntijaryhmä.

Tapaus B

Sama kuin edellä olevassa tapauksessa.

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät kulut ja muut asiaan liittyvät kulut

Tapaustutkimus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Onko niitä? Millaisissa tapauksissa niitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Osa kuluista sisältyy oikeudenkäyntikuluihin.

Ei esitetä ennakkomaksua.

Ei ole.

Väestörekisteritodistukset, kuten lasten syntymätodistukset (tällä hetkellä maksuttomia) ja muut asiakirjat, joihin oikeudet perustuvat ja joista aiheutuvat kulut vaihtelevat.

Tapaus B

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Maksuttomaan oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Tapaustutkimus

Oikeusapu

Korvattavat kulut

Millä edellytyksillä sovelletaan?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Onko olemassa tilanteita, joissa maksuttoman oikeusavun myöntäneelle järjestölle korvataan avusta aiheutuvat kustannukset?

Tapaus A

Sovelletaan henkilöihin, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (muiden muassa asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön)

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan, kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

On noudatettava asianajajan kanssa mahdollisesti tehtyä sopimusta. Muussa tapauksessa kustannukset määrätään siviiliprosessilain 394 §:n nojalla poikkeustapauksia lukuunottamatta osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty.

Asianajajan lasku voidaan korvata sillä edellytyksellä, että sen suuruus on enintään kolmasosa vaatimuksen arvosta. Sama pätee oikeudenkäyntiavustajan ja tapauskohtaisesti muiden palkkioihin, jotka voidaan korvata oikeudenkäyntikulujen määrittämisen yhteydessä.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa.

Sama.

Sama.

Sama.

Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaustutkimus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus B

Kaikki ulkomaiset julkiset ja yksityiset asiakirjat, joita tarvitaan lainsäädännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti

(virallisesti tunnustetun valantehneen kielenkääntäjän käännös).

Tulkkauskulut vaihtelevat.

Oikeudenkäynnissä silloin kun tulkkausta tarvitaan. Tulkkia tarvitaan silloin kun oikeudenkäyntiin kyselyä, todistajanlausunnon antamista tai päätöksen antamista varten kutsuttava henkilö ei osaa tuomioistuimen kieltä. Jos tuomioistuin kutsuu tulkin paikalle omasta aloitteestaan, siitä ei aiheudu kuluja. Tulkiksi voidaan nimittää kuka tahansa kyseistä kieltä osaava henkilö sillä edellytyksellä, että hän vannoo valan ja lupaa tehdä tarkan suullisen käännöksen.

Muissa tapauksissa tulkkauskulut vaihtelevat.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tapausesimerkki 3 – perheoikeus – elatusapu - Espanja

Tässä perheoikeutta – elatusapua – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan kantajalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa:

Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia menemättä naimisiin. Erilleen muuttaessaan heillä on kolmivuotias lapsi. Lapsen huoltajuus määrätään tuomioistuimen päätöksellä lapsen äidille. Ainoa ratkaisematon erimielisyys koskee elatusavun määrää, joka isän on maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen.

Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa olet jäsenvaltiossa A toimiva lakimies: Pariskunta on asunut yhdessä jäsenvaltion (jäsenvaltio B) alueella menemättä naimisiin. Heillä on kolmivuotias lapsi. He muuttavat erilleen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä lapsen huoltajuus määrätään äidille. Isän suostumuksella äiti ja lapsi muuttavat asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A), josta tulee heidän asuinpaikkansa.

Ratkaisematta on vielä yksi erimielisyys. Tämä koskee elatusavun määrää, joka isän olisi maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen jäsenvaltiossa A.

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kulut

Esimerkkitapaus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Ennakkomaksut asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle, ellei osapuolilla ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun (maksuttomasta oikeusavusta annettu laki 1/1996).

Nämä ovat menettelyn yleiset maksut. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti) riitautetun avioeron tapauksessa.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perheoikeuden alalla oikeudenkäyntikuluja ei määrätä toiselle osapuolelle vaan ne jaetaan ja kumpikin osapuoli vastaa ainoastaan omista kuluistaan. Joissakin tapauksissa osapuoli, jonka vaatimukset on hylätty, voidaan kuitenkin määrätä maksamaan kulut.

Silloin kun osa vaatimuksista hyväksytään, kumpikin osapuoli vastaa ainoastaan omista kuluistaan.

Jos menettely koskee yksinomaan alaikäisen elatusapua, siihen ei sovelleta oikeudenkäyntimaksua (lain 10/2012 4 §:n 1 momentti).

Todisteiden esittäminen, eroa koskevan sopimuksen laatiminen.

Asiantuntijan kuulemista ehdottavan osapuolen on vastattava siihen liittyvistä kuluista. Maksu eroa koskevasta sopimuksesta (tapauksissa, joissa vallitsee yhteisymmärrys) sisältyy tavallisesti asianajajalle maksettavaan kokonaispalkkioon.

Muutosta hakevan osapuolen on suoritettava ennakkomaksu, ellei hänellä ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Osapuolet voivat sopia sellaisen eroa koskevan sopimuksen laatimisesta, jossa elatusavun määrä vahvistetaan vapaaehtoisesti. Syyttäjäviraston on ilmoitettava tällaisesta sopimuksesta ja tuomioistuimen on se vahvistettava.

Neuvottelumenettelyyn osallistuville ammattilaisille suoritettavat maksut.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Esimerkkitapaus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut

Onko haastemiehen käyttäminen pakollista?

Kulut ennen oikeudenkäyntiä

Kulut oikeudenkäynnin jälkeen

Tarvitaanko asiantuntijaa?

Kulut

Tapaus A

Asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista (siviiliprosessilain 75 §).

Silloin kun asioista sovitaan yhteisymmärryksessä, osapuolet voivat käyttää samaa oikeudenkäyntiavustajaa ja asianajajaa.

On maksettava ennakkoa asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle ja jälkikäteen on ehkä maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut (riita-asian oikeudenkäynnissä).

Ei edusta osapuolia.

Ei käytetä tässä menettelyssä.

Ei kuluja.

Ei kuluja.

Asiantuntijat eivät yleensä osallistu menettelyn luonteen vuoksi.

Ei ole.

Asiantuntijan kuulemista ehdottavan osapuolen on vastattava siihen liittyvistä kuluista, paitsi jos kyseessä on tuomioistuimen yhteydessä toimiva psykososiaalinen palvelu.

Tapaus B

Asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista (siviiliprosessilain 75 §).

Silloin kun asioista sovitaan yhteisymmärryksessä, osapuolet voivat käyttää samaa oikeudenkäyntiavustajaa ja asianajajaa.

On maksettava ennakkoa asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle ja jälkikäteen on ehkä maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut (riita-asian oikeudenkäynnissä).

Ei edusta osapuolia.

Ei käytetä tässä menettelyssä.

Ei kuluja.

Ei kuluja.

Asiantuntijat eivät yleensä osallistu menettelyn luonteen vuoksi.

Ei ole.

Asiantuntijan kuulemista ehdottavan osapuolen on vastattava siihen liittyvistä kuluista, paitsi jos kyseessä on tuomioistuimen yhteydessä toimiva psykososiaalinen palvelu.

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asian kannalta merkitykselliset kulut

Esimerkkitapaus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Osa kuluista sisältyy oikeudenkäyntikuluihin.

Ei esitetä ennakkomaksua.

Ei ole

Väestörekisteritodistukset, vihki- ja syntymätodistukset, asiakirjat, joihin oikeudet perustuvat. Nämä ovat nykyisin maksuttomia (siviiliprosessilain 777 §:n 2 momentti).

Tapauksesta riippuen

Tapaus B

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Osa kuluista sisältyy oikeudenkäyntikuluihin.

Ei esitetä ennakkomaksua.

Ei ole.

Väestörekisteritodistukset, vihki- ja syntymätodistukset, asiakirjat, joihin oikeudet perustuvat. Nämä ovat nykyisin maksuttomia (siviiliprosessilain 777 §:n 2 momentti).

Tapauksesta riippuen.

Maksuttomaan oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Esimerkkitapaus

Maksuton oikeusapu

Korvaukset

Millaisin edellytyksin apua voi saada?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Tapaus A

Apua myönnetään niille, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (mm. asianajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön).

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

IPREM-indikaattoria käytetään Espanjassa vertailuarvona myönnettäessä mm. tukia, stipendejä, apurahoja tai työttömyyskorvauksia. Sen voi laskea sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.iprem.com.es/

Kyllä, jos häviäjä tuomitaan korvaamaan ne.

Tapaus B

Apua myönnetään niille, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (mm. asianajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön).

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

IPREM-indikaattoria käytetään Espanjassa vertailuarvona myönnettäessä mm. tukia, stipendejä, apurahoja tai työttömyyskorvauksia. Sen voi laskea sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.iprem.com.es/

Kyllä, jos häviäjä tuomitaan korvaamaan ne.

Käännös- ja tulkkauskulut

Esimerkkitapaus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Tapaus B

Kaikki ulkomaiset julkiset ja yksityiset asiakirjat, joita tarvitaan lainsäädännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti (virallisesti tunnustetun valantehneen kielenkääntäjän käännös).

Kääntäjät vahvistavat omat palkkionsa.

Oikeudenkäynnissä, silloin kun tulkkausta tarvitaan.

Tulkit vahvistavat omat palkkionsa.

Jos asianomainen tuomioistuin tarjoaa tulkin palvelua, siitä ei tarvitse maksaa.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tapausesimerkki 4 – kauppaoikeus – sopimus - Espanja

Tässä kauppaoikeutta – sopimusoikeutta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan myyjälle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavissa tilanteissa:

Tapaus A – Kotimainen tilanne: Yhtiö on toimittanut ostajalle tavaraa 20 000 euron arvosta. Myyjä ei ole saanut maksua, koska ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista.

Myyjä päättää nostaa kanteen saadakseen täyden kauppahinnan.

Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Yhtiö, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa B, toimittaa 20 000 euron arvosta tavaraa jäsenvaltiossa A olevalle ostajalle. Sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion B lakia, ja se on laadittu jäsenvaltion B kielellä. Myyjä ei ole saanut maksua, koska jäsenvaltiossa A oleva ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A saadakseen maksun täydestä, ostajan kanssa tehdyssä sopimuksessa määritetystä hinnasta.

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut

Esimerkkitapaus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepano-vaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Vireillepano-vaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Silloin kun on kyse siviiliprosessilain 812 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitetusta maksamismääräysmenettelystä, ei ole välttämätöntä käyttää asianajajaa ensimmäisen velan perimistä koskevan kirjeen esittämisessä vaatimuksen määrästä riippumatta.

Jos on kyse yleisestä oikeudenkäyntimenettelystä, on käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa, jos määrä on suurempi kuin 2 000 euroa.

Jos velallinen kiistää maksamismääräysmenettelyn mukaisen vaatimuksen, on käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa, jos siviiliprosessilaissa vahvistettu määrä (nykyisin 2 000 euroa) ylittyy.

Sen lisäksi on suoritettava oikeudenkäyntimaksu, joka vaihtelee menettelyn ja vaaditun määrän (jos se ylittää 2 000 euroa) perusteella, paitsi jos hakijalla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun (laki maksuttomasta oikeusavusta 1/1996).

Nämä ovat menettelyn yleiset maksut. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti).

Todisteiden esittäminen

Korvaukset todistajille

Asiantuntijalausunnot

Jos velallinen ei kiistä vaatimusta, menettelystä ei juurikaan aiheudu kustannuksia. Jos velallinen kiistää vaatimuksen, sovelletaan yleissääntöjä eli muutosta hakevan osapuolen on suoritettava maksu ja ennakkomaksu, paitsi jos hänelle on myönnetty oikeus maksuttomaan oikeusapuun.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Osapuolet voivat sopia maksettavasta määrästä ilman kolmannen tahon väliintuloa, jolloin sopimukselle on saatava tuomarin vahvistus, tai osapuolet voivat turvautua sovitteluun myös menettelyn aloittamisen jälkeen. Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 6. heinäkuuta annetulla lailla 5/2012 saatetaan 21. toukokuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY osaksi Espanjan lainsäädäntöä. Laissa säädetään sovittelua koskevat vähimmäisvaatimukset mutta ei rajoiteta autonomisten alueiden hyväksymien säännösten soveltamista.
Lailla otetaan käyttöön mahdollisuus ilmoittaa osapuolille asian valmistelussa, että he voivat turvautua sovitteluun riidan ratkaisemiseksi. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian tuomioistuin voi myös kehottaa osapuolia pyrkimään sopimukseen, jotta menettely voidaan päättää, tai antaa osapuolille mahdollisuuden pyytää 19 §:n 4 momentin mukaisesti menettelyn keskeyttämistä, jotta nämä voivat aloittaa sovittelu- tai välimiesmenettelyn.

Jos sopimukseen päästään, oikeudenkäyntimaksusta korvataan 60 %.
Sovittelu tuomioistuimessa on yleensä maksutonta.
Tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa osapuolet voivat vapaasti turvautua sovittelijaan, ja he maksavat vapaasti sovittavat maksut. Laissa 5/2012 säädetään nimenomaisesti, että sovittelun kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken, riippumatta siitä, johtaako sovittelu ratkaisuun, jollei toisin ole sovittu.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Esimerkkitapaus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut

Onko haastemiehen käyttäminen pakollista?

Kulut ennen oikeudenkäyntiä

Kulut oikeudenkäynnin jälkeen

Onko asiantuntijan käyttö pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei, jos on kyse maksamismääräysmenettelystä, paitsi jos vaatimus kiistetään.
Jos on kyse yleisestä oikeudenkäyntimenettelystä tai maksamismääräysmenettelystä silloin kun vaatimus kiistetään, on käytettävä edustajaa, jos vaadittu määrä on suurempi kuin 2 000 euroa. Osapuolten on tällaisissa tapauksissa käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa (siviiliprosessilain 31 §).

Kustannukset vaihtelevat menettelyn kohteena olevan määrän ja menettelyvaiheiden mukaan.

Ei ole

Ei ole, mutta tietyissä tapauksissa on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa, jonka kuluista vastaa asiantuntijan kutsunut osapuoli.

Kustannukset vaihtelevat asiantuntijalausunnon laajuuden ja tarkoituksen mukaan.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asian kannalta merkitykselliset kulut

Esimerkkitapaus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Tuomioistuimen kirjaaja vahvistaa korvauksen määrän todistajan hakemuksen (matka- ja oleskelukustannukset yms.) ja vaadittujen todisteiden perusteella.

Ei esitetä ennakkomaksua. Ennakkomaksu pyydetään ainoastaan tiettyjä päätöksiä koskevissa muutoksenhauissa.

Kulut vaihtelevat kiistanalaisen päätöksen mukaan 25 ja 50 euron välillä.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Maksuttomaan oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Esimerkkitapaus

Maksuton oikeusapu

Korvaukset

Millaisin edellytyksin apua voi saada?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Millaisin edellytyksin apua voi saada?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Tapaus A

Apua myönnetään henkilöille, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (mm. asianajan, oikeudenkäyntiavustajan, asiantuntijan käyttöön).

Maksuttomasta oikeusavusta vastaavalla komitealla on nykyisin toimivaltaa päättää, minkälaisiin palveluihin maksutonta oikeusapua myönnetään. Apua voidaan pyytää vain joihinkin laissa vahvistettuihin palveluihin (voi esim. pyytää vapautusta oikeudenkäyntimaksusta).

Varat katsotaan riittämättömiksi, kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varallisuus kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

Yleensä joko suuri osa asianajajan palkkiolaskusta tai koko palkkio, kun määrä on enintään kolmasosa riita-asian määrästä, oikeudenkäyntiavustajan palkkiot ja ennakkomaksut sekä asiantuntijan palkkiot (tapauksen mukaan) voidaan korvata oikeudenkäyntikulujen määrittämisen jälkeen.

Silloin kun osapuoli on määrätty maksamaan kulut (siviiliprosessilain 394 §), kunhan tuomioistuimen sihteeri on ensin määrittänyt ne.

Määräys maksaa vastapuolen kulut.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Sama

Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaus-

tutkimus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Silloin kun asiakirjoja esitetään muilla kielillä kuin espanjaksi (tai sen autonomisen alueen kielellä, jossa menettely käydään), niihin on liitettävä käännökset. Käännökset voidaan tehdä yksityisesti. Jos toinen osapuoli riitauttaa käännöksen väittäen, ettei se ole tarkka ja totuudenmukainen, ja perustelee väitteensä, tuomioistuimen kirjaaja määrää, että käännöksen kiistellystä osasta tehdään virallinen käännös, jonka maksaa yksityisen käännöksen esittänyt osapuoli. Jos virallinen käännös kuitenkin vastaa sisällöllisesti yksityistä käännöstä, virallisen käännöksen kustannuksista vastaa yksityisen käännöksen kiistänyt osapuoli.

Kulut vaihtelevat käännettävän asiakirjan mukaan.

Silloin kun menettelyyn osallistuu henkilö, jota kuulustellaan, joka antaa lausunnon tai jolle annetaan henkilökohtaisesti tiedoksi päätös ja joka ei osaa espanjaa eikä sen autonomisen alueen toista virallista kieltä, jossa menettely käydään, tulkin tehtävät voidaan antaa kenelle tahansa kieltä osaavalle sillä edellytyksellä, että tämä vannoo tai vakuuttaa antavansa tarkan käännöksen.

Kulut vaihtelevat sen mukaan, onko tulkki ammattilainen vai ei.

Tapaus B

Sama

Sama

Sama

Sama

Päivitetty viimeksi: 08/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tapausesimerkki 5 – kauppaoikeus – vahingonvastuu - Espanja

Tässä kauppaoikeutta – vahingonvastuuta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan asiakkaalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa:

Tapaus A – Kotimainen tilanne: Lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen tämän kotiin asennettavaksi (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kaikilla osapuolilla (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan kärsimää vahinkoa.

Asiakas päättää nostaa kanteen ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja vakuutusyhtiöiltä.

Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Jäsenvaltiossa B oleva lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen jäsenvaltiossa C olevalle asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen asennettavaksi tämän kotiin jäsenvaltiossa A (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kullakin osapuolella (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on omassa jäsenvaltiossaan olevan vakuutusyhtiön vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan vahinkoa.

Asiakas päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja jäsenvaltiossa A olevalta vakuutusyhtiöiltä.

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kulut

Esimerkkitapaus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Tapaus A

Ennakko asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle ja yleensä oikeudenkäyntimaksu, joka vaihtelee menettelyn ja vaaditun määrän (jos se ylittää 2 000 euroa) perusteella, paitsi jos hakijalla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun (laki maksuttomasta oikeusavusta 1/1996).

Nämä ovat menettelyn yleiset maksut. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti).

Todisteiden esittäminen:

– korvaukset todistajille

– asiantuntijalausunnot.

Muutosta hakevan osapuolen on suoritettava ennakkomaksu, ellei hänellä ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Osapuolet voivat sopia maksettavasta määrästä ilman kolmannen tahon väliintuloa, jolloin sopimukselle on saatava tuomarin vahvistus, tai osapuolet voivat turvautua sovitteluun myös menettelyn aloittamisen jälkeen.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Esimerkkitapaus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Onko asiantuntijan käyttö pakollista?

Tapaus A

Jos vaadittu määrä on suurempi kuin 2 000 euroa, on käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa (siviiliprosessilain 31 §).

Kustannukset vaihtelevat menettelyn kohteena olevan määrän ja menettelyvaiheiden mukaan.

Ei edusta osapuolia.

On suositeltavaa käyttää asiantuntijoita vahinkojen arviointiin), joiden kuluista vastaa asiantuntijat kutsunut osapuoli.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asian kannalta merkitykselliset kulut

Esimerkkitapaus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Ei esitetä ennakkomaksua.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Maksuttomaan oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Esimerkkitapaus

Maksuton oikeusapu

Korvaukset

Millaisin edellytyksin apua voi saada?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Tapaus A

Apua myönnetään henkilöille, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (mm. asianajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön).

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

On noudatettava asianajajan kanssa mahdollisesti tehtyä sopimusta. Yleensä joko suuri osa asianajajan palkkiolaskusta tai koko palkkio, kun määrä on enintään kolmasosa riita-asian määrästä, oikeudenkäyntiavustajan palkkiot ja ennakkomaksut sekä asiantuntijan palkkiot (tapauksen mukaan) voidaan korvata oikeudenkäyntikulujen määrittämisen jälkeen.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Käännös- ja tulkkauskulut

Esimerkkitapaus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Silloin kun asiakirjoja esitetään muilla kielillä kuin espanjaksi (tai sen autonomisen alueen kielellä, jossa menettely käydään), niihin on liitettävä käännökset. Käännökset voidaan tehdä yksityisesti. Jos toinen osapuoli riitauttaa käännöksen väittäen, ettei se ole tarkka ja totuudenmukainen, ja perustelee väitteensä, tuomioistuimen kirjaaja määrää, että käännöksen kiistellystä osasta tehdään virallinen käännös, jonka maksaa yksityisen käännöksen esittänyt osapuoli. Jos virallinen käännös kuitenkin vastaa sisällöllisesti yksityistä käännöstä, virallisen käännöksen kustannuksista vastaa yksityisen käännöksen kiistänyt osapuoli.

Kulut vaihtelevat.

Silloin kun menettelyyn osallistuu henkilö, jota kuulustellaan, joka antaa lausunnon tai jolle annetaan henkilökohtaisesti tiedoksi päätös ja joka ei osaa espanjaa eikä sen autonomisen alueen toista virallista kieltä, jossa menettely käydään, tulkin tehtävät voidaan antaa kenelle tahansa kieltä osaavalle sillä edellytyksellä, että tämä vannoo tai vakuuttaa antavansa tarkan käännöksen.

Tapaus B

Sama

Sama

Kuluja on vaikea määritellä ennalta.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.