1 – Ako získať právnu pomoc

Ak sa určitým spôsobom podieľate na trestnom konaní, je veľmi dôležité získať právnu pomoc. Z týchto informačných stránok sa dozviete, kedy a za akých okolností ste oprávnený byť právne zastúpený. Rovnako vám tieto stránky objasnia povinnosti vášho právnika. Zároveň táto informačná stránka obsahuje informácie o tom, ako nájsť právnika a ako sa pokryjú jeho náklady, ak si ich nemôžete dovoliť.

Čo je právo na obhajobu?

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstava SR, Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok garantujú každému, proti komu sa vedie trestné konanie právo na obhajobu, to znamená právo obhajovať sa sám alebo prostredníctvom obhajcu.

Obhajcom môže byť len advokát zapísaný v zozname advokátov Odkaz sa zobrazí v novom okneSlovenskej advokátskej komory. Je to vždy osoba, ktorá má právnické vzdelanie.

Váš obhajca je vám povinný poskytnúť odbornú právnu pomoc. Je oprávnený podávať za vás návrhy, žiadosti, odvolania, zaobstarať a predkladať dôkazy alebo nazerať do spisu. Je oprávnený osobne sa zúčastniť vyšetrovania a pojednávania, kedy sa s ním môžete radiť. Ak ste vo väzbe, môžete s obhajcom hovoriť osamote.

Ako nájsť právnika

Ak bolo proti vám vznesené obvinenie, máte právo zvoliť si obhajcu tak, že ho písomne splnomocníte. Ak neviete, akú obobu máte splnomocniť, Slovenská advokátska komora vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam advokátov na svojej webovej stránke.

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb, o ktoré môže požiadať ktoréhokoľvek advokáta. Ak sa vám nedarilo splnomocniť žiadneho obhajcu, ktorý vás bude obhajovať, môžete požiadať Slovenskú advokátsku komoru o pomoc. Komora vám ponúkne vhodného advokáta, ktorý vám musí poskytnúť právne poradenstvo. Kontakt na Slovenskú advokátsku komoru nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo je to povinná obhajoba?

V niektorých zákonom stanovených prípadoch musíte byť povinne zastúpený obhajcom. Trestný poriadok ukladá povinnosť mať obhajcu, napr. ak:

 • ste vo väzbe,
 • ste vo výkone trestu odňatia slobody, alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,
 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • máte menej ako 18 rokov,
 • ste stíhaný za obzvlášť závažný zločin a pod.

Ak nie ste v týchto prípadoch zastúpený obhajcom, určí sa vám lehota, aby ste si ho zvolili. Ak si ho nezvolíte, bude vám ustanovený súdom. Ak máte takto ustanoveného obhajcu a vy splnomocníte iného obhajcu, súd ustanoveného obhajcu zruší.

Ak ste vo väzbe, máte právo kontaktovať obhajcu prostredníctvom telefónu alebo poštou.

Platba za právnika

Obhajca vás v trestnom konaní zastupuje za odmenu. Zároveň má právo na náhradu hotových výdavkov, napr. na cestovanie, telefonovanie, fotokópie zo spisu a pod.

S obhajcom si môžete výšku odmeny dohodnúť. Ak sa nedohodnete, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR Odkaz sa zobrazí v novom okneo odmenách a náhradách advokátov.

Ak preukážete, že nemáte dostatok peňažných prostriedkov na zaplatenie odmeny obhajcu, máte právo na bezplatnú obhajobu. Môžete žiadať, aby vám súd ustanovil obhajcu, ktorého odmenu uhradí štát.

Ak vám bol obhajca ustanovený súdom a nebolo vám priznané právo na bezplatnú obhajobu, odmenu obhajcovi uhradí štát. Ak však budete v trestnom konaní uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, vyplatenú odmenu bude od vás štát vymáhať.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor (v anglickom jazyku)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokácii (v anglickom jazyku)

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Vyšetrovanie a jeho účel

Vyšetrovanie (tzv. „predsúdne“ alebo „prípravné konanie“) je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby na súd alebo vydania iného rozhodnutia, ktoré vedú policajti. Rozlišujeme „vyšetrovanie“ a „skrátené vyšetrovanie“.

Ak polícia alebo prokuratúra získa informácie o spáchaní trestného činu je povinná začať vyšetrovanie. Úlohou týchto orgánov je zhromaždiť a zabezpečiť dôkazy, na základe ktorých posúdia, či konkrétna osoba spáchala trestný čin alebo nie a či podozrenie zo spáchania trestného činu je preukázané tak, aby prokurátor mohol podať obžalobu na súd.

Kedy a kto vykonáva vyšetrovanie?

Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch, to znamená o všetkých trestných činoch spáchaných z nedbanlivosti a úmyselných trestných činoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody najviac 5 rokov.

Skrátené vyšetrovanie vykonáva poverený príslušník policajného zboru, môže ho vykonávať aj vyšetrovateľ policajného zboru a v určitých prípadoch napr. príslušník vojenskej polície, železničnej polície a pod.

Vyšetrovanie sa vykonáva o

 • zločinoch, to znamená o úmyselných trestných činoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody viac ako 5 rokov,
 • obzvlášť závažných zločinoch, to znamená o zločinoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody viac ako 10 rokov.

Vyšetrovanie vykonáva vyšetrovateľ policajného zboru, pričom takéto vyšetrovanie je možné vykonať aj v prípade prečinov, ak ste vo väzbe, vo väzení a pod., alebo ak to nariadi prokurátor.

Dodržiavanie zákonov pri vyšetrovaní kontroluje prokurátor.

Ďalšie informácie nájdete na tejto internetovej adrese:

Začatie vyšetrovania a vznesenie obvinenia (1)

Ako sa začína vyšetrovanie?

Ak policajt zistí skutočnosti, že bol spáchaný trestný čin, vydá rozhodnutie – uznesenie o začatí trestného stíhania.

Kedy mám práva obvineného?

Ak má policajt – na základe vyšetrovania – podozrenie, že ste spáchali trestný čin, vznesie proti vám po začatí trestného stíhania obvinenie, čo vám musí ihneď oznámiť. Obvinenie musí obsahovať:

 • opis trestného činu,
 • miesto a čas jeho spáchania,
 • dôkazy, ktoré preukazujú, že ste trestný čin spáchali vy,
 • a poučenie, že môžete proti tomuto rozhodnutiu podať sťažnosť.

Môže sa obvinenie zmeniť počas vyšetrovania?

Ak sa počas vyšetrovania zistí, že ste okrem trestného činu, pre ktorý bolo proti vám vznesené obvinenie, spáchali ďalší skutok, vznesie proti vám policajt nové obvinenie. Proti tomuto rozhodnutiu môžete podať sťažnosť. O tomto skutku sa vykoná nové vyšetrovanie.

Na druhej strane, ak počas vyšetrovania vyjde najavo, že skutok (určité vaše konanie), pre ktorý bolo proti vám vznesené obvinenie je potrebné kvalifikovať ako iný trestný čin, policajt vás o zmene písomne upovedomí. Proti takému postupu nemôžete podať sťažnosť.

Prokurátor môže podať obžalobu na súd len pre skutok, ktorý bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia. Môže však rozhodnúť, že skutok bude posudzovať ako iný trestný čin ako bol uvedený v obvinení. O takejto zmene musíte byť vyrozumený pred podaním obžaloby na súd, pričom máte právo navrhnúť doplnenie vyšetrovania.

Môžu ma opätovne súdiť za ten istý skutok, ak som bol odsúdený v inom členskom štáte?

Ak ste boli za určitý skutok slovenskými orgánmi v minulosti právoplatne odsúdený alebo oslobodený, resp. trestné stíhanie bolo voči vám skončené iným konečným rozhodnutím, nesmiete byť opätovne trestne stíhaný za ten istý skutok. To neplatí, ak bolo takéto právoplatné, konečné rozhodnutie zrušené napr. obnovením konania.

Ak ste boli stíhaný za priestupok v rámci správneho konania, môžete byť za ten istý skutok trestne stíhaný.

Táto zásada platí len pre trestné konanie vedené pred orgánmi jedného štátu. Ak ste boli odsúdený v inom členskom štáte za spáchanie určitého trestného činu, nesmiete byť za ten istý skutok slovenskými orgánmi opätovne trestne stíhaný.

Aké mám práva ako obvinený?

Vaše práva sú uvedené na jednotlivých informačných stránkach. Policajt, prokurátor a súd sú povinní vás vždy o vašich právach poučiť a musia vám umožniť tieto práva uplatniť. Zároveň musia rešpektovať vašu osobnosť a základné práva a slobody.

Môžem podať proti rozhodnutiu o vznesení obvinenia sťažnosť?

Áno, sťažnosť sa podáva v lehote 3 dní od oznámenia a to policajtovi, ktorý obvinenie vzniesol.

Kedy si môžem zvoliť obhajcu?

Po vznesení obvinenia si môžete Odkaz sa zobrazí v novom oknevybrať obhajcu. Ak si v prípade povinnej obhajoby obhajcu nezvolíte, bude vám ustanovený súdom. Právo zvoliť si obhajcu máte aj vtedy, ak voči vám ešte nebolo vznesené obvinenie, ale polícia vás chce vypočuť ako podozrivého zo spáchania trestného činu, alebo ak ste boli napr. zadržaný pri páchaní trestného činu.

K výpovedi vás nikto nesmie nútiť. Odmietnutie výpovede nemožno použiť ako dôkaz proti vám. Orgány zohľadnia všetky vaše vyjadrenia, a to vo váš prospech alebo proti vám.

Výsluch obvineného (2)

Musím sa dostaviť pred vyšetrovateľa?

Ak ste boli riadne a včas predvolaný na výsluch (alebo iný úkon), musíte sa pred vyšetrovateľa dostaviť alebo sa ospravedlniť. Inak vám môže vyšetrovateľ uložiť pokutu do výšky 1 650 EUR alebo vás môže predviesť polícia. Týmto spôsobom môže policajt postupovať len vtedy, ak vás na to v predvolaní upozornil.

Pri ostatných vyšetrovacích úkonoch nemusíte byť prítomný.

Musím vypovedať?

Vypovedať je vaše právo, nie povinnosť. Môžete odmietnuť vypovedať, alebo sa vyjadriť len k tým skutočnostiam, ktoré uznáte za vhodné, alebo vypovedať len v prítomnosti vášho obhajcu. S obhajcom sa môžete radiť, ale nie o tom, ako odpovedať na už položené otázky.

K výpovedi vás nikto nesmie nútiť. Odmietnutie výpovede nemožno použiť ako dôkaz proti vám. Orgány zohľadnia všetky vaše vyjadrenia, a to vo váš prospech alebo proti vám.

Aké mám práva počas výsluchu?

Vyšetrovateľ vás musí poučiť o vašich právach, oboznámiť o skutku, ktorý sa vám kladie za vinu s jeho zákonným pomenovaním, ktoré je uvedené v Trestnom zákone. Musí vám poskytnúť primeraný čas na prípravu obhajoby.

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám kladú za vinu a k dôkazom o nich. Môžete opísať všetky okolnosti prípadu a navrhnúť dôkazy. Potom vám môže vyšetrovateľ, prípadne obhajca klásť doplňujúce otázky, ktoré nesmú navádzať na určitú odpoveď. Počas výsluchu máte právo nazerať do vašich poznámok.

O výpovedi sa vyhotoví zápisnica, ktorú máte právo si prečítať (ak neviete čítať, musí vám byť prečítaná) a žiadať jej doplnenie, resp. opravu, ak nie je v súlade s vašou výpoveďou. Ak vám policajt nevyhovie, nemusíte zápisnicu podpísať.

Môžem klamať?

Na rozdiel od svedkov, vy klamať môžete, ale nesmiete krivo obviniť inú osobu, inak sa dopustíte trestného činu.

Priznanie sa a jeho následky.

Nikto vás nesmie nútiť priznať sa k spáchaniu skutku, ktorý sa vám ladie za vinu. Priznanie je poľahčujúcou okolnosťou. Priznať sa môžete k celému obvineniu alebo  len k jeho časti.

Musím sa podrobiť prehliadke tela, poskytnúť vzorku DNA, odtlačky prstov a pod.?

Ak je potrebné zistiť, či sú na vašom tele stopy (napr. stopy krvi) alebo následky trestného činu (napr. pomliaždeniny), musíte sa podrobiť prehliadke tela, ktorú vykonáva lekár alebo osoba toho istého pohlavia. Treba rozlišovať od osobnej prehliadky. Ak je to potrebné na získanie dôkazu, možno vám odobrať krv alebo iný biologický materiál (napr. sliny, vlasy atď.) alebo daktyloskopické odtlačky, ak tým nie je ohrozené vaše zdravie. Nikto vás nesmie fyzicky nútiť podrobiť sa týmto úkonom, no ak odmietnete, môže vám byť uložená pokuta do výšky 1 650 EUR.

Môžete odmietnuť poskytnúť hlasovú vzorku na identifikáciu vášho hlasu, resp. napísať niekoľko slov, aby sa zistila pravosť rukopisu.

Ak nie je možné zistiť vašu totožnosť (napr. nemáte občiansky preukaz), musíte strpieť úkony na jej zistenie, napr. snímanie odtlačkov prstov, vyhotovenie fotografií a pod.

Mám právo na tlmočníka?

Ak nerozumiete slovenskému jazyku, máte právo používať pred orgánmi váš materinský jazyk a právo na bezplatnú pomoc tlmočníka, ktorého zaobstará polícia, prípadne súd. Taktiež máte právo, aby ste boli o všetkých skutočnostiach, ktoré sa vám kladú za vinu, oboznámený vo vašom jazyku. Máte právo na preklad písomností, ktoré sa nachádzajú vo vyšetrovacom spise, ak je to nevyhnutné na zaručenie spravodlivého procesu.

Zadržanie, zatknutie (vrátane Európskeho zatýkacieho rozkazu) (3)

Čo je to zadržanie?

Zadržanie je krátkodobé obmedzenie osobnej slobody podozrivej alebo obvinenej osoby, ktorého účelom je preskúmať, či sú splnené podmienky na vzatie tejto osoby do väzby.

Kto a kedy ma môže zadržať?

Policajt alebo prokurátor vás môže zadržať, aj keď proti vám nebolo vznesené obvinenie, ale ste podozrivý zo spáchania trestného činu a existuje niektorý z dôvodov väzby, napr. ak ste boli pristihnutý pri trestnom čine alebo na úteku.

Ak ste boli pristihnutý pri trestnom čine a je potrebné zistiť vašu totožnosť, zabrániť vám v úteku a pod., môže vás zadržať ktokoľvek (teda nielen prokurátor a policajt). Takáto osoba vás musí ihneď odovzdať polícii.

Ak bolo proti vám už vznesené obvinenie, osobnú slobodu vám môže obmedziť policajt alebo prokurátor len vtedy, ak existujú dôvody väzby a nie je možné vopred získať rozhodnutie o väzbe. Napr. ak ste boli zastihnutý na úteku, alebo z vašej výpovede policajt zistí niektorý z dôvodov väzby a pod.

Aké mám práva ako zadržaná osoba?

Policajt, ktorý vás zadržal, resp. ktorému ste boli inou osobou odovzdaný, je povinný vás oboznámiť o dôvodoch zadržania a vypočuť vás, pričom máte tie isté práva ako pri výsluchu obvineného. Máte právo zvoliť si obhajcu, radiť sa s ním a žiadať, aby bol prítomný pri výsluchu.

Policajt následne rozhodne, či vás prepustí na slobodu. V opačnom prípade voči vám vznesie obvinenie (ak už nebolo vznesené) a opätovne vás vypočuje. Následne postúpi spis prokurátorovi, ktorý rozhodne, či vás prepustí na slobodu alebo podá návrh na súd na vaše vzatie do väzby.

Ako dlho môžem byť zadržaný?

Hneď ako bola obmedzená vaša osobná sloboda, má policajt, resp. prokurátor 48 hodín, aby vás odovzdal súdu s návrhom na vzatie do väzby alebo prepustil na slobodu. Súd následne rozhodne, či vás vezme do väzby alebo prepustí:

 • do 48 hodín, ak ste obvinený pre prečin alebo zločin,
 • do 72 hodín, ak ste obvinený pre obzvlášť závažný zločin,

inak vás musí prepustiť.

Čo je to zatknutie?

Účelom zatknutia je zistiť váš pobyt, zadržať vás, dodať súdu, a tým zabezpečiť vašu účasť na výsluchu alebo na inom úkone.

Kto a kedy je oprávnený ma zatknúť?

Príslušníci policajného zboru, železničnej polície a pod. sú oprávnení vypátrať váš pobyt a zatknúť vás, ak:

 • bolo proti vám vznesené obvinenie,
 • existuje niektorý z dôvodov väzby,
 • nebolo možné vás predvolať, predviesť, zadržať,
 • bol súdom vydaný príkaz na zatknutie na návrh prokurátora.

Ako dlho môžem byť zatknutý?

Polícia vás musí v lehote 24 hodín dodať súdu, ktorý vydal príkaz na zatknutie. Súd potom rozhodne, či vás vezme do väzby alebo prepustí:

 • do 48 hodín, ak ste obvinený pre prečin, alebo zločin,
 • do 72 hodín, ak ste obvinený pre obzvlášť závažný zločin,

inak vás musí prepustiť.

Čo je to Európsky zatýkací rozkaz?

Ak bol v inom členskom štáte vydaný Európsky zatýkací rozkaz, môžete byť na Slovensku zatknutý a po vypočutí sudcom vydaný do krajiny, ktorá rozkaz vydala. Máte právo na obhajcu a tlmočníka, ak ho potrebujete.

Vzatie do väzby a prepustenie (4)

Z akých dôvodov môžem byť vzatý do väzby?

Do väzby vás možno zobrať ak:

 • bolo proti vám vznesené obvinenie,
 • skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný,
 • ide o trestný čin,
 • existuje podozrenie, že ste ho spáchali vy.

Z vášho konania, resp. iných skutočností vyplýva obava, že:

 • ujdete, budete sa skrývať, alebo vám hrozí vysoký trest (úteková väzba),
 • budete ovplyvňovať svedkov, znalcov, spolu obvinených a pod. (kolúzna väzba),
 • budete pokračovať v trestnej činnosti (preventívna väzba).

Kto rozhoduje o väzbe?

O väzbe rozhoduje súd na návrh prokurátora. Proti rozhodnutiu môžete podať sťažnosť na súd, ktorý o väzbe rozhodol v lehote 3 dní od oznámenia. O sťažnosti rozhoduje nadriadený súd.

Ako dlho môžem byť vo väzbe?

Väzba môže trvať len nevyhnutný čas. Celková dĺžka väzby počas vyšetrovania a v konaní pred súdom nesmie prekročiť:

 • 12 mesiacov, ak ste stíhaný pre prečin, z toho vyšetrovacia väzba nesmie prekročiť 7 mesiacov a väzba v konaní pred súdom 5 mesiacov,
 • 36 mesiacov, ak ste stíhaný pre zločin, z toho vyšetrovacia väzba nesmie prekročiť 19 mesiacov a  väzba v konaní pred súdom 17 mesiacov,
 • 48 mesiacov, ak ste stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, z toho vyšetrovacia väzba nesmie prekročiť 25 mesiacov a väzba v konaní pred súdom 23 mesiacov,
 • 60 mesiacov, ak ste stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, za ktorý zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody 25 rokov alebo doživotie.

Lehoty začínajú plynúť hneď, ako bola obmedzená vaša osobná sloboda zatknutím alebo zadržaním.

Ak ste napríklad stíhaný za zločin, počas vyšetrovania môžete byť vo väzbe najviac 19 mesiacov. Počas týchto mesiacov musí prokurátor podať každých 7 mesiacov návrh na súd na predĺženie väzby alebo podať obžalobu na súd, inak vás musí prepustiť. Po uplynutí 19 mesiacov musíte byť prepustený na slobodu.

Ak prokurátor podá na súd obžalobu, začína plynúť väzba v konaní pred súdom, ktorá v tomto prípade nesmie prekročiť zostávajúcich 17 mesiacov.

Mám právo byť prepustený?

Ak zaniknú dôvody väzby (napr. boli vypočutí všetci svedkovia, ktorých už nemôžete ovplyvňovať) alebo uplynú lehoty celkového trvania väzby, musíte byť ihneď prepustený na slobodu.

Môžem žiadať o prepustenie z väzby?

Máte právo kedykoľvek žiadať súd (prípadne prokurátora) o prepustenie na slobodu. Ak počas vyšetrovania prokurátor žiadosti nevyhovie, musí ju okamžite predložiť súdu na rozhodnutie. Proti rozhodnutiu súdu môžete podať sťažnosť v lehote 3 dní od oznámenia.

Ak bola vaša žiadosť zamietnutá, o prepustenie môžete opätovne žiadať po 30 dňoch. O prepustenie môžete žiadať aj skôr, ak uvediete nové dôvody, prečo by ste mali byť prepustený.

Môžem navrhnúť súdu nahradiť väzbu?

Ak ide o útekovú alebo preventívnu väzbu, máte právo navrhnúť, aby vás súd nevzal do väzby, alebo aby vás z väzby prepustil, ak:

 • cirkev, kolegovia v práci a pod. súdu zaručia, že dohliadnu na vaše ďalšie správanie,
 • písomne sľúbite, že povediete riadny život, že sa nedopustíte trestnej činnosti a pod.,
 • súd nariadi dohľad probačného a mediačného úradníka, ktorý bude kontrolovať, či vediete riadny život, nepáchate trestnú činnosť, plníte povinnosti a obmedzenia,
 • zložíte peňažnú záruku (kauciu) súdu, ktorý ju prijme, s vašim súhlasom môže zložiť peňažnú záruku aj iná osoba, výšku a podmienky peňažnej záruky určuje súd; ak porušíte podmienky súdu, kaucia pripadne štátu.

Môžem opustiť krajinu?

Ak nie ste vo väzbe, nemusíte sa počas trestného konania zdržiavať na území Slovenskej republiky. Ak ste však napr. predvolaný na výsluch, ste povinný sa dostaviť pred vyšetrovateľa. Ak odchádzate do zahraničia je potrebné túto informáciu oznámiť policajtovi s uvedením miesta, kde sa budete zdržiavať a preberať zásielky.

Inak by to orgány mohli vyhodnotiť tak, že sa vyhýbate trestnému stíhaniu, čo je dôvodom vzatia do väzby (úteková väzba).

Ak vám súd nahradil väzbu, môže vám uložiť napr. zákaz vycestovania do zahraničia.

Kto bude informovaný o mojom vzatí do väzby?

O vašom vzatí do väzby súd vyrozumie vášho obhajcu, rodinného príslušník alebo inú osobu, ktorú uvediete a ak ste cudzincom, aj konzulárny úrad štátu, ktorého ste občanom.

Môžem z väzby kontaktovať rodinu alebo priateľov?

Máte právo 2-krát mesačne telefonovať piatim osobám 20 minút so súhlasom úradníka, ktorý môže byť pri telefonovaní prítomný. V prítomnosti vášho obhajcu máte právo na súkromný hovor bez obmedzení.

Máte právo prijímať a posielať listy bez obmedzenia. Orgány môžu nahliadať do vašej korešpondencie, ktorú môžu zadržať, napr. ak by ste tým ovplyvňovali svedkov. Orgány nesmú nahliadať do listov adresovaných vášmu obhajcovi.

Môžem sa stretnúť s lekárom?

Máte právo na zdravotnú starostlivosť, nemáte však právo výberu konkrétneho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

Priebeh vyšetrovania (5)

Môžem sa zúčastniť vyšetrovania?

Na vyšetrovacích úkonoch má právo zúčastniť sa váš obhajca. Ak nemáte obhajcu, vyšetrovateľ vám môže umožniť účasť na vyšetrovacích úkonoch a zároveň vám umožní klásť svedkom otázky.

Môžu ma vyhostiť späť do mojej krajiny?

Vyhostenie je trest, ktorý vám môže uložiť len súd rozsudkom, ak vás uzná za vinného zo spáchania trestného činu.

Aj policajný útvar vás môže vyhostiť administratívnym rozhodnutím, ale len z dôvodov vymenovaných v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o pobyte cudzincov. Trestné stíhanie nie je dôvodom pre vaše vyhostenie. Ak vás však súd uzná za vinného z trestného činu, môže vás administratívne vyhostiť aj policajný útvar.

Ak ste občanom EÚ alebo občanom členskej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, môžete byť vyhostený len vtedy, ak ohrozujete bezpečnosť SR, verejný poriadok alebo verejné zdravie.

Proti rozhodnutiu policajného útvaru o vyhostení sa môžete odvolať v lehote 15 dní od oznámenia. Rozhodnutie nadriadeného orgánu je preskúmateľné súdom.

Môžu u mňa vykonať osobnú prehliadku?

Ak je podozrenie, že máte u seba vec, ktorá je dôležitá pre trestné konanie (napr. dôkaz), možno u vás vykonať osobnú prehliadku, ak túto vec po výzve dobrovoľne nevydáte. Prehliadku možno vykonať na príkaz súdu, počas vyšetrovania na príkaz prokurátora.

Ak ste boli zadržaný, zatknutý alebo vzatý do väzby, možno u vás (bez príkazu) vykonať osobnú prehliadku, či nemáte pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by ste mohli ohroziť inú osobu.

Bez príkazu môže prehliadku vykonať policajt, ak ste napr. boli pristihnutý pri trestnom čine.

Možno u mňa vykonať domovú prehliadku?

Orgány môžu prehľadať vaše obydlie, napr. váš byt, dom, chatu, hotelovú izbu alebo iné priestory, ktoré neslúžia na bývanie (napr. obchodnú prevádzku), aby zistili, či sa v nich nenachádzajú napr. vecné, písomné dôkazy alebo sa v nich neskrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu.

Kto rozhoduje o prehliadke?

Domovú prehliadku možno vykonať len na príkaz súdu, prehliadku iných priestorov aj na príkaz prokurátora.

Policajt môže vstúpiť do obydlia aj bez príkazu, ak je to nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu a pod., alebo ak sa tam nachádza osoba, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo ide o prenasledovanú osobu, ktorá sa ukrýva v týchto priestoroch.

Aké mám práva počas prehliadky?

Orgány vykonávajúce prehliadku sú povinné vám alebo inému užívateľovi obydlia (napr. nájomcovi) doručiť písomný príkaz súdu na prehliadku.

Prehliadku možno vykonať len vtedy, ak na základe predchádzajúcej výzvy dobrovoľne nevydáte vec alebo osobu, ktorá je hľadaná.

Máte právo (vy alebo iný člen domácnosti, zamestnanec prevádzky) byť prítomný pri prehliadke. Zároveň musí byť pri výkone prehliady prítomná aj nezúčastnená osoba.

Odovzdané alebo zaistené veci sa opíšu v zápisnici o prehliadke. Polícia vám musí vydať kópiu zápisnice, prípadne písomne potvrdiť odovzdanie alebo zaistenie vecí.

Musím sa podrobiť prehliadke?

Áno, ak polícii prehliadku dobrovoľne ani po predchádzajúcej výzve neumožníte, je oprávnená prekonať váš odpor (použitím sily) alebo prekážku, ktorú ste vytvorili (napr. jej odstránením).

Môžem sa na postup prehliadky sťažovať?

Proti príkazu súdu alebo prokurátora na vykonanie prehliadky nemôžete podať sťažnosť.

Ak orgány pri prehliadke porušili zákon alebo vaše práva, môžete ich postup namietať v konaní pred súdom a navrhnúť, aby súd na takto získané dôkazy neprihliadal.

Rovnako môžete žiadať preskúmať postup policajta, prípadne podať žalobu na náhradu škody.

Možno prehľadať moje vozidlo?

Policajt môže zastaviť vozidlo a prehľadať ho, ak prebieha pátranie po osobách, zbraniach, narkotikách a pod.

Mám právo na informácie o všetkých dôkazoch?

Váš obhajca – za istých okolností aj vy – má právo byť prítomný pri zabezpečovaní dôkazov.

Počas celého trestného konania máte právo nahliadať do spisu, robiť si poznámky a kópie. Súčasťou spisu sú všetky dôkazy, ktoré boli vyšetrovaním získané, napr. zápisnice o výsluchu svedkov a obvinených aj s identifikačnými údajmi, znalecké posudky, vecné a listinné dôkazy.

Nemáte právo na prístup k tým častiam spisu, ktoré obsahujú údaje o chránených, utajených svedkoch a agentoch.

Budú sa vyžadovať moje údaje z registra trestov?

Súd pri ukladaní trestu prihliada na vašu osobnosť, či ste doteraz viedli riadny život. Prihliada aj na informácie z registra trestov, najmä či ste boli v minulosti boli. Údaje z registra trestov si členské štáty môžu medzi sebou vymieňať.

Skočenie vyšetrovania (6)

Ak policajt považuje výsledky vyšetrovania za dostatočné na vydanie rozhodnutia, celý spis postúpi prokurátorovi s návrhom na:

 • podanie obžaloby na súd,
 • postúpenie veci, napr. na priestupkové konanie,
 • zastavenie trestného stíhania, ak sa skutok nestal, nespáchali ste ho vy a pod.,
 • podmienečné zastavenie trestného stíhania,
 • schválenie zmieru,
 • konanie o dohode o vine a treste a pod.

Môžem si preštudovať spis?

Po skončení vyšetrovania máte vy a váš obhajca právo preštudovať celý spis a oboznámiť sa so všetkými dôkazmi. O tejto možnosti vás musí policajt vyrozumieť najmenej 3 dni vopred a musí vám poskytnúť primeraný čas na preštudovanie celého spisu.

Následne môžete podať návrh na doplnenie vyšetrovania, čomu nemusí policajt vyhovieť. Ak vyhovie, máte po doplnení opäť právo na preštudovanie spisu.

Kedy sa musí vyšetrovanie skončiť?

Máte právo, aby sa vaša trestná vec prerokovala v primeranej lehote.

Vyšetrovanie by malo skončiť do:

 • 6 mesiacov pri obzvlášť závažnom zločine,
 • 4 mesiacov pri zločine,
 • 2 mesiacov pri prečine.

Čo ak nie sú lehoty dodržané?

Prokurátorovi môžete podať sťažnosť a žiadať o preskúmanie postupu policajta a o odstránenie prieťahov vo vyšetrovaní. O výsledku preskúmania vás prokurátor musí oboznámiť.

Ak ste vo väzbe a vyšetrovanie neskončí v určitej lehote, musíte byť prepustený.

Musí môj prípad vždy prerokovať súd?

Súd rozhoduje len vtedy, ak prokurátor podá obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o vine a treste. V niektorých prípadoch môže trestné stíhanie skončiť prokurátor vlastným rozhodnutím.

Kedy možno trestné stíhanie skončiť podmienečným zastavením alebo zmierom?

Prokurátor môže (namiesto podania obžaloby) podmienečne zastaviť trestné stíhanie alebo schváliť zmier, ak:

 • ste stíhaný za prečin a nespôsobili ste smrť alebo trestný čin korupcie alebo nie ste verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ,
 • sa priznáte, že ste skutok spáchali,
 • nahradíte škodu, ktorú ste spôsobili,
 • súhlasíte s týmto postupom a
 • v prípade zmieru zároveň zaplatíte sumu na všeobecno-prospešné účely a súhlasí s tým aj poškodený.

Ak je schválený zmier, trestné stíhanie je definitívne skončené. V prípade podmienečného zastavenia sa vám určí doba, počas ktorej sa musíte slušne správať a po jej uplynutí sa trestné stíhanie zastaví.

Aké podmienky musím splniť pre konanie o dohode o vine a treste?

Prokurátor môže (namiesto podania obžaloby) uzavrieť s vami dohodu o vine a treste (ďalej len dohoda), ak:

 • súhlasíte s takým postupom,
 • priznáte spáchanie trestného činu,
 • súhlasíte s trestom za trestný čin (trest sa znižuje o 1/3).

Súhlas poškodeného sa na uzavretie dohody nevyžaduje.

Ak dohodu uzavriete, prokurátor ju predloží na súd s návrhom na schválenie. Ak ju súd schváli, rozhodnutie nahrádza rozsudok, proti ktorému sa nemôžete odvolať.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrezídium policajného zboru

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad generálneho prokurátora

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o probačných a mediačných úradníkoch

Odkaz sa zobrazí v novom okneZbor väzenskej a Justičnej stráže

Odkaz sa zobrazí v novom okneMigračné informačné centrum

Odkaz sa zobrazí v novom okneMigračný úrad MV SR

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 – Moje práva počas súdneho konania

Ak dôkazy získané vyšetrovaním odôvodňujú, aby sa vašim prípadom zaoberal súd, podá prokurátor na súd obžalobu, pokiaľ nerozhodne inak.

Ktorý súd sa bude mojím prípadom zaoberať?

Hlavné pojednávanie vykonáva okresný súd. V zložitých prípadoch (napr. ak sú obžalovaní poslanci, členovia vlády, ak ide o korupciu, zločinecké a teroristické skupiny atď.), vykonáva pojednávanie Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný trestný súd. Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Na Slovensku nerozhoduje porota, ale samosudca alebo senát 3 zložený z 3 sudcov podľa závažnosti trestného činu.

Čo je predbežné prerokovanie obžaloby?

Súd preskúma obžalobu v celom rozsahu, najmä zákonnosť postupu orgánov v prípravnom konaní, zákonnosť dôkazného materiálu, záujem uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste a pod. Môžete navrhovať ďalšie dôkazy a ak ste vo väzbe žiadať o prepustenie. Súd vráti obžalobu prokurátorovi, ak zistí vážne pochybenia. V opačnom prípade nariadi termín hlavného pojednávania, prípadne trestné stíhanie zastaví, preruší, postúpi vec inému orgánu a pod.

Bude súdne konanie verejné?

Hlavné pojednávanie je verejné. Verejnosť môže byť vylúčená, ak by sa tým ohrozilo bankové, obchodné alebo telekomunikačné tajomstvo, verejný poriadok, totožnosť agenta a pod. Vás a vášho obhajcu nemožno z hlavného pojednávania vylúčiť. Sudca vás však môže vylúčiť z pojednávacej miestnosti, ak rušíte poriadok. Rozsudok sa vyhlasuje vždy verejne.

Môže sa obžaloba meniť počas súdneho konania?

Prokurátor nemôže meniť obžalobu po podaní na súd, môže ju len vziať späť. Súd rozhoduje len o skutku, ktorý je opísaný v obžalobe. Váš skutok však môže posúdiť ako iný trestný čin, ako ho posúdil prokurátor, o čom vás musí ešte pred skončením dokazovania upozorniť a dať vám lehotu aspoň 5 dní na prípravu obhajoby.

Aké sú následky priznania sa?

Po začatí pojednávania máte právo urobiť vyhlásenie, že ste vinný alebo nevinný. Ak priznáte vinu, súd vykonáva len dôkazy potrebné pre rozhodnutie o treste, resp. o náhrade škody.

Aké mám práva počas súdneho konania?

Máte právo (nie povinnosť) byť prítomný na hlavnom pojednávaní. Súd môže uskutočniť pojednávanie bez vás, ak s tým súhlasíte alebo sa odmietnete pojednávania zúčastniť, alebo z dôvodov uvedených v zákone, uvedené platí aj pre odvolacie konanie. Ďalej máte právo na tlmočníka, na obhajcu, právo vypovedať alebo nevypovedať, pričom môžete klamať. Ak ste cudzincom, nemáte právo vypovedať, resp. zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom tzv. videokonferencie. Toto právo má len svedok, resp. obžalovaný, ak je obava z ohrozenia jeho života a zdravia.

Aké mám práva pri dokazovaní?

Vyšetrovacie orgány sú povinné obstarávať dôkazy a navrhovať ich súdu. Máte právo navrhovať dôkazy na svoju obhajobu, pričom môžete využiť služby súkromného detektíva. Ak vás súd oslobodí máte právo na náhradu nákladov s tým spojených. Súd prihliada len na dôkazy získané v súlade so zákonom.

Obžalovaných, svedkov, znalcov vypočúva na pojednávaní prokurátor. Váš obhajca alebo vy im môžete klásť otázky. Svedkov, ktorých ste navrhli vypočúva váš obhajca alebo vy. Máte právo namietať spôsob výsluchu, napr. neprípustnosť otázok a právo sa vyjadriť ku všetkým dôkazom, napr. svedkom, znaleckým posudkom, vecným a listinným dôkazom alebo zvukovým záznamom.

Mám právo záverečnej reči?

Po skončení dokazovania vám súd umožní predniesť záverečnú reč. Po záverečnej reči prokurátora môže prehovoriť napr. poškodený, váš obhajca a pod. Vy prednášate záverečnú reč vždy ako posledný. Môžete sa vyjadrovať napr. k obžalobe, vykonaným dôkazom, ku skutku, ktorý sa vám kladie za vinu, k poľahčujúcim okolnostiam, k trestu. Záverečnú reč môže súd prerušiť len vtedy, ak nesúvisí s vašim prípadom. Po skončení záverečných rečí máte právo na posledné slovo, počas ktorého vás nemožno prerušovať.

Ako môže súd rozhodnúť?

Súd rozhodne rozsudkom, či vás uznáva vinným alebo vás spod obžaloby oslobodí.

Súd vás oslobodí, ak:

 • bolo zistené, že skutok sa nestal,
 • nebolo dokázané, že ste skutok spáchali,
 • vaše konanie nie je trestné,
 • došlo k premlčaniu a pod.

Ak vás súd uzná za vinného zo spáchania trestného činu, súčasne rozhodne o treste alebo ochrannom opatrení, prípadne o povinnosti nahradiť škodu poškodenému.

Súd môže rozhodnúť inak, podobne ako prokurátor pri skončení vyšetrovania.

Aký trest mi môže uložiť?

 • Trest odňatia slobody – podľa závažnosti trestného činu – najviac na doživotie. Trest smrti je vylúčený. Ak vám súd uloží trest neprevyšujúci 2, resp. 3 roky, môže vám uložiť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom alebo bez neho, , pričom určí dobu od 1 do 5 rokov, počas ktorej musíte viesť riadny život. Ak nesplníte súdom uložené povinnosti alebo obmedzenia, musíte nastúpiť do väzenia.
 • Trest domáceho väzenia za prečin až na 1 rok. Musíte sa zdržiavať vo svojom bydlisku a viesť riadny život. Ak uložené podmienky súdu porušíte, musíte nastúpiť do väzenia.
 • Trest povinnej práce od 40 do 300 hodín za prečin a len s vašim predchádzajúcim súhlasom. Prácu vykonávate vo svojom voľno čase bez nároku na odmenu.
 • Peňažný trest; trest prepadnutia majetku; trest prepadnutia veci za úmyselné trestné činy, ktorými ste získali majetkový prospech alebo prípadne spôsobili veľkú škodu. Peňažný trest možno uložiť od 160 EUR do 331 930 EUR. Prepadnutie majetku postihuje celý váš nelegálne získaný majetok. Prepadnutie veci možno uložiť napr. ak ste vec použili na spáchanie trestného činu.
 • Trest zákazu činnosti od 1 do 10 rokov, ktorým sa vám zakazuje vykonávať určité povolanie, zamestnanie, funkciu alebo inú činnosť (napr. viesť motorové vozidlo), pri ktorej ste spáchali trestný čin.
 • Trest zákazu pobytu vám zakazuje zdržiavať sa na určenom mieste v lehote od 1 do 5 rokov.
 • Trest zákazu účasti na verejných podujatiach od 1 do 10 rokov, ktorým sa vám zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach, pri ktorých ste spáchali trestný čin.
 • Trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ktorým strácate vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných predpisov, ak ste odsúdený za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia slobody prevyšujúci 5 rokov.
 • Trest straty vojenskej a inej hodnosti, ak ste odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej na 2 roky bez podmienečného odkladu jeho výkonu a súčasne ste držiteľom vojenskej alebo inej hodnosti.
 • Trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky možno uložiť od 1 do 15 rokov, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb, majetku alebo iný verejný záujem, len ak nie ste občanom SR, iného členského štátu EÚ, zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo ak Vám nebol udelený azyl. Vyhostiť vás nemožno do štátu, kde je ohrozená vaša osobná sloboda alebo život kvôli rase, národnosti, náboženstvu, politickému presvedčeniu a pod. Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Práva poškodeného počas súdneho konania?

Poškodený môže:

 • žiadať, aby vám súd v rozsudku uložil povinnosť nahradiť mu škodu,
 • navrhovať a predkladať dôkazy a nazerať do spisu,
 • byť prítomný na pojednávaní vrátane odvolacieho konania,
 • klásť obžalovaným, svedkom, znalcom otázky,
 • vyjadrovať sa k dôkazom,
 • predniesť záverečnú reč,
 • odvolať sa a pod.

Budú zohľadnené informácie z môjho registra trestov?

Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam slovenských súdov

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 – Moje práva po rozhodnutí súdu

Môžem sa odvolať?

Proti rozsudku prvostupňového súdu sa môžete odvolať hneď po jeho vyhlásení na pojednávaní, inak v lehote 15 dní od jeho vyhlásenia. Ak ste neboli prítomný pri vyhlásení rozsudku, odvolanie treba podať v lehote 15 dní od doručenia písomného rozsudku na súde, ktorý rozsudok vydal. Odvolanie môžete oprieť o nové skutočnosti a dôkazy. Môžete uviesť, či napádate celý rozsudok alebo len jeho časť.

Ak súd prvého stupňa rozhodol inak ako rozsudkom, môžete podať sťažnosť proti takému rozhodnutiu v lehote 3 dní od oznámenia.

Aké sú následky odvolania?

Ak sa odvoláte, rozsudok nie je právoplatný a vykonateľný až do rozhodnutia odvolacieho súdu. Ak ste boli rozsudkom odsúdený, hľadí sa na vás ako na nevinného a ak vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, nemusíte nastúpiť do väzenia.

Súd prvého stupňa doručí odvolanie ostatným stranám, ktoré sa môžu písomne vyjadriť. Následne prvostupňový súd predloží spis odvolaciemu súdu (okresný súd krajskému súdu, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný trestný súd Najvyššiemu súdu SR), ktorý preskúma zákonnosť a správnosť napadnutého rozsudku, resp. postup súdu prvého stupňa.

Dokedy musí odvolací súd rozhodnúť?

Neexistuje zákonná lehota na rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní. Dĺžka závisí od skutkovej a právnej zložitosti vášho prípadu. Odvolací súd musí preštudovať celý spis a oboznámiť sa s dôvodmi odvolania. Máte však právo, aby bola vaša vec prerokovaná v primeranej lehote. Ak odvolací súd nekoná, môžete podať na tento súd sťažnosť pre nečinnosť, prípadne sťažnosť na Ústavný súd SR a napokon na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Čo ak v čase odvolania budem vo väzbe?

Väzba nemá vplyv na odvolacie konanie. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o vašej väzbe nemôžete podať sťažnosť.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Odvolací súd podá správu o stave vášho prípadu, prednesie napadnutý rozsudok, obsah odvolania, oboznámi o vykonaných dôkazoch a úkonoch súdu prvého stupňa a vyšetrovacích orgánov. Odvolací súd dokazovanie v zásade nevykonáva, okrem tých dôkazov, ktoré považuje za nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia. Nemáte možnosť opätovne vypovedať, súd nevypočúva svedkov, nevykonáva listinné a vecné dôkaz a pod. Odvolací súd len preskúma správnosť postupu a rozhodnutia súdu prvého súdu.

Mám právo záverečnej reči?

Máte právo predniesť konečný návrh, ktorým navrhujete, ako by mal odvolací súd rozhodnúť. Keďže nejde o záverečnú reč, nemali by ste sa opätovne vyjadrovať k dôkazom, k skutkom alebo ich právnemu posúdeniu a pod. V praxi však odvolacie súdy umožňujú obžalovanému vyjadriť sa aj k týmto okolnostiam, najmä ak ide o doplnenie odvolania o nové skutočnosti.

Ako rozhodne odvolací súd?

Odvolací súd odvolanie zamietne, ak ste ho podali po lehote, alebo ak považuje rozsudok súdu prvého stupňa za správny a zákonný. Takéto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Ak vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, musíte nastúpiť do väzenia.

Odvolací súd napadnutý rozsudok zruší, ak súd prvého stupňa porušil vaše právo na obhajobu alebo ak neúplne zistil, či ste spáchali skutok, ktorý sa vám kladie za vinu.

Ak napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa porušil Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon, uložil neprimerane prísny alebo mierny trest a pod, v takom prípade odvolací súd:

 • vráti prípad súdu prvého stupňa, aby ho znovu prejednal a rozhodol. Súd prvého stupňa vykoná úkony a dôkazy, ktoré mu nariadi odvolací súd a následne vydá rozhodnutie. Toto rozhodnutie môžete opätovne napadnúť odvolaním.
 • vlastným rozsudkom zmení rozsudok súdu prvého stupňa, pričom vás môže napr. oslobodiť spod obžaloby, uložiť trest v inej dĺžke a pod. Toto rozhodnutie je konečné. Ak ste boli súdom prvého stupňa spod obžaloby oslobodený, odvolací súd vás môže uznať za vinného, ak podal odvolanie prokurátor. To znamená, ak sa proti rozsudku súdu prvého stupňa neodvolá aj prokurátor, odvolací súd vám nemôže sprísniť rozsudok.

Môžem sa proti rozhodnutiu odvolacieho súdu odvolať?

Proti konečnému rozhodnutiu odvolacieho súdu sa nemôžete odvolať.

Môžete podať dovolanie na Najvyššom súde alebo navrhnúť obnovu konania, ale konečné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Ak vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, musíte nastúpiť do väzenia.

Dovolanie môžete podať v lehote 3 rokov od doručenia písomného konečného rozhodnutia a to na súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Dovolanie môžete podať len z dôvodov vymenovaných v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone.

Môžete podať návrh na povolenie obnovy konania, ak po skončení procesu vyšli najavo nové dôkazy, ktoré počas procesu neboli známe a sú tak významné, že by mohlo dôjsť k zmene konečného rozhodnutia.

Mám právo na náhradu škody?

Ak ste boli spod obžaloby oslobodený alebo bolo trestné stíhanie zastavené, máte právo na náhradu škody, ktorá vám trestným konaním vznikla, najmä na náhradu skutočnej škody (napr. náklady na obhajcu), straty príjmu (napr. strata zamestnania), ale aj náhradu nemajetkovej ujmy (napr. za väzbu). Právo si uplatníte tak, že podáte na príslušný orgán návrh na predbežné prerokovanie vášho nároku. Ak vám orgán škodu nenahradí, môžete podať žalobu na súd. Naopak, ak ste boli uznaný za vinného, budete musieť sám nahradiť náklady trestného konania, najmä náklady na väzenie.

Ak som z iného členského štátu, môžu ma po procese poslať späť?

Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Budú informácie o rozsudku zaevidované v registri trestov?

Ak ste boli spod obžaloby oslobodený, alebo bolo trestné stíhanie proti vám zastavené, nebudete mať v registri trestov žiadny záznam. Ak ste boli uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, v registri trestov sa tieto informácie evidujú 100 rokov od vášho narodenia, pričom si ich môžu vyžiadať rôzne štátne orgány, napr. na účely ďalšieho trestného konania a zároveň ich môžu poskytnúť orgánom iných členských štátov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd SR (v anglickom jazyku)

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd SR (v anglickom jazyku)

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky súd pre ľudské práva (v anglickom jazyku)

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 – Dopravné priestupky

Čo je to priestupok?

Priestupok je zavinené konanie, ktoré:

 • porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti,
 • je za priestupok výslovne označené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o priestupkoch,
 • nejde o iný správny delikt alebo o trestný čin.

Ide o menej závažné protiprávne konanie, ako je trestný čin a je prerokúvané v správnom konaní.

Svojím konaním sa môžete dopustiť napr. dopravných priestupkov, ak:

 • vediete vozidlo bez vodičského oprávnenia,
 • vediete vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo drog,
 • vediete vozidlo vyššou rýchlosťou ako povoľuje zákon,
 • ujdete z miesta dopravnej nehody,
 • spôsobíte dopravnú nehodu a pod.

Kto sa zaoberá priestupkami?

Priestupkové konanie vedú rôzne štátne alebo samosprávne orgány, najmä:

Aký je postup?

Správny orgán najskôr objasní spáchanie priestupku, následne začne priestupkové konanie, vytýči termín ústneho pojednávania, kde sa celá záležitosť prerokuje a vydá sa rozhodnutie o vine obvineného z priestupku alebo o zastavení priestupkového konania.

Ako môže správny orgán rozhodnúť?

Správny orgán priestupkové konanie zastaví, ak zistí, že sa priestupok nestal, alebo ste ho nespáchali vy a pod.

Správny orgán môže rozhodnúť, že ste vinný z priestupku, pričom môže upustiť od uloženia sankcie, alebo podľa závažnosti priestupku uloží niektorú z týchto sankcií:

 • pokarhanie,
 • pokutu do 33 EUR, za dopravné priestupky až do výšky 1 300 EUR,
 • zákaz činnosti do 5 rokov (napr. viesť vozidlo),
 • prepadnutie veci, ak bola použitá na spáchanie priestupku a pod.

Môžem sa proti rozhodnutiu správneho orgánu odvolať?

Áno, odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodol. O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán, ktorý preskúma správnosť a zákonnosť rozhodnutia podriadeného orgánu.

Ak považujete rozhodnutie nadriadeného orgánu za nesprávne, môžete podať žalobu na súd, ktorý preskúma zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov.

Ak som z iného členského štátu EÚ, môžem byť postihnutý v priestupkovom konaní?

Za spáchanie priestupku nesie zodpovednosť každý, kto priestupok spáchal na území SR.

Ako sa riešia menšie dopravné priestupky?

Niektoré priestupky (najmä dopravné priestupky, napr. prekročenie povolenej rýchlosti, nesprávne parkovanie) sa riešia na mieste v blokovom konaní, uložením pokuty (maximálne do výšky 1.000 EUR), prípadne napomenutím. Týmto spôsobom správny orgán postupuje len vtedy, ak bol priestupok spoľahlivo zistený a vy ste ochotný pokutu zaplatiť. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemôžete odvolať. Ak s týmto postupom nesúhlasíte, začne sa priestupkové konanie (pozri vyššie).

Ak však s týmto postupom súhlasíte, ale nemôžete pokutu zaplatiť na mieste (nemáte hotovosť), vydá vám správny orgán blok na pokutu nezaplatenú na mieste a poučí vás, ako pokutu zaplatiť (spravidla do 15 dní), rovnako vás poučí o následkoch nezaplatenia (ak nezaplatíte pokutu, odníme sa vám vodičské oprávnenie).

Sú priestupky evidované v registri trestov?

Dopravná polícia vedie evidenciu vodiča, v ktorej sa archivujú okrem osobných údajov vodiča aj informácie o priestupkoch a trestných činoch spáchaných porušením pravidiel cestnej premávky.

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.