Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Slovensko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy na Slovensku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

66 EUR

0 EUR

33 EUR

(prípadný návrh súvisiaci s predbežným opatrením)

66 EUR

0 EUR

33 EUR

(prípadný návrh súvisiaci s predbežným opatrením)

Nie

V priemere 150 EUR

Prípad B

66 EUR

0 EUR

33 EUR

(prípadný návrh súvisiaci s predbežným opatrením)

66 EUR

0 EUR

33 EUR

(prípadný návrh súvisiaci s predbežným opatrením)

Nie

V priemere 200 EUR


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Nepovinné, ale obvyklé

Závisí od rôznych faktorov

Nie

0 EUR

0 EUR

Nie

Závisí od rôznych faktorov

Prípad B

Nepovinné, ale obvyklé

Závisí od rôznych faktorov

Nie

0 EUR

0 EUR

Nie

Závisí od rôznych faktorovNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno

Závisí od rôznych faktorov. V priemere 50 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR

Prípad B

Áno

Závisí od rôznych faktorov. V priemere 200 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Prípad A

Žiadosť podaná Centru právnej pomoci, Za predpokladu, že: žiadateľov príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom; nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy – s výnimkou prípadov, kedy sa hodnota sporu nedá určiť.

Úspešný žiadateľ získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.

Prípad B

Žiadosť podaná Centru právnej pomoci, Za predpokladu, že: žiadateľov príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom; nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy – s výnimkou prípadov, kedy sa hodnota sporu nedá určiť.

Úspešný žiadateľ získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.
Prípadová štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Vo všeobecnosti nie. Súd však môže priznať účastníkovi konania náhradu trov rozvodového konania alebo jeho časť v závislosti od okolností prípadu a pomerov účastníkov.

50 %

Všetky náklady účelne vynaložené jednou stranou napokon nahradí druhá strana, ktorá spor prehrala – s výnimkou časti zmluvných (skutočných) odmien znalcom, právnym zástupcom, prekladateľom a tlmočníkom vo výške prevyšujúcej tarifné odmeny (abstraktné odmeny).

V zásade nie.

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta.

Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy právneho zastúpenia i náklady na preklad dokladov, či za ustanovenie tlmočníka, ak pri posudzovaní podmienok na poskytnutie právnej pomoci zatajila informácie, ktorých dôsledkom by bolo neposkytnutie právnej pomoci.

 

Prípad B

Vo všeobecnosti nie. Súd však môže priznať účastníkovi konania náhradu trov rozvodového konania alebo jeho časť v závislosti od okolností prípadu a pomerov účastníkov.

50 %

Všetky náklady účelne vynaložené jednou stranou napokon nahradí druhá strana, ktorá spor prehrala – s výnimkou časti zmluvných (skutočných) odmien znalcom, právnym zástupcom, prekladateľom a tlmočníkom vo výške prevyšujúcej tarifné odmeny (abstraktné odmeny).

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta.

Oprávnený cudzinec musí vrátiť Centru právnej pomoci poskytnutú právnu pomoc v celej výške alebo jej časť (podľa rozhodnutia Centra právnej pomoci), ak: (1) jeho príjmové alebo majetkové pomery v čase podania žiadosti nepotvrdia nárok na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov touto osobou, alebo (2) sa jeho príjmové alebo majetkové pomery podstatne zmenili, najmä z dôvodu úspechu v cezhraničnom spore, alebo (3) pokiaľ dovtedy vynaložené náklady z poskytnutej právnej pomoci nie sú alebo nebudú nahradené určenému právnemu zástupcovi alebo Centru právnej pomoci ako náhrada trov konania.

Ak oprávnený cudzinec spĺňa podmienky na náhradu vzniknutých nákladov, táto náhrada bude poskytnutá právnemu zástupcovi, ktorý ju zaplatí Centru právnej pomoci, ak je suma vyššia ako náklady poskytnutej právnej pomoci)


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Za preklad listinných dôkazov predložených súdu v inom jazyku (s výnimkou českého jazyka) alebo v prospech ktoréhokoľvek z účastníkov konania.

A tiež za preklad iných dokumentov (napríklad rozsudkov) do jazyka, ktorému účastníci rozumejú.

Závisí od rôznych faktorov. V priemere 100 EUR.

Náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku hradí štát. Štát však má právo na náhradu týchto nákladov účastníkmi konania v závislosti od výsledku konania, pokiaľ nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Prípad B

Za preklad listinných dôkazov alebo iných dokumentov. Súd určí prekladateľa aj na účely prekladov (1) dokumentov určených zahraničným justičným orgánom, (2) návrhu na uznanie a výkon rozsudku (vrátane príloh), ktorý vydal slovenský súd, v zahraničí, (3) na žiadosť zahraničného justičného orgánu, ako aj (4) ostatných súdnych dokumentov, pokiaľ európske právne predpisy alebo medzinárodné dohody nestanovujú inak.

Náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát. Štát však má právo na náhradu nákladov účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

V priemere 300 EURPrípadová štúdia

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

V priemere 100 EUR

Náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát.

Štát však má právo nariadiť účastníkom náhradu nákladov podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Prípad B

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát.

Štát však má právo nariadiť účastníkom náhradu nákladov podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

V priemere 300 EUR

Pravdepodobne vyššie hotovostné výdavky a strata príjmu. Účastníci rozvodového konania však nemajú nárok na náhradu trov konania (až na určité výnimky).

V priemere 500 EUR

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Slovensko

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta.

Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy právneho zastúpenia i náklady na preklad dokladov, či za ustanovenie tlmočníka, ak pri posudzovaní podmienok na poskytnutie právnej pomoci zatajila informácie, ktorých dôsledkom by bolo neposkytnutie právnej pomoci.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy na Slovensku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

Nie

0 EUR

Prípad B

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

Nie

0 EUR


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Nepovinné, ale obvyklé

Závisí od rôznych faktorov

Nie

0 EUR

0 EUR

Nie

V priemere 150 EUR

Prípad B

Nepovinné, ale obvyklé

Závisí to od jednotlivých okolností

Nie

0 EUR

0 EUR

Nie

V priemere 200 EURNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno

V priemere

50 EUR

Nie

0 EUR (oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR (oslobodené od súdnych poplatkov)

Prípad B

Áno

V priemere

150 EUR

Nie

0 EUR (oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR (oslobodené od súdnych poplatkov)


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok je uplatniteľná?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Prípad A

Žiadosť podaná Centru právnej pomoci. Za predpokladu, že: žiadateľov príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy živostného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom; nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy – s výnimkou prípadov, kedy sa hodnota sporu nedá určiť.

Úspešný žiadateľ získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.

Prípad B

Žiadateľ podá žiadosť o právnu pomoc Centru právnej pomoci a ak: (1) žiadateľ má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako Slovenská republika; (2) preukáže, že jej príjmové a majetkové pomery by odôvodňovali priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci v Slovenskej republike, že (3) spĺňa podmienky potrebné pre poskytnutie právnej pomoci v členskom štáte alebo v mieste jeho bydliska alebo obvyklého pobytu; (4) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, (5) hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy – s výnimkou sporov, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť.

Úspešný žiadateľ získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.
Prípadová štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Nie, žiadny z účastníkov súdneho sporu nemá právo na náhradu trov konania, keď konanie mohlo začať ex officio – konanie vo veciach maloletých sa môže začať ex officio.

V zásade nie.

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta.

Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy právneho zastúpenia i náklady na preklad dokladov, či za ustanovenie tlmočníka, ak pri posudzovaní podmienok na poskytnutie právnej pomoci zatajila informácie, ktorých dôsledkom by bolo neposkytnutie právnej pomoci.

 

Prípad B

Nie, žiadny z účastníkov súdneho sporu nemá právo na náhradu trov konania, keď konanie mohlo začať ex officio – konanie vo veciach maloletých sa môže začať ex officio.

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta.

Oprávnený cudzinec musí vrátiť Centru právnej pomoci poskytnutú právnu pomoc v celej výške alebo jej časť (podľa rozhodnutia Centra právnej pomoci), ak: (1) jeho príjmové alebo majetkové pomery v čase podania žiadosti nepotvrdia nárok na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov touto osobou, alebo (2) sa jeho príjmové alebo majetkové pomery podstatne zmenili, najmä z dôvodu úspechu v cezhraničnom spore, alebo (3) pokiaľ dovtedy vynaložené náklady z poskytnutej právnej pomoci nie sú alebo nebudú nahradené určenému právnemu zástupcovi alebo Centru právnej pomoci ako náhrada trov konania.


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Za preklad listinných dôkazov predložených súdu v inom jazyku (s výnimkou českého jazyka) alebo v prospech ktoréhokoľvek z účastníkov konania.

A tiež za preklad iných dokumentov (napríklad rozsudkov) do jazyka, ktorému účastníci rozumejú.

Závisí od rôznych faktorov. V priemere 100 EUR.

Náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku hradí štát. Štát však má právo na náhradu týchto nákladov účastníkmi konania v závislosti od výsledku konania, pokiaľ nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.

Prípad B

Za preklad listinných dôkazov alebo iných dokumentov. Súd určí prekladateľa aj na účely prekladov (1) dokumentov určených zahraničným justičným orgánom, (2) návrhu na uznanie a výkon rozsudku (vrátane príloh), ktorý vydal slovenský súd, v zahraničí, (3) na žiadosť zahraničného justičného orgánu, ako aj (4) ostatných súdnych dokumentov, pokiaľ európske právne predpisy alebo medzinárodne dohody nestanovujú inak.

Náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát. Štát však má právo na náhradu nákladov účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.

V priemere 300 EURPrípadová štúdia

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

V priemere 100 EUR

Náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát.

Štát však má právo nariadiť účastníkom náhradu nákladov podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Prípad B

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát.

Štát však má právo nariadiť účastníkom náhradu nákladov podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

v priemere 400 EUR

Pravdepodobne vyššie hotovostné výdavky a strata príjmu. Účastníci rozvodového konania však nemajú nárok na náhradu trov konania (až na určité výnimky).

V priemere 500 EUR

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Slovensko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.

Trovy na Slovensku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

Nie

0 EUR

Prípad B

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

0 EUR

(oslobodené od súdnych poplatkov)

0 EUR

Nie

0 EUR


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Nepovinné, ale obvyklé

300 EUR

Nie

0 EUR

200 EUR

Nie

V priemere

150 EUR

Prípad B

Nepovinné, ale obvyklé

800 EUR

Nie

0 EUR

200 EUR

Nie

V priemere

250 EUR


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno

50 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR

Prípad B

Áno

200 EUR

Nie

0 EUR

0 EURNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok je uplatniteľná?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Prípad A

Žiadosť podaná Centru právnej pomoci. Za predpokladu, že: (1) žiadateľov príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom; (2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, (3) hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy – s výnimkou prípadov, keď hodnota sporu sa nedá určiť.

Úspešný žiadateľ získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.

Prípad B

Žiadosť podaná Centru právnej pomoci, Za predpokladu, že: (1) žiadateľov príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom; (2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, (3) hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy – s výnimkou prípadov, keď hodnota sporu sa nedá určiť.

Úspešný žiadateľ získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.Prípadová štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Nie, žiadny z účastníkov súdneho sporu nemá právo na náhradu trov konania, keď konanie mohlo začať ex officio – konanie vo veciach maloletých sa môže začať ex officio.

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta. Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy právneho zastúpenia i náklady na preklad dokladov, či za ustanovenie tlmočníka, ak pri posudzovaní podmienok na poskytnutie právnej pomoci zatajila informácie, ktorých dôsledkom by bolo neposkytnutie právnej pomoci.

Prípad B

Nie, žiadny z účastníkov súdneho sporu nemá právo na náhradu trov konania, keď konanie mohlo začať ex officio – konanie vo veciach maloletých sa môže začať ex officio.

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania, nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na advokáta

Oprávnený cudzinec musí vrátiť Centru právnej pomoci poskytnutú právnu pomoc v celej výške alebo jej časť (podľa rozhodnutia Centra právnej pomoci), ak: (1) jeho príjmové alebo majetkové pomery v čase podania žiadosti nepotvrdia nárok na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov touto osobou, alebo (2) sa jeho príjmové alebo majetkové pomery podstatne zmenili, najmä z dôvodu úspechu v cezhraničnom spore, alebo (3) pokiaľ dovtedy vynaložené náklady z poskytnutej právnej pomoci nie sú alebo nebudú nahradené určenému právnemu zástupcovi alebo Centru právnej pomoci ako náhrada trov konania.


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Za preklad listinných dôkazov predložených súdu v inom jazyku (s výnimkou českého jazyka) alebo v prospech ktoréhokoľvek z účastníkov konania.

A tiež za preklad iných dokumentov (napríklad rozsudkov) do jazyka, ktorému účastníci rozumejú.

Závisí od rôznych faktorov. V priemere 100 EUR.

Štát hradí náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku. Štát však má právo na náhradu týchto nákladov účastníkmi konania v závislosti od výsledku konania, pokiaľ nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Prípad B

Za preklad listinných dôkazov alebo iných dokumentov. Súd určí prekladateľa aj na účely: (1) prekladov potrebných na žiadosť slovenského súdu vrátane priložených dokumentov, dokumentov určených zahraničným justičným orgánom, (2) návrhu na uznanie a výkon rozsudku (vrátane príloh), ktorý vydal slovenský súd, v zahraničí, (3) na žiadosť zahraničného justičného orgánu, ako aj (4) ostatných súdnych dokumentov, pokiaľ európske právne predpisy alebo medzinárodne dohody neustanovujú inak.

Štát hradí náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku. Štát však má právo na náhradu nákladov účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

V priemere 150 EUR


 


Prípadová štúdia

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Štát hradí náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku.

Štát však má právo nariadiť účastníkom náhradu nákladov podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Prípad B

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Štát hradí náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku.

Štát však má právo nariadiť účastníkom náhradu nákladov podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.

Pravdepodobne vyššie hotovostné výdavky alebo stratu príjmu účastníkov konania.

500 EUR

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Slovensko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy na Slovensku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

1 200 EUR (t. j. 6 % z 20 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

1 200 EUR

(t. j. 6 % z 20 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

Áno

V priemere

400 EUR

Prípad B

1 200 EUR (t. j. 6 % z 20 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

1 200 EUR

(t. j. 6 % z 20 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

Áno

V priemere

800 EURNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Nepovinné, ale obvyklé

Závisí od rôznych faktorov

Nie

0 EUR

4 000 EUR (t. j. 20 % z 20 000 EUR – ak by bola suma vo výške 20 000 EUR - príliš vysoká), za predpokladu, že súd nariadi kupujúcemu/odporcovi v konečnom a záväznom rozsudku zaplatiť predávajúcemu 20 000 EUR.

Tento poplatok musí odporca zaplatiť nad rámec nárokovanej čiastky.

Nie

V priemere

250 EUR

Prípad B

Nepovinné, ale obvyklé

Závisí od rôznych faktorov

Nie

0 EUR

4 000 EUR (t. j. 20 % z 20 000 EUR – ak by bola suma vo výške 20 000 EUR - príliš vysoká), za predpokladu, že súd nariadi kupujúcemu/odporcovi v konečnom a záväznom rozsudku zaplatiť predávajúcemu 20 000 EUR.

Tento poplatok musí odporca zaplatiť nad rámec nárokovanej čiastky.

nie

V priemere 500 EURNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno

50 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR

Prípad B

Áno

500 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Neuplatňuje sa (žalobca/predávajúci je právnická osoba)

Áno

50 % v prípade čiastočného úspechu. Súd môže rozdeliť náklady medzi účastníkov sporu s vyhlásením, že žiadny účastník nemá právo na náhradu trov. Súd však môže priznať plnú náhradu trov účastníkovi, ktorý mal vo veci úspech len čiastočný, v závislosti od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu, alebo ak mal neúspech len v nepatrnej časti. Súd rozhodne o náhrade trov konania na návrh buď v rámci konečného rozhodnutia, alebo osobitným rozhodnutím.

Všetky náklady skutočne vynaložené jednou stranou napokon nahradí druhá strana – s výnimkou zmluvných (skutočných) odmien znalcov, právnych zástupcov, prekladateľov a tlmočníkov vo výške prevyšujúcej tarifné odmeny podľa príslušných predpisov (abstraktné poplatky).

Prípad B

Neuplatňuje sa (žalobca/predávajúci je právnická osoba)

Áno

50 % v prípade čiastočného úspechu. Súd môže rozdeliť náklady medzi účastníkov sporu s vyhlásením, že žiadny účastník nemá právo na náhradu trov. Súd však môže priznať plnú náhradu trov účastníkovi, ktorý mal vo veci úspech len čiastočný, v závislosti od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu, alebo ak mal neúspech len v nepatrnej časti. Súd rozhodne o náhrade trov konania na návrh buď v rámci konečného rozhodnutia, alebo osobitným rozhodnutím.

Všetky náklady skutočne vynaložené jednou stranou napokon nahradí druhá strana – s výnimkou zmluvných (skutočných) odmien znalcov, právnych zástupcov, prekladateľov a tlmočníkov vo výške prevyšujúcej tarifné odmeny podľa príslušných predpisov (abstraktné poplatky).Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Za preklad listinných dôkazov predložených súdu v inom jazyku (s výnimkou českého jazyka) alebo v prospech ktoréhokoľvek z účastníkov konania.

A tiež za preklad iných dokumentov (napríklad rozsudkov) do jazyka, ktorému účastníci rozumejú.

Náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku hradí štát. Štát však má právo na náhradu týchto nákladov účastníkmi konania v závislosti od výsledku konania, pokiaľ nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.

Prípad B

Za preklad listinných dôkazov alebo iných dokumentov. Súd určí prekladateľa aj na účely prekladov potrebných na žiadosť slovenského súdu vrátane priložených dokumentov, dokumentov určených zahraničným justičným orgánom, návrhu na uznanie a výkon rozsudku (vrátane príloh), ktorý vydal slovenský súd, v zahraničí, na žiadosť zahraničného justičného orgánu, ako aj ostatných súdnych dokumentov, pokiaľ európske právne predpisy alebo medzinárodne dohody neustanovujú inak.

Náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku hradí štát. Štát však má právo na náhradu týchto nákladov účastníkmi konania v závislosti od výsledku konania, pokiaľ nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.

V priemere 150 EURPrípadová štúdia

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát. Štát však má právo na náhradu trov konania účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.

Prípad B

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku, hradí štát. Štát však má právo na náhradu trov konania účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od hradenia súdnych trov.


Prípadová štúdia

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad B

Pravdepodobne vyššie hotovostné výdavky a strata príjmu účastníkov konania.

V priemere 500 EUR


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Slovensko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


          Trovy na Slovensku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

6 % z hodnoty sporu;

3 000 EUR (v prípade hodnoty sporu 50 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

6 % z hodnoty sporu;

3 000 EUR (v prípade hodnoty sporu 50 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

Nie

EUR

0

Prípad B

6 % z hodnoty sporu;

3 000 EUR (v prípade hodnoty sporu 50 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

6 % z hodnoty sporu;

3 000 EUR (v prípade hodnoty sporu 50 000 EUR)

0 EUR

33 EUR

(týkajúce sa prípadného predbežného opatrenia)

Nie

EUR

0


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Nepovinné, ale obvyklé

V priemere

800 EUR

Nie

0 EUR

10 000 EUR (t. j. 20 % z 50 000 EUR - ak by bol dlh príliš vysoký), za predpokladu, že súd v konečnom a záväznom rozsudku nariadi žalovanému, aby klientovi zaplatil 50 000 EUR.

Tento poplatok musí žalovaný zaplatiť nad rámec nárokovanej sumy.

Nie

V priemere

300 EUR

Prípad B

Nepovinné, ale obvyklé

V priemere

1 200 EUR

Nie

0 EUR

10 000 EUR (t. j. 20 % z 50 000 EUR - ak by bol dlh príliš vysoký), za predpokladu, že súd v konečnom a záväznom rozsudku nariadi žalovanému, aby klientovi zaplatil 50 000 EUR.

Tento poplatok musí žalovaný zaplatiť nad rámec nárokovanej sumy.

Nie

V priemere

300 EUR


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno

V priemere

50 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR

Prípad B

Áno

V priemere

150 EUR

Nie

0 EUR

0 EUR


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Prípad A

Neuplatňuje sa (vzťah sa riadi obchodným právom)

Prípad B

Žiadateľ podá

žiadosť o právnu pomoc Centru právnej pomoci pod podmienkou, že:

(1) má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako Slovenská republika; (2) preukáže, že spĺňa podmienku materiálnej núdze, aby mu mohla byť poskytnutá právna pomoc v Slovenskej republike, alebo (3) spĺňa podmienky potrebné pre poskytnutie právnej pomoci v členskom štáte alebo v mieste jeho bydliska alebo obvyklého pobytu; (4) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a (5) hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej mzdy (s výnimkou sporov, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť).

Upozorňujeme, že právna pomoc sa neposkytne, ak klient nie je fyzickou osobou.

Oprávnená osoba získa bezplatne kompletné zastúpenie a s tým spojené služby.
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

50 % v prípade čiastočného úspechu. Súd môže rozdeliť náklady medzi účastníkov sporu s vyhlásením, že žiadny účastník nemá právo na náhradu trov. Súd však môže priznať plnú náhradu trov účastníkovi, ktorý mal vo veci úspech len čiastočný, v závislosti od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu, alebo ak mal neúspech len v nepatrnej časti. Súd rozhodne o náhrade trov konania na návrh buď v rámci konečného rozhodnutia alebo osobitným rozhodnutím.

Všetky náklady

skutočne vynaložené jednou stranou napokon nahradí druhá strana – s výnimkou zmluvných (skutočných) odmien znalcov, právnych zástupcov, prekladateľov a tlmočníkov vo výške prevyšujúcej tarifné odmeny podľa príslušných predpisov (poplatky za výpis).

Prípad B

Áno

50 % v prípade čiastočného úspechu. Súd môže rozdeliť náklady medzi účastníkov sporu s vyhlásením, že žiadny účastník nemá právo na náhradu trov. Súd však môže priznať plnú náhradu trov účastníkovi, ktorý mal vo veci úspech len čiastočný, v závislosti od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu, alebo ak mal neúspech len v nepatrnej časti. Súd rozhodne o náhrade trov konania na návrh buď v rámci konečného rozhodnutia alebo osobitným rozhodnutím.

Všetky náklady skutočne vynaložené jednou stranou napokon nahradí druhá strana – s výnimkou zmluvných (skutočných) odmien znalcov, právnych zástupcov, prekladateľov a tlmočníkov vo výške prevyšujúcej tarifné odmeny podľa príslušných predpisov (poplatky za výpis).

 Áno. Oprávnený cudzinec

nahradí Centru právnej pomoci vynaložené náklady v rámci poskytnutej pomoci

v plnom rozsahu alebo čiastočne, na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci, ak: jeho príjmové alebo majetkové pomery v čase podania žiadosti nepotvrdia nárok na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov touto osobou, alebo sa jeho príjmové alebo majetkové pomery podstatne zmenili, najmä z dôvodu úspechu v cezhraničnom spore, pokiaľ dovtedy vynaložené náklady z poskytnutej právnej pomoci nie sú alebo nebudú nahradené určenému právnemu zástupcovi alebo Centru právnej pomoci náhradou trov konania. (V prípade ak oprávnený cudzinec spĺňa podmienky na náhradu vzniknutých trov konania, táto náhrada bude priznaná právnemu zástupcovi,

ktorý ich zaplatí Centru

právnej pomoci, ak suma bola vyššia ako náklady poskytnutej právnej pomoci.)


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Za preklad listinných dôkazov predložených súdu v inom jazyku (s výnimkou českého jazyka) alebo v prospech ktoréhokoľvek z účastníkov konania.

A tiež za preklad iných dokumentov (napríklad rozsudkov) do jazyka, ktorému účastníci rozumejú.

Štát hradí náklady na preklad, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku. Štát má však nárok, aby mu zaplatené trovy konania

nahradili

účastníci podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

V priemere 50 EUR

Prípad B

Za preklad

listinných dôkazov alebo iných dokumentov. Súd taktiež určí prekladateľa na účely prekladov

na žiadosť slovenského súdu vrátane: (1) priložených dokumentov (2) dokumentov určených zahraničným justičným orgánom (3) návrhu na uznanie a výkon rozsudku (vrátane príloh) vydaného slovenským súdom v zahraničí (3) na žiadosť zahraničného

justičného orgánu (5) ostatných súdnych dokumentov - pokiaľ

európske právne predpisy alebo medzinárodné dohovory neustanovujú inak.

Štát hradí náklady na preklad,

ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku. Štát však môže nariadiť, aby tieto náklady nahradili

účastníci konania v závislosti od výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

V priemere 300 EURPrípadová

štúdia

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Štát hradí náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku. Štát má však právo na náhradu trov konania účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Prípad B

Ak osoba hovorí pred súdom v inom ako slovenskom jazyku.

Tiež na účely vypočúvania osôb, ktoré sú nepočujúce, nemé alebo hluchonemé, pokiaľ nie je možné komunikovať s nimi iným spoľahlivým spôsobom.

Strany súdneho sporu majú právo vystupovať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo inom úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú.

Štát hradí náklady na tlmočenie, ktoré vzniknú pri uplatnení práva účastníkov konania vystupovať pred súdmi vo svojom materinskom jazyku. Štát má však právo na náhradu trov konania účastníkmi podľa výsledku konania, pokiaľ účastníci konania nespĺňajú podmienky na oslobodenie od súdnych trov.

Pravdepodobne vyššie hotovostné výdavky a stratu príjmu účastníkov konania.

V priemere

EUR

500


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.