1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A hatóság megkeresésekor tájékoztatást kap az alábbiakról:

 • miként kell bejelenteni a bűncselekményt; valamint
 • milyen áldozatsegítő szolgálatok állnak rendelkezésre a bűncselekmény bejelentése hiányában.

Útmutatás a A link új ablakot nyit megRendőrségi és Határőrségi Hivatal honlapján is elérhető.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

A jogai attól függetlenül védelemben részesülnek, hogy mely uniós országban esett a bűncselekmény áldozatául. A bűncselekmény elkövetése szerinti országban és a lakóhelyéül szolgáló országban egyaránt bejelentheti a bűncselekményt, és szükség esetén egyaránt részesülhet áldozatsegítő szolgáltatásban.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A bűncselekmény bejelentésekor az alábbi információkra jogosult:

 • kérésére írásos elismervényt kap arról, hogy bejelentette a bűncselekményt;
 • tíz napon belül értesítik a büntetőeljárás megindításáról vagy mellőzéséről hozott döntésről;
 • a büntetőeljárás megindítása esetén Önt sértettként kihallgatják, és megkérdezik, hogy kíván-e értesülni a gyanúsított letartóztatásáról és elengedéséről, valamint a bírósági tárgyalás helyéről és idejéről; továbbá
 • az ügyben folytatott előzetes nyomozás befejezését követően az ügyész értesíteni fogja, hogy jogosult megvizsgálni a büntetőügy iratainak tartalmát.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Minden személy, aki nem érti vagy beszéli az észt nyelvet, tolmácsolásra jogosult az eljárás során. Ön kérésére jogosult megkapni bármely olyan szöveg fordítását, amely elengedhetetlen a büntetőeljárás megszüntetéséről hozott ítélet vagy a bírósági ítélet megértéséhez, vagy az eljárás tisztességének biztosításához.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A hatóságok kötelesek gondoskodni arról, hogy Ön mindent megértsen, amit magyaráznak Önnek, és hogy Önt is megértsék. E célból közérthető nyelven megfogalmazott tájékoztatók és képzett szakemberek állnak rendelkezésre a rendőrőrsön vagy az ügyészi hivatalban. Ön jelnyelvi tolmácsra szintén minden esetben jogosult.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Áldozatsegítő szolgáltatást az A link új ablakot nyit megÉszt Nemzeti Társadalombiztosítási Hivatal nyújt.

Amennyiben Ön nők elleni erőszak sértettje, a A link új ablakot nyit megnőotthonokhoz szintén fordulhat segítségért.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség tájékoztatja Önt az áldozatsegítő szolgálatokról és szükség esetén áldozatsegítő ügyintézőhöz irányítja Önt. Számos rendőrőrsön állandó jelleggel jelen van egy áldozatsegítő ügyintéző.

Hogyan védik a magánéletemet?

A büntetőeljárás során gyűjtött valamennyi információ bizalmas, és a nyilvános tárgyalást megelőzően ezeket az információkat nem hozzák nyilvánosságra. A bíróság zárt tárgyalás tartását is elrendelheti, amely esetben a per során elhangzott információk szintén nem lesznek hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem, mindenki hozzáférhet az általános áldozatsegítő szolgáltatáshoz, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt vagy sem. Vannak azonban speciális áldozatsegítő szolgáltatások, úgymint az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek nyújtott kártalanítás vagy a pszichológiai segítséget biztosító ellátás, amelyek csak a bűncselekmény belentését követően érhetők el.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Megkérheti az ügyészt, hogy a bíróságtól igényelje ideiglenes távoltartó végzés kibocsátását a gyanúsítottal szemben. Az ideiglenes távoltartó végzés arra utasítja a gyanúsítottat, hogy kerülje el a bíróság által meghatározott helyeket, maradjon távol a bíróság által meghatározott személyektől és ne próbáljon velük kapcsolatba lépni.

Az ügyészi hivatal kérésére elrendelt, a rendőrség által alkalmazott tanúvédelmi intézkedések útján is védelemben részesülhet.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Ha veszélyben van, lépjen kapcsolatba a rendőrséggel, és ők meg fogják védeni.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

A rendőrség köteles minden ügyet megvizsgálni és gondoskodni a sérelmek megelőzéséről.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Az eljárást folytató hatóságok minden esetben kötelesek figyelemmel lenni az érdekeire, és magakadályozni a másodlagos áldozattá válását a büntetőeljárás során.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Súlyos bűncselekmény sértettjeként megengedhetik Önnek, hogy a bíróság mellőzze a kihallgatását; alternatív megoldásként távbeszélő használatát engedélyezhetik vagy térelválasztót használhatnak, amellyel elrejthetik Önt a vádlott szeme elől a bíróság előtti kihallgatása során.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Az eljárást folytató hatóság a kiskorú sértett meghallgatásába gyermekvédelmi ügyintézőt, szociális munkást vagy pszichológust is bevonhat. Ez a súlyos esetekben kötelező jellegű, ha az eljárást lefolytató személy nem rendelkezik megfelelő képesítéssel.

Kiskorú sértettként, amennyiben az érdekei ellentétesek a jogi képviselője vagy a szülei érdekeivel, az eljárást folytató hatóság jogi segítségnyújtásként ingyenesen pártfogó ügyvédet jelölhet ki az Ön számára.

A szellemi fogyatékossággal rendelkező kiskorúak, valamint minden 10. életévét be nem töltött gyermek, illetve családon belüli vagy szexuális erőszak esetében a 14. életévét be nem töltött gyermek tárgyaláson való meghallgatását mellőzik. Ehelyett a kiskorú rendőrségi meghallgatását videofelvétel útján rögzítik, és az a tárgyaláson bizonyítékként felhasználható.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Ha a családtagja bűncselekmény következtében elhunyt, Önt az eljárás során megilletik az áldozat jogai.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

Amennyiben a családtagja bűncselekmények sértettje volt, Ön szükség esetén a sértetthez hasonlóan igénybe vehet áldozatsegítő szolgáltatásokat.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Az Ön és a gyanúsított hozzájárulása esetén az ügyészi hivatal dönthet úgy, hogy a büntetőeljárást egyeztetéssel (közvetítéssel) szünteti meg. Az egyeztetési szolgáltatást áldozatsegítő ügyintéző biztosítja.

Önnek jogában áll az egyeztetési eljárásból bármely időpontban kilépni.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvénykönyv

A link új ablakot nyit megAz áldozatsegítésről szóló törvény

Utolsó frissítés: 02/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Estnisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Valamely bűncselekményt bejelenthet a rendőrség 112-es segélyhívószámának hívásával (amennyiben egyúttal sürgős rendőri segítségre is szüksége van), a legközelebbi rendőrőrsön írásos bejelentés benyújtásával, vagy a megfelelő rendőrprefektúrának a bejelentés e-mail útján történő megküldésével. A bűncselekmény bejelentésének módjával kapcsolatos további információk A link új ablakot nyit megitt érhetők el.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

A bűncselekmény bejelentését követően felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják az esetleges további eljárásról (például megkérik, hogy tegyen vallomást, adjon tájékoztatást a lehetséges tanúkról, nyújtson segítséget a bizonyítékgyűjtésben stb.). Szükség esetén az áldozatsegítés és egyéb védelmi intézkedések lehetőségéről is felvilágosítást kap.

A kihallgatását követően írja fel a büntetőügy és az ügyért felelős nyomozó számát. Ez megkönnyíti Önnek, hogy későbbi időpontban tájékoztatást kérjen a rendőrségtől.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Az eljárás során jogában áll pártfogó ügyvédet igénybe venni. Amennyiben nem áll módjában ilyen ügyvédet megbízni, állami jogi segítségnyújtás iránti kérelemmel fordulhat a bírósághoz.

A kiskorú sértettek, akiknek az érdekei ellentétesek a jogi képviselőik érdekeivel, ingyenes állami segítségnyújtásra jogosultak.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

A sértettek és a tanúk visszaigényelhetik a büntetőeljárás következtében felmerült költségeiket, illetve az annak következtében kiesett jövedelmük megtérítését kérhetik. Például kérheti a bizonyítéknyújtással összefüggésben felmerült utazási költségek vagy jövedelemveszteség megtérítését. A költségek megtérítésének igényléséhez értesítse az Önt idéző hatóságot, amely tájékoztatni fogja igénye benyújtásának módjáról.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

A büntetőeljárás megszüntetése esetén a vonatkozó ítélet egy példányát azonnal megküldik Önnek vagy a képviselőjének. Sértettként Ön a büntetőeljárás megszüntetéséről hozott ítélet kézhezvételét követő 10 napig kérheti, hogy biztosítsanak Önnek hozzáférést a büntetőügy irataihoz. E 10 nap során az ügyészi hivataltól az ítélet felülvizsgálatát is kérheti.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Sértettként Ön félnek minősül a tárgyaláson a többi féllel azonos feltételek mellett, és jogában áll részt venni a tárgyaláson.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben bűncselekményt követtek el Önnel szemben, úgy Ön a büntetőeljárás sértettjének minősül. Ugyanakkor polgári jogi kereset benyújtására is jogosult ugyanannak az eljárásnak a keretén belül.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a sértettet az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. kifogással élhet a büntetőeljárás megindításának megtagadása vagy az eljárás megszüntetése ellen;
 2. a nyomozóhatóságon vagy az ügyészi hivatalon keresztül polgári jogi keresetet nyújthat be;
 3. a hozzá közel álló személyek tekintetében tanúvallomást tehet vagy azt megtagadhatja;
 4. bizonyítékot szolgáltathat;
 5. kérelemmel és kifogással élhet;
 6. megvizsgálhatja az eljárás során felvett jegyzőkönyveket, és nyilatkozatot tehet az eljárás feltételeiről, menetéről, eredményéről és a felvett jegyzőkönyvekről (nyilatkozatait írásban rögzítik);
 7. az ügyben az előzetes nyomozás befejezését követően megvizsgálhatja a büntető ügyiratok tartalmát;
 8. részt vehet a bírósági tárgyaláson;
 9. hozzájárulhat vagy megtagadhatja a hozzájárulást az egyezségkötési eljárás alkalmazásához, és észrevételt tehet a felhozott vádakkal és a büntetéssel, a vádemelésben megjelölt kár összegével és a polgári jogi igénnyel kapcsolatban;
 10. hozzájárulhat az ideiglenes távoltartó végzés alkalmazásához, és kérheti az ideiglenes távoltartó végzés alkalmazását;
 11. kérheti, hogy erőszakos bűncselekmény, nemen alapuló bűncselekmény vagy közeli kapcsolaton belül elkövetett bűncselekmény esetében Önnel azonos nemű személy hallgassa ki Önt, kivéve, ha a kihallgatást ügyész vagy bíró folytatja el, vagy ha az eljárás menetét akadályozná.

A sértett köteles:

 1. a nyomozóhatóság, ügyészi hivatal vagy a bíróság idézésére megjelenni;
 2. részt venni az eljárásban és követni a nyomozóhatóság, ügyészi hivatal és a bíróság utasításait.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

A bírósági eljárás során nyilatkozatot tehet és kinyilváníthatja a véleményét. A tárgyaláson tanúvallomást tehet, amennyiben az ügyész a meghallgatását kéri.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

A bíróság tájékoztatja Önt a bírósági tárgyalások helyéről és idejéről, valamint a bírósági ítéletről, amelyet postai úton küldenek meg Önnek, kivéve, ha személyesen jelen van a bíróság előtt az ítélet kihirdetésekor.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Az előzetes nyomozás befejezését követően, illetve a büntetőeljárás megszüntetésekor Ön az ügyészi hivatalnál megvizsgálhatja a bírósági ügyiratokat. Az ügyészi hivatal tájékoztatja Önt erről a jogáról, és útmutatást nyújt az ügyiratok vizsgálatának módjáról.

Utolsó frissítés: 02/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A bírósági eljárásban részt vevő félként az ítélethozataltól számított 30 napon belül az ítélettel szemben fellebbezést nyújthat be a körzeti bíróság előtt.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Jogában áll az elítélt elkövető börtönből való korai szabadságra bocsátásáról értesítést kapni, amennyiben ezt az eljárás során kérte.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

A büntetőeljárás menete nem befolyásolja, hogy milyen hosszú ideig részesülhet áldozatsegítő szolgáltatásokban. A büntetőeljárás befejezését követően konkrét időbeli korlát nélkül továbbra is igénybe veheti az áldozatsegítő szolgálatokat.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Tájékoztatást kap a bírósági ítéletről, amely meghatározza a vádlottal szemben kiszabott büntetés hosszát. Kérésére értesíteni fogják az elítélt elkövető börtönből való korai szabadságra bocsátása esetében.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Amennyiben azt a kihallgatása során kérte, értesíteni fogják, ha az elítéltet szabadon bocsátják, vagy ha az elítélt megszökik a börtönből.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

A korai szabadságra bocsátás iránti eljárás során megkérhetik, hogy ismertesse az álláspontját, az ilyen határozatokkal szemben azonban nem nyújthat be fellebbezést.

Utolsó frissítés: 02/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

A vádlottal szemben a büntetőeljárás részeként kártérítési igény érvényesítése iránti polgári jogi keresetet terjeszthet elő. A polgári jogi keresetet a büntető ügyiratok megtekintését követő 10 napon belül nyújthatja be. Az ügyész hivataltól kérheti e határidő meghosszabbítását.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Amennyiben az elítélt nem fizeti meg a bíróság által a terhére megállapított összeget, bírósági végrehajtóhoz fordulhat, aki megszervezi a végrehajtási eljárást.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Nem, az állam nem fizeti ki az elítélt által fizetendő kártérítést.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Az alábbi típusú károkozások esetében állami kártalanítást igényelhet, amennyiben Ön a bűncselekmény következtében elhunyt személyhez közel álló személy, vagy Ön erőszakos bűncselekmény sértettje, vagy a bűncselekmény következtében legalább négy hónapig tartó egészségügyi rendellenességet szenvedett el:

 1. munkaképtelen állapot vagy csökkent munkaképesség következtében elszenvedett kár;
 2. a sértett egészségét ért sérelem következtében felmerült költségek;
 3. az áldozat halálából eredő kár;
 4. szemüveget, műfogsort, kontaktlencséket vagy egyéb, testi funkciót betöltő eszközöket vagy ruhákat ért kár;
 5. az áldozat temetési költségei.

A kártalanításra való jogosultsághoz a bűncselekményt a bekövetkezésétől, illetve a bejelentés lehetővé válásától számított 15 napon belül be kell jelentenie a rendőrségen.

A kártalanítás iránti igényt az Észt Nemzeti Társadalombiztosítási Intézethez kell előterjeszteni a bűncselekmény elkövetésétől vagy az áldozat halálától számított három éven belül, kivéve, ha:

 1. az eltartott személy az áldozat haláláról a halál bekövetkeztétől számított egy év elteltével szerzett tudomást, és a kérelmet az áldozat haláláról való tudomásszerzést követő három éven belül benyújtotta;
 2. a kártalanítás igénylője az egészségét érintő egy évet meghaladó rendellenesség következtében kialakult egészségi állapota miatt a kérelmet nem tudta határidőben benyújtani, és a kérelmet az egészségi állapotának javulásától számított három éven belül benyújtotta;
 3. a kártalanítás alapjául kiskorúval szemben elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmény szolgál, és a kérelmet az áldozat nagykorúvá válásától számított három éven belül benyújtották, kivéve, ha a büntetőeljárás jogalapja a nagykorúvá válását megelőzően egyértelműen kiderült.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

A bűncselekmények sértettjeit megillető állami kártalanítás iránti igényét abban az esetben nyújthatja be, ha a büntetőeljárásnak nem sikerült azonosítania a bűncselekményt Önnel szemben elkövető személyt.

Amennyiben a bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt a bíróság felmenti, Ön azonban továbbra is úgy véli, hogy e személy Önnek kárt okozott, igényét polgári jogi kereset útján érvényesítheti.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Az erőszakos bűncselekmény sértettjének járó kártérítés megállapításáról szóló határozat a megyei bíróság ítéletéig elhalasztható, amennyiben:

 1. bizonytalan a kérelmező arra vonatkozó joga, hogy a bűncselekménnyel okozott kárért felelős személy részéről kártérítésben részesüljön, vagy
 2. egyértelmű, hogy a bűncselekménnyel okozott kárért felelős személy egyetért a kártérítéssel, és képes azt megfizetni.

A kártérítés megállapításának elhalasztása esetén az Észt Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet előleget fizethet a kérelmező kártérítési igénye alapján, amennyiben a kérelmező nyilvánvalóan jogosult a kártérítésre és nehéz gazdasági helyzetben van.

Utolsó frissítés: 02/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

 1. A link új ablakot nyit megÉszt Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet Áldozatsegítő Osztálya
 2. A link új ablakot nyit megNősegítő központok
 3. A link új ablakot nyit megRendőrségi és Határőrségi Hivatal

Áldozatsegítő forróvonal

 1. Áldozatsegítő forróvonal: 6121360 vagy 16106 (a hívásokat hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között fogadják).
 2. Gyermekvédelmi forróvonal 16111 (a segítségre szoruló gyermekek bejelentésére szolgál; a hívásokat minden nap, a nap 24 órájában fogadják).

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Igen, az áldozatsegítő szolgáltatások ingyenesek.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Az állami áldozatsegítő szolgálatok szolgáltatásai az alábbiakat foglalják magukban:

 1. tanácsadást nyújtanak az áldozatoknak;
 2. segítséget nyújtanak az áldozatoknak az állami és önkormányzati hatóságokkal, illetve a jogi személyekkel folytatott kommunikációhoz;
 3. biztonságos elhelyezést biztosítanak;
 4. étkeztetést biztosítanak;
 5. hozzáférést biztosítanak a szükséges egészségügyi szolgáltatásokhoz;
 6. biztosítják a szükséges anyagi segítséget;
 7. biztosítják a szükséges pszichológiai segítséget;
 8. megszervezik az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fordítást és tolmácsolást;
 9. egyéb, az áldozatok fizikai és pszichoszociális rehabilitációjához szükséges szolgáltatásokat nyújtanak.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Az állami áldozatsegítő szolgálatok a megfelelő civil szervezetekhez tudják Önt irányítani.

A link új ablakot nyit megNőotthonok

Utolsó frissítés: 02/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.