Other material

 • Other material
 • Directive Articles
  Unfair Commercial Practices Directive, link
 • Headnote
  The guide has been issued to traders aiming to help the traders with ordering and selling of goods and services. The guidance document includes two codes of conduct relating to communication with consumers and suppliers. The codes of conduct include explanations about unfair commercial practices and indication of prices. It incorporates examples of conduct by traders and the interpretation and assessment thereof. The guidance document also includes issues that need to be taken into consideration with regard to off-premises and distant sale to consumers, as well as consumer complaints.
 • General Note
 • Full text

  1
  HEAD KAUBANDUSTAVAD
  Juhend kaubandusalal tegutsevatele
  ettevõtjatele
  Eesti Kaupmeeste Liit
  2008
  2
  Hea lugeja!
  Head kaubandustavad peaksid saatma kauplejaid kaupu ja teenuseid tarbijale
  pakkudes ja müües, kokkulepp
  eid ja lepinguid sõlmides, kaupu ning teenuseid
  tarnijatelt tellides ja ostes jne. Järjest enam on kauplejail vajadus kujundada ja
  säilitada endast positiivne arvamus nii tarbijate kui koostööpartnerite, konkurentide,
  kogu ühiskonna silmis, sest sellest sõ
  ltub ettevõtjate edu. Heade tavade järjepidev
  arvestamine on aluseks kaupleja pikaajalises töös.
  Juhendi koostajad on veendunud, et käesolev Heade Kaubandustavade juhend on
  abivahendiks kõigile kauplejaile.
  Kaubandusalal tegutsevate ettevõtjate jaoks koos
  tatud Heade Kaubandustavade
  juhendis on esitatud kaks dokumenti ehk käitumiskoodeksit: juhendid kauplejale
  suhtlemisel tarbijaga ja tarnijaga.
  Kui tavapäraselt ei ole teistes maades käitumisalaseid reeglistikke vaadeldud ühes
  dokumendis, siis Eesti Kaupmee
  ste Liidu poolt loodud töögrupi arvates on
  jaekaubandusega tegeleva kaupleja tegevus seotud nii tarbijaga kui ka tarnijaga ning
  parimate tulemuste saavutamiseks peab kaupleja arvestama heade tavadega
  kompleksselt.
  Heade
  Kaubandustavade
  juhend
  on
  valminud
  Majandus
  -
  ja
  Kommunikatsiooniministeeriumi toetusel.
  Eesti Kaupmeeste Liit tänab kõiki juhendi valmimisele kaasaaitajaid. Samuti on liit
  huvitatud lugejate tagasisidest.
  Lugupidamisega,
  Marika Merilai
  Eesti Kaupmeeste Liit
  Kiriku 6, Tallinn 10130
  info@kaupmeesteliit.ee
  www.kaupmeesteliit.ee
Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website