European Payment Order forms


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 1896/2006.


Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, je umožniť veriteľom vymáhať nepopreté občianske a obchodné pohľadávky podľa jednotného konania na základe vzorových tlačív.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Európsky platobný rozkaz vydávajú súdy s výnimkou Maďarska, kde konanie o platobnom rozkaze patrí do kompetencie notárov (v oblasti občianskeho práva).

V rámci tohto konania sa nevyžaduje účasť na súdnom pojednávaní. Navrhovateľ len podá návrh a konanie sa ďalej odvíja samostatne. Zo strany navrhovateľa sa nevyžadujú žiadne ďalšie formality alebo úkony.

Nariadením sa stanovuje sedem vzorových tlačív, ktoré boli nahradené nariadením Komisie (EÚ) č. 936/2012 zo 4. októbra 2012.
Upozorňujeme, že upravené tlačivo návrhu (tlačivo A) nadobudlo účinnosť 14. júla 2017. Nájdete ho na tejto webovej stránke.
Dôležité zmeny nastali iba v dodatku 2 a odrážajú úpravy v európskom konaní o platobnom rozkaze, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017.
Na základe tejto zmeny, ak odporca podá odpor proti európskemu platobnému rozkazu, navrhovateľ má možnosť pokračovať v riešení pohľadávky formou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Takýto postup je možný, iba ak pohľadávka spĺňa podmienky konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Súvisiaci odkaz

Upozorňujeme, že uvedená príručka nezohľadňuje zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017 a ktorými sa zavádza možnosť pokračovať v prípade podania odporu v konaní v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Viac informácií o tejto zmene nájdete v aktuálnom znení článku 17 nariadenia.

Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze Európska PDF (5818 Kb) sk

Viac informácií nájdete na webovej stránke o európskom platobnom rozkaze.

You can complete these forms online by clicking one of the links below.

 • Form A - Application for a European order for payment
  • in English
 • Form B - Request to the claimant to complete and/or rectify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form C - Proposal to the claimant to modify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form D - Decision to reject the application for a European order for payment
  • in English
 • Form E - European order for payment
  • in English
 • Form F - Opposition to a European order for payment
  • in English
 • Form G - Declaration of enforceability
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/02/2019

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website