Vykonávanie dôkazov

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Taking evidence


*mandatory input

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Telefon: (421) 2 888 91258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: http://www.justice.gov.sk/

Jazykové znalosti: Slovenčina, Čeština, Angličtina, Francúzština, Nemčina.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

slovenský jazyk

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dožiadania prijímajú slovenské orgány písomne, v listinnej podobe.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Župné nám. 13

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel.: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-Mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: http://www.justice.gov.sk/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
  • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach (Varšava 21. december 1987).
  • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava 28. marec 1989).
Posledná aktualizácia: 17/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website