Doręczanie dokumentów

Poland

Content provided by:
Poland

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Poland

Serving documents


*mandatory input

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Właściwym pozostaje sąd rejonowy, w okręgu ma nastapic doręczenie pisma.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty mogą być przyjmowane wyłącznie drogą pocztową.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz można wypełniać w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Art. 3 - Agencja centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tel/faks: +48 22 6280949

Znajomość języków: polski, angielski, niemiecki.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Języki, w których można wypełniać formularz zawarty w załączniku I rozporządzenia: język polski, język angielski i język niemiecki.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

W prawie polskim nie istnieje wymóg doręczenia dokumentu w określonym terminie.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Języki, w których można wypełniać formularz zawarty w załączniku I rozporządzenia: język polski, język angielski i język niemiecki.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Nie pobiera się żadnych kosztów związanych z doręczaniem dokumentów.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Polska nie dopuszcza doręczania dokumentów przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne na jej terytorium, chyba że dokument ma być doręczony obywatelowi Państwa Członkowskiego przekazującego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Polska nie dopuszcza na swoim terytorium formy doręczenia określonej w tym przepisie.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Wniosek o zwolnienie pozwanego od skutku upływu terminu odwołania, złożony po upływie roku od daty wydania orzeczenia, zostanie rozpatrzony tylko w wypadkach wyjątkowych.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website