Vahendus

Estonia

Vahendusmenetluse direktiiv 2008/52/EÜ on Eesti õigusesse üle võetud  lepitusseadusega.

Content provided by:
Estonia

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Estonia

Mediation


*mandatory input

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse sellele maakohtule, kelle tööpiirkonnas vahendusmenetlus aset leidis. Teatavatel juhtudel võivad notarid kinnitada vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kokkuleppe, mille tulemusel see muutub täidetavaks. Notarite kontaktandmed on leitavad portaali "Leia notar" funktsionaalsuse kaudu.

Kui pooled vaidlevad lastega seonduvate asjaolude üle võivad nad pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes tingimusel, et vajadus teenuse järgi on olemas, suunab nad perelepitusteenusele, mille finantseerib kohalik omavalitsus. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Lepitusseaduse kohaselt ei ole lepitus tasuta teenus. Seaduse kohaselt määratakse lepitustasu kindlaks vahendaja ja asjaomaste poolte omavahelisel kokkuleppel. Lepitajate Ühingu veebilehel toodud andmete kohaselt on perelepituse seansi hind 70 eurot. Vahenduse kulud jagatakse poolte vahel võrdselt.

Viimati uuendatud: 03/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website