Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Sweden

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Швеция.

Content provided by:
Sweden
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Специализирани съдилища

Създадени са няколко специални съдилища и трибунали за гледане на специфични дела и въпроси:

  • Трудовият съд се занимава с трудовоправни спорове. Трудовоправните спорове са спорове в рамките на правоотношенията между работодатели и работници. Трудовият съд обикновено е първата и единствена инстанция, компетентна по трудовоправни спорове. Въпреки това някои трудовоправни спорове се гледат първо в районен съд, след което може да бъде подадена жалба в Трудовия съд като съд от втора и последна инстанция.
  • Търговският съд се занимава, наред с други неща, със спорове, попадащи в приложното поле на Закона за защита на конкуренцията и Закона за пазарните практики.
  • Апелативният съд с юрисдикция по патентни дела разглежда жалби срещу решенията на Службата на Швеция за издаване на патенти и регистрация във връзка с патенти, търговски марки, дизайни и т.н. Жалбите срещу решенията на този съд се подават пред Върховния административен съд (Högsta förvaltningsdomstolen).

Съдилищата, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljödomstolar), разглеждат дела и въпроси, отнасящи се до разрешителни за експлоатация на водни съоръжения и дейности, които могат да бъдат опасни за околната среда, въпроси, свързани със здравеопазването, опазването на природата, събирането на отпадъци, замърсените райони и опасните отпадъци, вреди, свързани с околната среда, както и въпроси относно обезщетявания и такива, свързани с разрешителни за строеж, разрушителни работи или значителни изменения на земя, която е публична собственост (marklov), съгласно Закона за планирането и строителството, отдаването под наем на обекти, обжалване по въпроси, свързани с планирането, парцелирането на земя, сервитутни права и отчуждаване на собственост. Има пет съдилища, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда, като те са специализирани съдилища към районните съдилища в Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå и Östersund. Жалби срещу решенията и определенията на тези специализирани съдилища могат да се подават пред Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда, който е част от Апелативния съд на Svea. Жалби срещу решенията на Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда могат да се подават пред Върховния съд (Högsta domstolen).

Морските съдилища (Sjörättsdomstolar) разглеждат дела, попадащи в обхвата на шведския Морски кодекс (1994:1009). Има седем морски съдилища, като те са част от районните съдилища в Luleå, Sundsvall, Стокхолм, Калмар, Малмьо, Гьотеборг и Карлщад.

Дела, попадащи в обхвата на Шведския кодекс за мореплаването, се разглеждат от седем районни съдилища, които са специални съдилища с юрисдикция по въпросите на мореплаването.

Те са специализирани съдилища и са част от административните съдилища в Малмьо, Гьотеборг и Стокхолм. Жалби срещу решенията и определенията на съдилищата с юрисдикция по въпросите на миграцията могат да се подават пред Апелативния съд по въпросите на миграцията, който е част от Административния съд на Стокхолм.

Някои видове спорове, свързани с наеми, жилищно коопериране и аренда се разглеждат от окръжните съдилища, компетентни по въпроси в областта на наемите и арендните отношения.Това са квазисъдебни органи, които имат подобни правомощия като съдилищата.

Други специализирани съдилища

В Швеция няма конституционен съд или подобен по функция орган.

Последна актуализация: 19/06/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website