European Payment Order forms


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1896/2006.


Регламент на Съвета 1896/2006 от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри.

Регламентът се прилага във всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Европейска заповед за плащане се издава от съдилищата с изключение на Унгария, където тази процедура е от компетенциите на нотариусите.

Процедурата не изисква присъствие пред съда. Ищецът трябва само да представи иска си, след което процедурата следва своя собствен ход. Тя не изисква допълнителни формалности или намеса от страна на ищеца.

Регламентът предоставя седем стандартни формуляра, изменени с Регламент (ЕС) № 936/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 г.
Моля, имайте предвид, че от 14 юли 2017 г. се прилага изменен формуляр за молба (формуляр A). Можете да го намерите тук.
Важните промени се отнасят само до допълнение 2 и отразяват измененията в процедурата за европейска заповед за плащане, които започнаха да се прилагат от 14 юли 2017 г.
Измененията предоставят на ищеца възможност, в случай че ответникът подаде възражение срещу европейската заповед за плащане, да поиска, като средство за последваща защита на вземането, прехвърляне на делото към европейска процедура за искове с малък материален интерес. За да съществува тази възможност, искът трябва да отговаря на изискванията, свързани с процедурата за искове с малък материален интерес.

Документи по темата

Моля, обърнете внимание, че ръководството не отразява изменението, което започна да се прилага на 14 юли 2017 г. и което добавя възможността за продължаване на производството в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, в случай че бъде подадено възражение. За допълнителна информация по този въпрос, моля, направете справка с новия текст на член 17 от Регламента.

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Европейска заповед за плащане.

You can complete these forms online by clicking one of the links below.

 • Form A - Application for a European order for payment
  • in English
 • Form B - Request to the claimant to complete and/or rectify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form C - Proposal to the claimant to modify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form D - Decision to reject the application for a European order for payment
  • in English
 • Form E - European order for payment
  • in English
 • Form F - Opposition to a European order for payment
  • in English
 • Form G - Declaration of enforceability
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/02/2019

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website