Задължения за издръжка

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбата за допускане изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в държава - членка на Европейския съюз, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението. (чл. 627в, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс).

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд при условията и по реда на чл. 32 от Регламента. (чл. 627в, ал. 6, изр. 1 от ГПК).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627в, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Заинтересованата страна може да подаде до Върховния касационен съд молба за отмяна на решението въз основа на чл. 19, пар. 1 от Регламента. (член 627а от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“

адрес: ул. „Славянска“ № 1

1040 София

България

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Отказ или спиране на изпълнението по смисъла на чл. 21 от Регламента се постановява от окръжния съд. (чл. 627б, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За целите на членове 20, 28 и 40 от Регламента приетият език е български.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в чл. 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи е българския.


Последна актуализация: 23/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website