Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema (kohtualluvuse konfliktid)?

Kohtualluvus tähendab õigust ja volitusi menetleda juhtumit määratud territooriumil. See hõlmab kohtute volitusi arutada isikute, omandi või sündmustega seotud kohtuasju ja õigust sekkuda, näiteks vahistada isikuid või arestida omandit.

Arvestades õigust vabale liikumisele Euroopa Liidus (EL), liikmesriikide kalduvust laiendada oma kohtualluvust ning tehnoloogia arengut viimastel kümnenditel, tekib järjest rohkem olukordi, kus mitmel liikmesriigil on pädevus toimetada juurdlust ja kriminaalmenetlust samade asjaolude kohta.

Kui liikmesriikidel puuduks kohustus teatada üksteisele menetlustest, millega võiks kaasneda kohtualluvuse konflikt, või konsulteerida üksteisega kohtualluvuse konflikti lahendamiseks, võiks tekkida olukord, kus asja menetletakse riigis, kus puuduvad selleks parimad eeldused (nt kui asjaomased tõendid ja tunnistajad asuvad muus liikmesriigis), või olukord, kus asja menetleb mitu liikmesriiki paralleelselt.

Nende riskide vähendamiseks võeti 2009. aasta lõpus vastu raamotsus kohtualluvuskonfliktide kohta. Raamotsuse eesmärk on soodustada tihedamat koostööd kriminaalmenetlusi toimetavate liikmesriikide vahel, et:

  • hoida ära olukordi, kus eri liikmesriikides toimetatakse sama kuriteokoosseisu käsitlevat paralleelset kriminaalmenetlust sama isiku suhtes ja
  • leppida kokku lahendus sellistest paralleelsetest kriminaalmenetlustest tekkivate negatiivsete tagajärgede ärahoidmiseks.

Raamotsusega püütakse saavutada seda eesmärki kohustusliku konsulteerimismenetluse kehtestamisega juhul, kui eri liikmesriikides toimetatakse paralleelset kriminaalmenetlust. Kui konsulteerimise käigus ei saavutata konsensust, edastavad asjaomased liikmesriigid asja Eurojustile, juhul kui see on asjakohane ja kuulub Eurojusti pädevusse. Liikmesriigid võtsid raamotsuse järgimiseks vajalikud meetmed 15. juuniks 2012.

Lisaks kriminaalmenetluste suhtes üldiselt kohaldatavale horisontaalsele raamotsusele leidub veel mitmesuguseid ELi vahendeid, mis sisaldavad erieeskirju kohtualluvuse või süüdistuse esitamise kooskõlastamise kohta, näiteks raamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta.

Viimati uuendatud: 22/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta