Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Åtgärder före och efter rättegången

EU hjälper till att återanpassa personer som dömts till fängelsestraff genom att göra det möjligt för dem att avtjäna sitt straff i hemlandet. Därför har EU inrättat ett system för överförande av dömda till det EU-land de kommer ifrån, normalt bor i eller har nära anknytning till.

Systemet bygger på tre rambeslut:

Beslut om att överföra dömda till hemlandet

Genom 2008 års rambeslut om brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder har det blivit möjligt att överföra dömda personer till det land där de normalt bor. Anledningen är att sannolikheten för att personerna återanpassas är större om de avtjänar fängelsestraffet i hemlandet.

Beslutet underlättar kommunikationen mellan länderna och möjliggör överföringar inom fastställda tidsfrister.

När träder beslutet i kraft?

EU-länderna var skyldiga att införliva beslutet med sin nationell lagstiftning senast den 5 december 2011. Information om genomförandet finns här.

Vad ersätter det?

Vad angår EU ersätter beslutet Europakonventionen om överförande av dömda personer (1983) och dess tilläggsprotokoll (1997), även om dessa konventioner kommer att fortsätta att vara tillämpliga på länder utanför EU.

Beslut om övervakningsåtgärd i gärningsmannens hemland

Genom 2008 års rambeslut om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder har det blivit möjligt överföra personer till det land de normalt bor i, om de har blivit dömda till

  • övervakningsåtgärd, eller
  • en alternativ påföljd

i ett EU-land de normalt inte bor i.

Det landet kommer sedan att övervaka dem under tiden de avtjänar straffet, eftersom människor lättare återanpassas i sitt hemland.

När träder beslutet i kraft?

EU-länderna var skyldiga att införliva beslutet med sin nationella lagstiftning senast den 6 december 2011. Information om genomförandet finns här.

Vad ersätter det?

Beslutet ersätter de relevanta delarna i 1964 års europeiska konvention rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, även om denna konvention kommer att fortsätta att vara tillämplig på länder utanför EU.

Beslut om alternativ till frihetsberövande före rättegång

I 2009 års rambeslut tillämpas principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till frihetsberövande före rättegång.

När det gäller misstänkta som tillfälligt friges före rättegången möjliggör detta beslut att ansvaret för icke frihetsberövande övervakningsåtgärder överförs till det land som de normalt bor i.

Detta gör det möjligt för EU-medborgare att återvända hem i avvaktan på rättegång i ett annat EU-land. De övervakas i sitt hemland via icke frihetsberövande åtgärder (t.ex. krav på att de vistas inom ett anvisat område eller anmäler sig hos en polisstation varje dag). Därigenom undviker man långa frihetsberövanden före rättegång utomlands.

När träder beslutet i kraft?

Länderna var skyldiga att införliva beslutet med sina nationell lagstiftning senast den 11 december 2012. Information om genomförandet finns här.

Läs mer

Se Europris och den europeiska sammanslutningen för skyddstillsyn (CEP).

Senaste uppdatering: 22/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats