Beaktande av tidigare fällande domar

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române (direktoratet för straffregister, statistik och operativ information vid rumänska polisens generalinspektion)

Adress:

Şos. Ștefan cel Mare No 13-15
Sector 2 Bukarest
Postnummer 020123

Fax: + (4021)/317 87 90

E-post: cazier@politiaromana.ro

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats