Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Beaktande av tidigare fällande domar

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Generaldirektoratet för rättskipning – direktoratet för straffrättslig identifiering

Morada:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E13º
1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Enligt portugisisk lag har vid sidan av de rättsliga myndigheterna och polismyndigheterna endast den registrerade själv eller dennas ombud rätt att begära utdrag ur brottsregistret.

Den som begär ett utdrag ur brottregistret ska kunna identifiera sig som den registrerade eller dennas ombud och styrka uppgifterna i begäran med giltiga identitetshandlingar.

Begäran ska lämnas in personligen till den centrala myndigheten, den behöriga domstolens kansli eller nätverket av kontaktpunkter (Lojas do Cidadão) och medborgarkontor (Postos de Atendimento ao Cidadão)

Personer bosatta utanför Portugal kan lämna in en begäran enligt instruktionerna på webbplatsen för Generaldirektoratet för rättskipning eller till Portugals diplomatiska beskickningar eller konsulat.

Senaste uppdatering: 18/07/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats