Beaktande av tidigare fällande domar

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

I det rättsliga dokumentationssystemet (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) dokumenteras alla grövre brott och ett stort antal förseelser som rör fysiska och juridiska personer, i enlighet med vad som föreskrivs i Lagen om rätts- och straffuppgifter (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). På grund av sådana rättsliga uppgifters konfidentiella karaktär föreskrivs i lagen en ”restriktiv” inställning till registrering och utlämning­ av ­informationen. I lagen specificeras med andra ord vem som har tillgång till vilken information och för vilka uttryckliga ändamål.

Rättsinformationstjänsten(Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktuppgifter:

Rättsinformationstjänsten

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Tfn: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003

e-post: info@justid.nl

Senaste uppdatering: 25/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.