Beaktande av tidigare fällande domar

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Criminal Record Office

Adress:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefon +356 22942142

Fax +356 22942678

E-post: cro.police@gov.mt

Senaste uppdatering: 15/07/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats