Beaktande av tidigare fällande domar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Ufficio III – Casellario Centrale

Piazza di Firenze, 27
00186 Rom

Telefon +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax +39 06 6880 7558

E-post: casellario.centrale@giustizia.it

Senaste uppdatering: 18/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats