Beaktande av tidigare fällande domar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Ufficio III – Casellario Centrale

Piazza di Firenze, 27
00186 Rom

Telefon +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax +39 06 6880 7558

E-post: casellario.centrale@giustizia.it

Senaste uppdatering: 18/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.