Beaktande av tidigare fällande domar

Ungern

I detta avsnitt behandlas kriminalregistermyndigheten och utdrag ur kriminalregistret, som på ungerska kallas erkölcsi bizonyítvány.

Innehåll inlagt av
Ungern

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (kriminalregistermyndigheten vid centralförvaltningen för administrativa och elektroniska offentliga tjänster)

Adress: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Tfn: +36 1 455 21 98
Fax: +36 1 455 21 03

E-post: bnyh@kekkh.gov.hu
Webbplats: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Myndigheten har sin kundmottagning i inrikesministeriets centrala dokumentkontor (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.)

I databehandlingshänseende är utdrag ur kriminalregistret officiella handlingar och omfattas av lagstadgad tillsyn av riksåklagaren. Det går att begära utdrag - om sig själv - ur kriminalregistret från inrikesministeriets centrala dokumentkontor. Detta kan göras per post, elektroniskt eller personligen i kundmottagningen. Utdrag ur kriminalregistret utfärdas gratis de första fyra gångerna per år.

Ytterligare information om utdrag ur rättsliga register.

Senaste uppdatering: 24/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.