Beaktande av tidigare fällande domar

Department for Criminal Records and Pardons

Ministry of Justice

Adress:

Mesogeion 96
115 27 Aten

Tfn: +30(0)213 1307300 (växel)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

e-post: ypdipimi@otenet.gr

Tfn: avdelningschef: +30(0)213 1307042

Tfn: ansvarig tjänsteman för Ecris: +30(0)213 1307044

Tfn: portalens certifieringsansvarige tjänsteman: +30(0)213 1307048

Senaste uppdatering: 31/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.