Beaktande av tidigare fällande domar

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Adress:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon +372 663 6300
Fax +372 646 0165

E-post: ecris@just.ee
Webbplats: https://www.rik.ee/

Senaste uppdatering: 25/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.