Beaktande av tidigare fällande domar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt

Postadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Tfn: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-post: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Senaste uppdatering: 30/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.