Beaktande av tidigare fällande domar

Ministry of Justice

Criminal sanctions enforcement division

Adress:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tfn: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

e-postadress: ke.mp@gov.si

Justitieministeriet handhar straffregistret, registret över slutliga domstolsavgöranden och beslut om överträdelser samt det allmänna registret för prickning vid trafikförseelser (artikel 250a i lagen om verkställighet av påföljder i brottmål (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

Senaste uppdatering: 24/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats