Brottsregister

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Parquet Général

Adress:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

2080 Luxemburg

Telefon +352 47 59 81 393

Fax +352 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats