Beaktande av tidigare fällande domar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt

Postadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Tfn: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-post: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Senaste uppdatering: 23/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.