Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva – Riaditeľstvo trestných identifikačných útvarov)

Adresa:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel. +351 217 906 200/1

Fax +351 211 545 113

Email: correio@dgaj.mj.pt

Webová stránka: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Podľa portugalských právnych predpisov, s výnimkou súdnych a policajných orgánov, len dotknutá osoba alebo iná osoba konajúca v jej mene a v jej záujme môže získať výpis z jej registra trestov.

Žiadateľ o výpis musí preukázať, že je dotknutá osoba alebo osoba splnomocnená dotknutou osobou, a podložiť informácie poskytnuté v žiadosti prostredníctvom platného identifikačného dokladu (-ov).

Žiadosť sa musí osobne predložiť ústredným orgánom, súdnym registrom alebo v sieti „občianskych kancelárií“ (Lojas do Cidadão) a „prijímacích centier pre občanov“ (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby s bydliskom mimo Portugalska môžu predložiť svoje žiadosti podľa pokynov nachádzajúcich sa na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre správu súdnictva alebo na portugalských diplomatických alebo konzulárnych zastúpeniach.

Posledná aktualizácia: 18/07/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom