Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

V justičnom dokumentačnom systéme (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) sa zaznamenávajú všetky trestné činy a veľký počet priestupkov, ktoré sa týkajú fyzických a právnických osôb, ako sa stanovuje v zákone o súdnych a trestnoprávnych údajoch (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – WJSG). Vzhľadom na dôverný charakter týchto súdnych údajov sa WJSG vyznačuje tzv. uzavretým režimom registrácie a poskytovania informácií. To znamená, že v právnych predpisoch sa upravuje, kto má prístup k akým informáciám a na aký účel.

Justičná informačná služba (Justitiële Informatiedienst – JustID)

Kontaktné údaje:

Justičná informačná služba

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefón: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003

E-mail: info@justid.nl

Posledná aktualizácia: 25/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom