Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Ministerstvo spravodlivosti

Oddelenie pre súdne veci

Generálne riaditeľstvo pre trestné veci

Kancelária III – Ústredný úrad registra trestov

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.