Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Maďarsko

Táto časť sa týka orgánu zodpovedného za register trestov a výpisy z registra trestov.

Autor obsahu
Maďarsko

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Centrálny úrad pre administratívne a elektronické verejné služby, správa registra trestov)

Adresa: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefón: +36 1 455 21 98
Fax +36 1 455 21 03

E-mail: bnyh@kekkh.gov.hu
Webové sídlo: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Pracovisko pre verejnosť funguje na centrálnom útvare ministerstva vnútra zodpovednom za vydávanie výpisov z registra trestov (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

Vzhľadom na spracúvané údaje sa registre trestov považujú za oficiálne verejné registre, ktorých zákonnosť kontroluje prokurátor. Každá zainteresovaná osoba môže požiadať o výpis z registra trestov na centrálnom útvare ministerstva vnútra zodpovednom za vydávanie výpisov z registra trestov. O výpis z registra trestov možno požiadať poštou, elektronicky alebo osobne priamo na pracovisku pre verejnosť. Výpis z registra trestov sa vydáva bezplatne maximálne štyrikrát za rok.

Viac informácií o výpise z registra trestov

Posledná aktualizácia: 27/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom