Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Oddelenie registra trestov a udeľovania milosti

Ministerstvo spravodlivosti

Adresa:

Mesogeíon 96
115 27 Αtény

Tel.: +30 213 1307300 (tel. ústredňa)
Fax: +30 210 7483326, +30 213 1307188

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedúceho: +30 213 1307042

Tel. č. pracovníka zodpovedného za ECRIS: +30 213 1307044

Tel. č. pracovníka zodpovedného za certifikáciu na internetovom portáli: +30 213 1307048

Posledná aktualizácia: 31/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom