Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Register trestov Českej republiky

Adresa:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefón: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Web: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky

Adresa:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefón: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Web: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom