Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Viedenské krajské policajné riaditeľstvo, Register trestov

Adresa:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Austria

Telefón: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Posledná aktualizácia: 30/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.