Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Viedenské krajské policajné riaditeľstvo, Register trestov

Adresa:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Austria

Telefón: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Posledná aktualizácia: 23/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.