Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Policajný riaditeľ

Nasledujúce oddelenia cyperskej polície sú zodpovednými orgánmi, ktoré poskytujú informácie v mene policajného riaditeľa:

1. Úrad pre predchádzajúce odsúdenia: Trestné činy

Adresa:

Oddelenie C
Policajné riaditeľstvo
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Poštové smerovacie číslo 1478
Nicosia

TELEFÓN: +357 (22) 808386

FAX: +357 (22) 808653

Email: cro@police.gov.cy, ekoutsofti@police.gov.cy

Toto oddelenie je zodpovedné za poskytovanie informácií podľa článkov 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV.

Informácie sa týkajú predchádzajúcich odsúdení v trestnom konaní.

2. Úrad pre predchádzajúce odsúdenia: Nelegálne obchodovanie

Adresa:

Oddelenie pre nelegálne obchodovanie
Policajné riaditeľstvo
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Poštové smerovacie číslo 1478
Nicosia

TELEFÓN: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAX: +357 (22) 607596

Email: mefstathiou@police.gov.cy

Toto oddelenie je zodpovedné za poskytovanie informácií podľa článkov 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV.

Informácie sa týkajú predchádzajúcich odsúdení za nelegálne obchodovanie.

3. Riaditeľstvo pre európsku a medzinárodnú policajnú spoluprácu

Adresa:

Policajné riaditeľstvo
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Poštové smerovacie číslo 1478
Nicosia

TELEFÓN: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAX: +357 (22) 607898

Email: euipcd@police.gov.cy

Toto riaditeľstvo je zodpovedné za poskytovanie informácií podľa článku 7 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.