Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Ministerstvo spravodlivosti, Centrálny úrad pre register trestov

Adresa:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom