Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Teismų administravimo generalinis direktoratas. Nuteistųjų identifikavimo tarnybų direktoratas

Adresas:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Floors 0, 9 to 14
1990-097 Lisbon

Telefonas (+351) 217 906 200/1
Faksas (+351) 211 545 100

E. paštas correio.dsic@dgaj.mj.pt
Svetainė https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Pagal 2015 m. gegužės 5 d. Įstatymą Nr. 37/2015 be duomenų subjekto ir bet kurio asmens, kuris įrodo, kad teikia prašymą duomenų subjekto vardu arba jo interesais, susipažinti su nuosprendžių registre esančia informacija gali toliau nurodyti subjektai, tačiau tik kiekvienam iš jų nustatytais tikslais:

 1. teisėjai ir prokurorai baudžiamųjų veikų tyrimo, pasiruošimo baudžiamajam procesui ir lygtinio paleidimo procesui, sprendimų dėl įvaikinimo, globos, rūpybos, laikinos globos ar globos paskyrimo (apadrinhamento civil), vaikų perdavimo, globos ar įkurdinimo arba tėvų pareigų ir sprendimų dėl skolų nurašymo su fiziniais asmenimis susijusiose bankroto bylose priėmimo tikslais;
 2. subjektai, kuriems pagal baudžiamojo proceso teisę pavesta vykdyti tyrimo veiklą arba kuriems, vykdant šiuos įgaliojimus, turi būti užtikrintas tarptautinis bendradarbiavimas nusikaltimų prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo už juos srityje;
 3. subjektai, turintys įgaliojimus nagrinėti kalinių asmenines bylas, tuo tikslu;
 4. reintegracijos į bendruomenę tarnybos, vykdydamos savo įgaliojimus;
 5. subjektai, turintys įgaliojimus užtikrinti nacionalinį saugumą ir užkirsti kelią sabotažui, terorizmui, šnipinėjimui ar bet kokiam veiksmui, kuris dėl savo pobūdžio gali pakeisti ar sunaikinti Konstitucijoje nustatytą teisinę valstybę, tik vykdydami savo įgaliojimus;
 6. oficialūs subjektai, neišvardyti pirmesniuose punktuose, vykdydami savo viešuosius įgaliojimus, kai pažymų negalima gauti iš duomenų subjektų ir gavę už teisingumą atsakingo vyriausybės nario leidimą, o tais atvejais, kai duomenys susiję su juridiniu asmeniu ar jam lygiaverčiu subjektu, – viešieji subjektai, kuriems pavesta reguliuoti juridinio asmens ar jam lygiaverčio subjekto ekonominę veiklą, jei tai tikrai būtina šiai reguliavimo pareigai vykdyti ir gavus už teisingumą atsakingo vyriausybės nario leidimą;
 7. Europos Sąjungos valstybių narių centrinės institucijos, kaip nurodyta 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2009/315/TVR ir jo tikslais, kai jos naudojasi tuo pamatiniu sprendimu joms suteiktais įgaliojimais;
 8. užsienio valdžios institucijos ar subjektai, gavę už teisingumą atsakingo vyriausybės nario leidimą ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos atitinkamoms Portugalijos valdžios institucijoms, vykstant parengiamiesiems tyrimams baudžiamajame procese;
 9. Europos Sąjungos valstybių narių oficialūs subjektai tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos atitinkamoms Portugalijos valdžios institucijoms 2006 m. rugpjūčio 9 d. Įstatymo Nr. 37/2006 22 straipsnio 5 dalyje nustatytais tikslais, taip pat kitos valstybės subjektai pagal galiojančių konvencijų arba tarptautinių susitarimų sąlygas, laikantis abipusių susitarimų su Portugalijos valdžios institucijomis;
 10. už teisingumą atsakingo vyriausybės nario mokslinių ar statistinių tyrimų tikslais įgalioti subjektai.

Pažymų prašantys duomenų subjektai turi įrodyti, kad jie yra faktiniai duomenų subjektai, patvirtinti savo tapatybę pateikdami pilietybės arba asmens tapatybės kortelę arba bet kokį tam tikslui tinkamą asmens tapatybės dokumentą, ir nurodyti kokiam tikslui pažyma skirta. Kai prašymas pateikiamas per elektroninę platformą, duomenų subjektas savo tapatybę įrodo tapatybės nustatymui naudodamas pilietybės kortelę arba skaitmeninį mobilųjį raktą (2015 m. gegužės 5 d. Įstatymas Nr. 37/2015).

Prašymus išduoti pažymą apie teistumą duomenų subjekto vardu gali pateikti:

 1. nepilnamečių tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai;
 2. asmenų, neturinčių veiksnumo, globėjai;
 3. bet kuri trečioji šalis, duomenų subjekto aiškiai įgaliota tai padaryti rašytiniame dokumente.

Prašymą pateikiantys giminaičiai arba globėjai, kaip nurodyta a ir b punktuose, privalo įrodyti savo ryšį arba įgaliojimus, kuriais remdamiesi jie teikia prašymą, patvirtinti savo tapatybę pateikdami pilietybės arba asmens tapatybės kortelę arba bet kokį kitą tam tikslui tinkamą asmens tapatybės dokumentą, ir nurodyti kokiam tikslui pažyma skirta.

Trečioji šalis, kurią pateikti prašymą išduoti pažymą įgaliojo duomenų subjektas, turi pateikti tinkamai pasirašytą duomenų subjekto pareiškimą, kuriame nurodoma:

 1. duomenų subjekto vardas ir pavardė ir jo pilietybės arba asmens tapatybės kortelės arba bet kurio kito tinkamo asmens tapatybės dokumento numeris;
 2. įgaliotosios šalies vardas ir pavardė ir jos pilietybės arba asmens tapatybės kortelės arba bet kurio kito tinkamo asmens tapatybės dokumento numeris;
 3. pareiškimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai prašyti išduoti pažymą, nurodant, kokiam tikslui ji yra skirta.

Be pirmiau minėto pareiškimo, įgaliotoji trečioji šalis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą, kaip nurodyta įgaliojimo pareiškime, ir duomenų subjekto asmens tapatybės dokumentą, patvirtinantį jo parašo ir tapatybės duomenis, arba patvirtintą jo kopiją.

Nuosprendžių registre esanti informacija atskleidžiama, arba nurodoma, kad jos nėra, išduodant (elektroninę) pažymą apie teistumą, kurioje nurodomas asmuo, su kuriuo ji susijusi, ir patvirtinant su tuo asmeniu susijusio įrašo turinį arba jo nebuvimą, laikantis nusikaltimų atskleidimo įstatymo nuostatų ir atsižvelgiant į tikslą, kuriam ji skirta. Pažymos galioja tris mėnesius nuo išdavimo dienos ir tik prašyme ir pažymoje nurodytu tikslu (2015 m. gegužės 5 d. Įstatymas Nr.  7/2015 ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. Įstatyminis dekretas Nr. 171/2015).ºº

Prašymą išduoti pažymą apie teistumą galite pateikti interneto svetainėje, Teisingumo administracijos generalinio direktorato patalpose, per Piliečių konsultacijų biurų tinklą (Lojas do Cidadão) arba Piliečių centruose (Espaços do Cidadão), kurie teikia šią paslaugąapylinkės teismų kanclerio centriniams skyriams arba vietos teisėjams arba Integruoto paramos piliečiams tinklo (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) biuruose Azoruose.

Paskutinis naujinimas: 28/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma