Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Italija

Turinį pateikė
Italija

Ministero della Giustizia (Teisingumo ministerija)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Teismų reikalų departamentas)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Baudžiamųjų bylų generalinis direktoratas)

Ufficio III – Casellario Centrale (III tarnyba – Centrinis registras)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Telefonai: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faksas +39 06 6880 7558

E. paštas casellario.centrale@giustizia.it

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.