Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Criminal Record Office (Karistusregistri büroo)

Aadress:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tel: +356 22942142

Faks: +356 22942678

E-post: cro.police@gov.mt

Viimati uuendatud: 15/07/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici