Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Oikeushallinnon rikostietopalvelu)

Osoite:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, Floors 0, 9–14
1990-097 Lisbon

Puhelin: (+351) 217 906 200/1
Faksi: (+351) 211 545 100

Sähköposti: correio.dsic@dgaj.mj.pt
Verkkosivut: https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Toukokuun 5. päivänä 2015 annetussa laissa nro 37/2015 säädetään, että jäljempänä mainitut osapuolet voivat saada tietoonsa rikosrekisteritietoja, mutta ainoastaan kullekin määrätyssä tarkoituksessa, rekisteröityjen ja sellaisten henkilöiden lisäksi, jotka voivat osoittaa, että he jättävät pyynnön rekisteröidyn puolesta tai hänen etunsa huomioon ottamiseksi. Nämä osapuolet ovat seuraavat:

 1. tuomarit ja syyttäjät seuraavia tarkoituksia varten: rikostutkinta, rikosoikeudenkäynti ja rangaistusten toimeenpano, päätökset, jotka koskevat adoptiota, laillista holhoojaa, edunvalvontaa, sijaisperheeseen asettamista tai sijaisvanhemmuutta  , lapsesta luopumista, lapsen huoltajuutta tai sijoittamista taikka vanhempainvastuuta, ja luonnollisiin henkilöihin liittyvissä konkurssimenettelyissä tehtävät päätökset veloista vapauttamisesta;
 2. osapuolet, joille tutkintatoimet on delegoitu rikosprosessilain mukaisesti tai joiden on harjoitettava kansainvälistä yhteistyötä rikosten ehkäisyn ja niitä koskevien syytetoimien osalta toimivaltansa puitteissa;
 3. osapuolet, joilla on valtuudet tarkastella vankien henkilökohtaisia tietoja;
 4. uudelleenintegrointipalvelut toimivaltuuksiensa puitteissa;
 5. osapuolet, joilla on valtuudet taata kansallinen turvallisuus ja estää sabotaasit, terrorismi, vakoilu tai mikä tahansa teko, jolle on luonteenomaista, että se voi muuttaa tai tuhota perustuslakiin perustuvaa oikeusvaltiota, ainoastaan tehtäviensä puitteissa;
 6. viralliset yhteisöt, jotka eivät sisälly edellisiin kohtiin, julkisten tehtäviensä puitteissa, jos rikosrekisteriotteita ei voida saada rekisteröidyiltä ja jos oikeusasioista vastaava hallituksen jäsen antaa siihen luvan, ja tapauksissa, joissa tiedot koskevat oikeushenkilöä tai vastaavaa tahoa, julkiset yhteisöt, jotka vastaavat kyseisen oikeushenkilön tai vastaavan tahon taloudellisen toiminnan sääntelystä, siinä määrin kuin rikosrekisteritietojen saanti on välttämätöntä kyseisen sääntelyvelvollisuuden täyttämiseksi ja jos oikeusasioista vastaava hallituksen jäsen antaa siihen luvan;
 7. helmikuun 26. päivänä 2009 annetussa neuvoston puitepäätöksessä 2009/315/YOS tarkoitetut Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskusviranomaiset kyseisessä päätöksessä säädettyjen tehtäviensä puitteissa ja siinä säädettyä tarkoitusta varten;
 8. ulkomaiset viranomaiset tai yhteisöt osana rikosoikeudenkäyntiä varten tehtävää rikostutkintaa, jos niillä on oikeusasioista vastaavan hallituksen jäsenen antama lupa, ja samoin edellytyksin kuin vastaavat Portugalin viranomaiset;
 9. Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaiset, samoin edellytyksin kuin vastaavat Portugalin viranomaiset, 9. elokuuta 2006 annetun lain nro 37/2006 22 pykälän 5 momentissa vahvistetuissa tarkoituksissa, ja myös kolmannen valtion viranomaiset voimassa olevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätyillä edellytyksillä, ja edellyttäen, että Portugalin viranomaisiin sovelletaan vastavuoroisia järjestelyjä;
 10. yhteisöt, joille oikeusasioista vastaava hallituksen jäsen on antanut luvan tieteellistä ja tilastollista tutkimusta varten.

Rikosrekisteriotetta pyytävän rekisteröidyn on todistettava, että hän on asianomainen rekisteröity, todistettava henkilöllisyytensä esittämällä henkilökortti tai muu asianmukainen henkilöllisyysasiakirja ja ilmoitettava, mitä varten rikosrekisteriotetta pyydetään. Kun pyyntö tehdään sähköisesti, rekisteröity todistaa henkilöllisyytensä tunnistautumalla henkilökortilla tai digitaalisella mobiiliavaimella (laki nro 37/2015, annettu 5. toukokuuta 2015).

Seuraavat henkilöt voivat pyytää rikosrekisteriotetta rekisteröidyn puolesta:

 1. alaikäisen sukulaiset ylenevässä polvessa;
 2. oikeustoimikelpoisuutta vailla olevan henkilön holhoojat;
 3. kaikki kolmannet osapuolet, jotka ovat saaneet rekisteröidyltä siihen nimenomaisen kirjallisen luvan.

Edellä a ja b kohdassa tarkoitetun pyynnön esittävien sukulaisten tai holhoojien on osoitettava, missä ominaisuudessa he esittävät pyynnön, todistettava henkilöllisyytensä esittämällä henkilökortti tai muu asianmukainen henkilöllisyysasiakirja ja ilmoitettava, mitä varten rikosrekisteriotetta pyydetään.

Kolmannen osapuolen, jolle rekisteröity on antanut luvan esittää rikosrekisteriotetta koskevan pyynnön, on esitettävä rekisteröidyn asianmukaisesti allekirjoittama ilmoitus, jossa mainitaan:

 1. rekisteröidyn koko nimi ja hänen henkilökorttinsa tai muun asianmukaisen henkilöllisyysasiakirjansa numero;
 2. valtuutetun koko nimi ja hänen henkilökorttinsa tai muun asianmukaisen henkilöllisyysasiakirjansa numero;
 3. ilmoitus, joka oikeuttaa rikosrekisteriotteen pyytämiseen ja jossa ilmoitetaan, mitä tarkoitusta varten rikosrekisteriotetta pyydetään.

Edellä mainitun ilmoituksen lisäksi valtuutetun kolmannen osapuolen on esitettävä lupailmoituksessa tarkoitettu henkilöllisyysasiakirjansa sekä myös rekisteröidyn henkilöllisyysasiakirja, jossa vahvistetaan hänen allekirjoituksensa ja henkilötietonsa, tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Rikosrekisteritiedot tai niiden puuttuminen ilmaistaan antamalla sähköinen rikosrekisteriote, jossa yksilöidään henkilö, jota se koskee, ja vahvistetaan kyseistä henkilöä koskevan rikosrekisteriotteen sisältö tai sen puuttuminen, rikosrekisterilain säännösten mukaisesti ja ottaen huomioon, missä tarkoituksessa otetta pyydetään. Rikosrekisteriotteet ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan pyynnössä ilmoitettuun ja rikosrekisteriotteessa mainittuun tarkoitukseen (5. toukokuuta 2015 annettu laki N:o 37/2015 ja 25. elokuuta 2015 annettu asetus N:o 171/2015).

Rikosrekisteriotetta voi pyytää verkkosivuilta, oikeushallinnolta (Direção-Geral da Administração da Justiça), kansalaisten neuvontatoimistojen verkoston (Lojas do Cidadão) kautta tai tämän palvelun tarjoavilta kansalaiskeskuksilta (Espaços do Cidadão), alioikeuksien kirjaamojen keskusyksiköiltä tai paikallisyksiköiltä (Unidades Centrais ou Juízos de Proximidade de Secretarias de Tribunais de Comarca) tai kansalaisten tukiverkoston (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) toimistoista Azoreilla.

Päivitetty viimeksi: 28/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme