See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Karistusregistri andmete vahetamise eest vastutav Ühendkuningriigi keskasutus)

Aadress:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-post: ukca@acro.pnn.police.uk

Lisateavet saate ACRO veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 28/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta