Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Justiitsministeerium

Kriminaalkaristuste täitmisele pööramise osakond

Aadress:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1 369 5342
Faks: + 386 (0)1 369 5625

E-post: ke.mp@gov.si

Justiitsministeerium haldab karistusregistrit, lõplike kohtuotsuste registrit ja väärteomenetlustes tehtud otsuste registrit ning maanteeliikluse karistuspunktide ühtset registrit (kriminaalkaristuste täitmisele pööramise seaduse artikkel 250a (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

Viimati uuendatud: 24/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta