Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Justiitsadministratsiooni peadirektoraat – Kriminaaltuvastamisteenuse direktoraat)

Aadress:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Portugali seaduste kohaselt on lisaks õigus- ja politseiasutustele üksnes isikul endal või tema poolt volitatud ning tema huvides tegutseval isikul õigus taotleda karistusregistrist enda kohta väljavõtet.

Väljavõtet taotlev isik peab tõendama oma isikut või seda, et on andnud teatavale teisele isikule oma volitused. Samuti peab ta taotluses esitatud andmeid vastava(te) isikut tõendava(te) dokumendi/dokumentide abil kinnitama.

Taotlus tuleb keskasutustele, kohtusekretariaatidele, kodanike teabepunktidele (Lojas do Cidadão) või kodanike teeninduspunktidele (Postos de Atendimento ao Cidadão) esitada isiklikult kohale ilmudes.

Väljaspool Portugali elavad isikud võivad oma taotluse esitada, järgides justiitsadministratsiooni peadirektoraadi veebilehel esitatud suuniseid või esitada selle Portugali diplomaatilistele- või konsulaaresindustele.

Viimati uuendatud: 18/07/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta