Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Ungari

Selles jaos käsitletakse Karistusregistriametit (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság) ja karistusregistri väljavõtteid (erkölcsi bizonyítvány).

Sisu koostaja:
Ungari

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Haldus- ja Elektrooniliste Avalike Teenuste Keskasutuse Karistusregistriamet)

Aadress: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 1 455 21 98
Faks: +36 1 455 21 03

E-post: bnyh@kekkh.gov.hu
Veebisait: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Ameti teenindusbüroo asub siseministeeriumi dokumentide keskbüroo juures (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

Töödeldavate andmete seisukohast on karistusregistri andmed autentsed ametlikud andmed ja peaprokurör teostab nende suhtes seaduslikku järelevalvet. Taotluse oma karistusregistri väljavõtte saamiseks võite saata siseministeeriumi dokumentide keskbüroole. Taotluse võite saata posti teel, elektrooniliselt või tuua ise teenindusbüroosse. Karistusregistri väljavõte väljastatakse tasuta neljal esimesel korral aastas.

Lisateave karistusregistri väljavõtte kohta

Viimati uuendatud: 27/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta