Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Karistusregistri ja armuandmise osakond

Justiitsministeerium

Aadress:

Mesogeion 96
115 27 Αteena

Telefon: +30(0)213 1307300 (üldnumber)
Faks: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-post: ypdipimi@otenet.gr

Telefon (juhataja): +30(0)213 1307042

Telefon (ECRISe eest vastutav ametnik): +30(0)213 1307044

Telefon (portaali sertifitseerimise eest vastutav ametnik): +30(0)213 1307048

Viimati uuendatud: 31/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta