Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Riiklik karistusregister – Justiitsministeerium – Kriminaal- ja armuandmisküsimuste direktoraat)

Aadress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel: +33 2 51 89 89 51

Faks: +33 2 40 50 52 63

E-post: cjn@justice.gouv.fr

Viimati uuendatud: 13/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta