Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Riiklik karistusregister – Justiitsministeerium – Kriminaal- ja armuandmisküsimuste direktoraat)

Aadress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel: +33 2 51 89 89 51

Faks: +33 2 40 50 52 63

E-post: cjn@justice.gouv.fr

Viimati uuendatud: 13/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta